Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţional este în vigoare de la 09 iunie 2022.

Potrivit acesteia, persoanele juridice deţinute sau aflate sub controlul unei persoane sau entităţi desemnate ale căror fonduri şi/sau resurse economice sunt blocate pot solicita autorităţii competente instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancţiunilor internaţionale.

Condiţia pentru instituirea supravegherii este ca aplicarea măsurii restrictive a blocării fondurilor şi a resurselor economice ale persoanei juridice să fie de natură a avea un impact economic semnificativ.

Cererea persoanei juridice adresată autorităţii competente este însoţită de următoarele documente:

a) declaraţia persoanei juridice din care să reiasă în mod expres că fondurile şi/sau resursele economice ale acesteia vor fi utilizate cu respectarea regimului de sancţiuni;

b) acordul expres al persoanei juridice pentru instituirea sistemului de supraveghere.

De asemenea, autoritatea competentă poate solicita persoanei juridice informaţii suplimentare în scopul fundamentării deciziei cu privire la cerere iar ca efect al instituirii sistemului de supraveghere, fondurile şi/sau resursele economice ale persoanei juridice sunt deblocate.

Prevederile de mai sus sunt aplicabile şi în situaţia în care cererea persoanei juridice este depusă la autoritatea competentă înainte de aplicarea măsurii blocării fondurilor şi/sau a resurselor economice, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) sunt indicii temeinice că persoana juridică este deţinută sau controlată de o persoană/entitate desemnată;

b) niciun fond sau nicio resursă economică să nu fi fost pusă la dispoziţia persoanei/entităţii desemnate, identificată ca exercitând controlul asupra persoanei juridice în cauză.

Supraveghetorul desemnat are următoarele drepturi:

a) să participe la şedinţele adunării generale a acţionarilor, asociaţilor, consiliului de administraţie şi alte asemenea şedinţe privind managementul persoanei juridice, în calitate de observator;

b) să aibă acces în toate locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea persoana juridică;

c) să aibă acces la toate documentele primite de persoana juridică sau care emană de la aceasta, respectiv documente financiar-contabile, juridice şi alte documente care privesc activitatea economică;

d) să fie remunerat pentru activitatea desfăşurată, din fondurile persoanelor juridice, cu o indemnizaţie la nivelul maxim stabilit pentru membrii consiliului de administraţie, în cazul societăţilor prevăzute la art. 2 lit. c) şi d) din Legea societăţilor nr. 31/1990, sau la nivelul maxim al salariului persoanelor cu funcţie de conducere, în cazul societăţilor prevăzute la art. 2 lit. a), b) şi e) din aceeaşi lege, dar nu mai puţin de 10.000 lei brut.

Supraveghetorul desemnat are următoarele obligaţii:

a) să monitorizeze activitatea persoanei juridice în vederea identificării oricăror indicii rezonabile cu privire la derularea oricăror operaţiuni cu persoane şi/sau entităţi desemnate;

b) să solicite persoanei juridice punctul de vedere în termen de 24 de ore de la constatările făcute;

c) să informeze de îndată autoritatea, precum şi Ministerul Economiei în legătură cu constatările făcute, precum şi cu punctul de vedere prezentat de persoana juridică;

d) să întocmească lunar o informare privind activitatea persoanei juridice, în baza activităţii de monitorizare, care se transmite autorităţii prevăzute şi Ministerului Economiei;

e) să păstreze secretul comercial, secretul fiscal şi să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal în îndeplinirea obligaţiilor sale.

Persoana juridică supravegheată are următoarele obligaţii:

a) să informeze şi să comunice, în timp util, supraveghetorului cu privire la data, ora şi locul la care vor avea loc şedinţele adunării generale a acţionarilor, asociaţilor, consiliului de administraţie şi alte asemenea şedinţe privind managementul acesteia, precum şi documentele ce urmează a fi supuse dezbaterii;

b) să permită accesul supraveghetorului în toate locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea, la solicitarea acestuia;

c) să permită accesul supraveghetorului la toate documentele primite de persoana juridică sau care emană de la aceasta, respectiv documente financiar-contabile, juridice şi alte documente care privesc activitatea economică.

În situaţia în care persoana juridică utilizează fondurile sau resursele economice cu încălcarea regimului sancţiunilor internaţionale, autoritatea competentă revocă prin act administrativ măsura dispusă ca urmare a admiterii cererii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here