Începând cu 1 august 2016, persoanele fizice ce efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare aplicată sau dezvoltare tehnologică beneficiază de scutire la impozitul pe venitul din salarii în temeiul art. 60 pct. 3 din Codul fiscal.

Actul normativ analizat astăzi, OMFP nr. 2018/2016, reglementează norma de aplicare, enumeră punctual activitățile de cercetare dezvoltare aplicată și dezvoltare tehnologică, enumeră activitățile ce nu se încadrează în sfera activităților ce beneficiază de scutire și stabilește procedura de scutire la impozitul pe venit, enumerând documentele justificative.

OMFP nr. 2018/2016 preia conceptul de cercetare-dezvoltare din Regulamentul nr. 651/2014, după cum urmează:

 • cercetare aplicativă/industrială, definită ca cercetare sau investigaţie critică, planificată, în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente.
 • dezvoltare experimentală definită ca dobândirea, combinarea, modelarea şi utilizarea unor cunoştinţe şi competenţe relevante existente de ordin ştiinţific, tehnologic, de afaceri şi altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătăţite.
 • activităţile de testare efectuate în vederea soluţionării incertitudinilor ştiinţifice şi tehnologice şi a atingerii obiectivelor activităţilor de cercetare-dezvoltare (de exemplu, testarea rezultatelor intermediare sau a prototipurilor);
 • realizează aplicarea şi transferul rezultatelor cercetării către operatorii economici, precum şi în plan social, având ca scop introducerea şi materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme şi servicii, precum şi perfecţionarea celor existente, şi care cuprinde:
 • cercetarea precompetitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentaţii pentru noi produse, procese ori servicii, incluzând fabricarea modelului experimental şi a prototipului, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale;
 • cercetarea competitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese şi servicii care pot răspunde, în mod direct, cererii pieţei, incluzând şi activităţile de inginerie a sistemelor, de inginerie şi proiectare tehnologică.

Următoarele activităţi nu se încadrează în categoria de activităţi eligibile:

 • programe curente de testare şi analiză în scopul controlului calităţii sau cantităţii;
 • modificări de natură cromatică sau estetică asupra produselor, serviciilor ori proceselor existente, chiar dacă aceste modificări reprezintă îmbunătăţiri;
 • cercetare operaţională, cum sunt studiile de management sau de eficienţă care sunt întreprinse înainte de începerea unei activităţi de cercetare sau de dezvoltare;
 • acţiuni de corectare în legătură cu deteriorări apărute în producţia comercială a unui produs;
 • activităţi juridice şi administrative în legătură cu aplicarea, brevetarea şi soluţionarea litigiilor legate de invenţii şi vânzarea sau brevetarea invenţiilor;
 • activităţi, inclusiv design şi inginerie în construcţii, legate de construirea, reamplasarea, rearanjarea sau darea în funcţiune a instalaţiilor ori a echipamentelor, altele decât instalaţiile sau echipamentele care sunt folosite în totalitate şi exclusiv în scopul desfăşurării de către întreprindere a activităţilor de cercetare-dezvoltare;
 • studii de cercetare a pieţei, de testare şi dezvoltare a pieţei, de promovare a vânzărilor sau de consum;
 • prospectarea, explorarea, sondarea ori producerea de minereuri, ţiţei sau gaze naturale;
 • activităţile comerciale şi financiare necesare pentru cercetarea pieţei, producţia comercială sau distribuirea unui material, produs, aparat, proces, sistem ori serviciu care este nou sau îmbunătăţit;
 • servicii administrative şi de asistenţă generală care nu sunt întreprinse în totalitate şi exclusiv în legătură cu o activitate de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, cum ar fi: transportul, depozitarea, curăţarea, repararea, întreţinerea şi asigurarea securităţii.

Persoanele ce realizează venituri din salarii pot beneficia de scutirea la impozitul pe venit îndeplinind următoarele condiții:

 • postul face parte dintr-un compartiment de cercetare-dezvoltare, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment, laborator sau altele similare;
 • angajatul desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibile, cuprinse într-un proiect de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică;
 • angajatul a absolvit cel puţin ciclul I de studii universitare sau o formă de învăţământ superior de lungă durată şi deţine o diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cheltuielile cu salariile şi asimilate salariilor sunt prevăzute în bugetul proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică;
 • angajatorul are în obiectul de activitate şi activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică.

Documentele pe care trebuie să le prezinte angajatorul în cazul unui control sunt:

 • actul constitutiv sau, după caz, documentele de înfiinţare ale angajatorului;
 • organigrama angajatorului cu evidenţierea structurii de cercetare-dezvoltare;
 • copia diplomei de licenţă sau a actului echivalent, certificată pentru conformitate cu originalul;
 • document care conţine datele de identificare ale proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică;
 • copia contractului individual de muncă, certificată pentru conformitate cu originalul, sau a oricărui altui document din care rezultă raportul juridic sau a actului de detaşare;
 • fişa postului;
 • fişa de pontaj asociată proiectului;
 • documentul în care se evidenţiază componentele aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, obţinute de fiecare angajat din activităţile desfăşurate în proiectul respectiv.

În cazul în care o persoană are venituri atât din cercetare dezvoltare cât și din alte activități, urmărim următoarea procedură:

 • se determină ponderea venitului brut lunar supus impunerii în totalul venitului brut care include atât venituri supuse impunerii, cât şi venituri scutite de la plata impozitului;
 • se stabilesc contribuţiile sociale obligatorii datorate/contribuţia individuală la bugetul de stat datorată potrivit legii prin aplicarea cotelor de contribuţii asupra bazei de calcul corespunzătoare atât veniturilor supuse impunerii, cât şi veniturilor scutite de la plata impozitului;
 • venitul net se calculează prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii/contribuţia individuală bugetul de stat datorată potrivit legii aferente/aferentă unei luni;
 • venitul net luat în calcul la determinarea impozitului se stabileşte proporţional cu ponderea venitului brut
  lunar supus impunerii.

Pentru determinarea bazei de calcul al impozitului, în situaţia în care în cursul aceleiaşi luni contribuabilul obţine atât venituri scutite de la plata impozitului, cât şi venituri supuse impunerii, sunt aplicabile următoarele reguli:

 • venitul net luat în calcul la determinarea impozitului este cel stabilit potrivit celor enunțate anterior;
 • nivelul deducerii personale şi cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă se stabilesc numai în funcţie de nivelul venitului brut lunar supus impunerii.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here