Ordonanţa de urgenţă nr. 85/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi vamal în vigoare de la 17 iunie 2022.

Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, aprobată prin Legea nr. 216/2021

Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare, are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa în perioada 8 august-31 octombrie 2019, în perioada 1 februarie- 30 septembrie 2020, în perioada 1 noiembrie 2020-30 septembrie 2021, precum şi în perioada 20 iunie 2022-31 ianuarie 2023 inclusiv, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, şi se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent. Debitorii care înregistrează obligaţii de natura celor prevăzute la art. 1 alin. (21) depun notificarea în perioada 20 iunie 2022-31 ianuarie 2023 inclusiv, sub sancţiunea decăderii şi cu respectarea cerinţelor prevăzute de prezentul alineat.

În scopul revitalizării şi evitării deschiderii procedurii insolvenţei, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepţia instituţiilor publice definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a unităţilor administrativ-teritoriale, aflaţi în dificultate financiară şi pentru care există riscul intrării în insolvenţă, îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii.

Sunt obligaţii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 şi obligaţiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2022 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 decembrie 2021.

Restructurarea obligaţiilor bugetare se aplică şi pentru obligaţiile bugetare principale şi accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2022 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Nu formează obiect al restructurării următoarele obligaţii bugetare:

a) obligaţiile bugetare care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidenţa art. 167 din Legea nr. 207/2015, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;

b) obligaţiile bugetare stabilite prin acte administrative care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care suspendarea executării actului administrativ încetează după data aprobării planului de restructurare şi comunicarea deciziei de înlesnire la plată, debitorul poate solicita includerea în înlesnirea la plată a obligaţiilor bugetare ce au făcut obiectul suspendării sau luarea altor măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare. În acest scop, organul fiscal competent comunică debitorului o înştiinţare de plată privind obligaţiile bugetare individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum şi deciziile referitoare la obligaţiile accesorii aferente;

c) obligaţiile bugetare principale şi accesorii care reprezintă ajutor de stat de recuperat, acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, cele care reprezintă fonduri europene sau fonduri publice naţionale aferente fondurilor europene, precum şi cele care reprezintă taxe vamale, accize şi taxă pe valoarea adăugată pentru care administrarea, cu excepţia inspecţiei fiscale şi a executării silite, revine Autorităţii Vamale Române;

d) obligaţiile bugetare rămase de plată ca urmare a unei restructurări acordate în temeiul prezentei ordonanţe, pentru care a eşuat planul de restructurare.

Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa în perioada 8 august-31 octombrie 2019, în perioada 1 februarie- 30 septembrie 2020, în perioada 1 noiembrie 2020-30 septembrie 2021, precum şi în perioada 20 iunie 2022-31 ianuarie 2023 inclusiv, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, şi se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent.

Debitorii care înregistrează obligaţii de natura celor prevăzute la art. 1 alin. (21) depun notificarea în perioada 20 iunie 2022-31 ianuarie 2023 inclusiv, sub sancţiunea decăderii şi cu respectarea cerinţelor prevăzute.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here