Un recent ordin al Preşedintelului ANAF aprobă Procedura de declarare şi stabilire a CASS datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, precum şi formularistica de folosit.

OPANAF nr. nr. 2731/2016 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 845/2016 şi este în vigoare din data de 25 octombrie. 

Ordinul pune în aplicare dispoziţiile art. 180 din Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2015, în vigoare din data de 2 iunie 2016.

Astfel, textul art. 180 priveşte CASS datorată de către persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 sau în categoriile de persoane prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g) -o), pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse.

Aceste persoane datorează CASS astfel:

  • lunar, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, şi au obligaţia să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive, începând cu luna în care se depune declaraţia;
  • la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate potrivit legii, prin depunerea declaraţiei, aplicând cota individuală de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul de bază minim brut pe ţară.

Declaraţia este formularul 604 “Declaraţie pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.

În declaraţie, persoana fizică trebuie să opteze, în mod obligatoriu, pentru una din cele două modalităţi de stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

După primirea declaraţiei, compartimentul de specialitate stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi emite decizia de impunere, potrivit opţiunii exprimate de persoana fizică care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.

Stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează pentru perioada înscrisă în declaraţie, dar nu mai puţin de 12 luni consecutive.

Persoanele fizice care au optat pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal plătesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate lunar, până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, începând cu luna următoare depunerii declaraţiei.

Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal care au optat pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal plătesc contribuţia la data depunerii declaraţiei. 

Încetarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, care au optat pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate lunar şi care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal sau care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate ori pentru care plata contribuţiei este suportată din alte surse, depun la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, formularul 605 “Cerere de stopare a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal”. 

Desfiinţarea deciziei

Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal şi care, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 112/2016, au depus formularul “Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” şi cărora li s-a comunicat “Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri” pot depune la organul fiscal competent o cerere pentru desfiinţarea deciziei.

Decizia se desfiinţează începând cu luna următoare celei în care se depune cererea. 

Documentar

Codul fiscal

Art. 155. Categorii de venituri supuse contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate

(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi la art. 153, datorează, după caz, contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru următoarele categorii de venituri:

a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76;

b) venituri din pensii, definite conform art. 99;

c) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67;

d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (
7) – (9);

e) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83;

f) venituri din investiţii, definite conform art. 91;

g) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103;

h) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117;

i) indemnizaţii de şomaj;

j) indemnizaţii pentru creşterea copilului;

k) ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

l) indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale.

(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60. 

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here