În vigoare din data de 30 decembrie a anului trecut, Ordinul preşedintelului ANAF nr. 3696/2016 aprobă procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, CASS şi CAS. Acelaşi act normativ aduce modificări la OPANAF nr. 3655/2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 “Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”. OPANAF nr. 3696 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1069/2016. 

Impozite şi CASS

Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit şi de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizie de impunere, se aplică de organul fiscal, în următoarele situaţii:

• rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă. Pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 121 alin. (8) şi (9) din Codul fiscal (vezi Documentarul de la sfârşitul materialului), contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei privind veniturile realizate;

• încetarea activităţii în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia, potrivit legislaţiei în materie, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole impuse în sistem real, din silvicultură şi din piscicultură;

• corecţia normelor de venit ca urmare a încetării activităţii în cursul anului, a întreruperii temporare a acesteia, precum şi în situaţia dobândirii/pierderii calităţii de salariat;

• depăşirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal de către persoanele care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, impuse pe baza normelor de venit. Contribuabilii care obţin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, iar în cursul anului depăşesc numărul de 5 camere de închiriat, au obligaţia să facă notificarea pe baza formularului 220 “Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit”;

• completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activităţi impuse pe baza normelor de venit de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit;

• completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activităţi care nu sunt incluse în Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit;

 încadrarea, în cursul anului fiscal de impunere, în gradul de handicap grav sau accentuat a persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, din silvicultură şi din piscicultură. Pentru această situaţie:

 • nu se efectuează recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de CASS;
 • recalcularea plăţilor anticipate se poate efectua din iniţiativa organului fiscal, pe baza informaţiilor deţinute de acesta. 

Contribuţii CASS

Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, stabilite prin decizie de impunere, se aplică pentru următoarele situaţii:

 • încetarea activităţii în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia, potrivit legislaţiei în materie, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor de venit;
 • persoanele fizice nu se mai încadrează în categoria persoanelor care au obligaţia plăţii contribuţiei, respectiv acestea intră în categoria celor care au calitatea de pensionari sau în categoria persoanelor asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii. 

Solicitarea prin Formularul 220

Solicitarea privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, CASSS şi CAS se face de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia pe Formularul 220 “Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit”.

Termene de depunere. În vederea recalculării plăţilor anticipate, formularul 220 se depune la următoarele termene:

 • în termen de 5 zile de la data rezilierii contractului de închiriere sau de la data apariţiei uneia dintre situaţiile pentru care se poate solicita corecţia venitului net stabilit pe baza normelor de venit;
 • în termen de 30 de zile de la data încetării activităţii sau suspendării temporare a acesteia, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, impuse în sistem real, din silvicultură şi/sau din piscicultură;
 • în termen de 30 de zile de la data depăşirii, în cursul anului fiscal, a numărului de 5 camere de închiriat, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv;
 • în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de pensionare sau a adeverinţei eliberate de instituţia în a cărei evidenţă contribuabilul figurează că are calitatea de asigurat sau a oricărui altui document care atestă calitatea de persoană asigurată în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;
 • în termen de 30 de zile de la completarea obiectului de activitate cu activităţi noi. 

Declaraţia pe Formularul 223

În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, asociatul desemnat prin contractul de asociere depune Formularul 223 “Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale” la organul fiscal la care asocierea este înregistrată fiscal. În formular se bifează căsuţa “Recalcularea plăţilor anticipate”. 

Declaraţia pe formularul 600

Instrucţiunile date în aplicarea Ordinului nr. 3655/2015, astfel cum au fost modificate prin OPANAF nr. 3696/2016, prevăd că Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care îndeplinesc următoarele condiţii, după caz:

 • venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;
 • venitul lunar estimat a se realiza depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;
 • valoarea lunară a normelor de venit obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit.

NU au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari. 

Documentar

Codul fiscal. Art. 121 Stabilirea plăţilor anticipate de impozit

(8) În situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei, plăţile anticipate stabilite potrivit prevederilor art. 88 alin. (2) vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative.

(9) În situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 84 alin. (2) şi în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, plăţile anticipate stabilite potrivit prevederilor alin. (1) vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative. Determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de BNR, din ziua precedentă celei în care se emite decizia de impunere, impozitul fiind final. 

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here