Parlamentul a aprobat, recent, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscalăTermenul se referă la schimburile de informaţii privind contribuabilii nerezidenţi, cu obligaţii fiscale în România. Legea de aprobare nr. 214/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 910/2016. 

Obligaţia instituţiilor financiare de a furniza informaţii privind contribuabilii nerezidenţi

În secţiunea care tratează despre informaţii şi expertize, art. 62 din Codul de procedură fiscală dispune că, în scopul realizării schimbului de informaţii privind contribuabilii rezidenţi ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internaţional şi pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale, instituţiile financiare, inclusiv instituţiile de credit, au obligaţia să declare anual organului fiscal din cadrul ANAF informaţii de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de contribuabilii menţionaţi în acest alineat la astfel de instituţii.

Prin ordin al ministrului finanţelor publice se stabilesc:

  • instituţiile financiare, inclusiv instituţiile de credit, care au obligaţia de declarare;
  • categoriile de informaţii privind identificarea contribuabililor vizaţi, precum şi informaţiile de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, inclusiv de credit;
  • entităţile nonraportoare din România şi conturile excluse de la obligaţia de declarare;
  • regulile de conformare aplicabile de către instituţiile financiare, în vederea identificării conturilor raportabile de către aceste instituţii, precum şi procedura de declarare a informaţiilor privind identificarea contribuabililor şi a informaţiilor de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la respectivele instituţii financiare;
  • norme şi proceduri administrative menite să asigure punerea în aplicare şi respectarea procedurilor de raportare şi precauţie prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat.

Declararea informaţiilor era prevăzută să se facă până la data de 31 august inclusiv a anului calendaristic curent pentru informaţiile aferente anului calendaristic precedent.

Prin OUG nr. 13/2016 acest termen a fost amânat până la 31 decembrie 2016, ordonanţa de urgenţă fiind aprobată prin recenta Lege nr. 214/2016.

Mai reţinem, din dispoziţiile în materie, că fiecare instituţie financiară, inclusiv de credit, care are obligaţii de declarare, informează contribuabilii nerezidenţi în România cu privire la faptul că datele privind identificarea conturilor lor sunt selectate şi declarate în conformitate cu prezentul articol, furnizând acestora toate informaţiile la care au dreptul în temeiul Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Informarea se realizează în timp util, astfel încât contribuabilii vizaţi să îşi poată exercita drepturile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal, înainte ca instituţiile obligate să facă declaraţiile amintite să transmită organului fiscal din cadrul ANAF informaţiile convenite prin instrumente juridic de drept internaţional.

Informaţiile primite de ANAF se păstrează o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară pentru atingerea scopului de conformare fiscală şi în conformitate cu legislaţia referitoare la termenele de prescripţie ale fiecărui operator de date. 

Alte obligaţii privind furnizarea de informaţii

La fel de importante sunt şi celelalte obligaţii prevăzute în secţiunea care tratează despre informaţii şi expertize, fapt pentru care nu le putem ignora, deşi nu intră nemijlocit în obiectul acestui articol.

Obligaţia de a furniza informaţii. Contribuabilul/Plătitorul sau altă persoană împuternicită de acesta are obligaţia de a furniza organului fiscal informaţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale. Cererea de furnizare a informaţiilor se formulează în scris. În cerere organul fiscal trebuie să specifice natura informaţiilor solicitate pentru determinarea stării de fapt fiscale şi documentele care susţin informaţiile furnizate.

Furnizarea periodică de informaţii. Contribuabilul/Plătitorul este obligat să furnizeze periodic organului fiscal central informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, prin completarea unei declaraţii pe propria răspundere. Natura informaţiilor, periodicitatea, precum şi modelul declaraţiilor se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF.

Obligaţii declarative cu privire la rezidenţii altor state membre ale Uniunii Europene. Plătitorii de venituri de natura celor prevăzute la art. 291 alin. (1) lit. a) -d) au obligaţia să depună la organul fiscal central o declaraţie privind veniturile plătite fiecărui beneficiar care este rezident al altor state membre ale Uniunii Europene, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat. Trimiterea se referă la: venituri din muncă; remuneraţii şi alte beneficii plătite administratorilor şi altor persoane asimilate acestora; produse de asigurări de viaţă neacoperite de alte instrumente juridice ale Uniunii Europene, în cazul schimbului de informaţii sau al altor măsuri similare; pensii.

Contribuabilii rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene care obţin venituri din proprietăţi imobiliare situate în România au obligaţia să depună la organul fiscal central o declaraţie privind veniturile realizate până în data de 25 mai a anului curent, pentru anul expirat. 

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here