19 Iulie, 2019

Noutăţi privind garanţiile pentru tranzitul vamal

Ordinul ANAF nr. 1111/2015 analizat astăzi aprobă normele tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului de tranzit comunitar/ comun.

În vederea obținerii autorizației se necesită depunerea unei cereri de autorizare pentru emiterea titlurilor de garanţie izolată la biroul de garanţie din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor. Aceasta se întocmeşte în scris de către operatorul economic şi conţine următoarele date:

 • denumirea operatorului economic şi sediul social al acestuia, numărul de telefon şi fax, precum şi alte date considerate ca necesare în vederea contactării;
 • codul unic de înregistrare;
 • numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;
 • datele de identificare ale persoanelor care angajează legal operatorul economic: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul;
 • numărul titlurilor de garanţie izolată pe care intenţionează să le emită;
 • categoriile de mărfuri pentru care intenţionează să emită titluri de garanţie izolată.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

 • certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;
 • copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
 • certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;
 • cazierul fiscal;
 • actul de garanţie în original;
 • specimenul unui titlu de garanţie izolată în original;
 • copia ultimului bilanţ contabil înregistrat la organele fiscale.

Autorizaţia pentru emiterea titlurilor de garanţie izolată nu se acordă operatorilor economici care:

 • au obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la plată, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii;
 • înregistrează debite faţă de autoritatea vamală;
 • sunt în stare de insolvenţă, se află în procedură de reorganizare ori lichidare judiciară sau figurează în evidenţa specială şi/sau în lista contribuabililor inactivi;
 • au comis abateri grave sau repetate împotriva legislaţiei vamale ori fiscale.

În vederea utilizării garanţiei globale/dispensei de garanţie se va depune o cerere de autorizare pentru utilizarea acesteia la Direcţia Generală a Vămilor. Această cerere întocmeşte în scris de către operatorul economic şi conţine următoarele date:

 • denumirea şi sediul social ale acestuia, numărul de telefon şi fax, precum şi alte date considerate ca necesare în vederea contactării;
 • codul unic de înregistrare;
 • numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;
 • datele de identificare ale persoanelor care angajează legal operatorul economic: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul;
 • biroul/birourile de plecare unde se depun declaraţii de tranzit;
 • categoriile de mărfuri pentru care se depun declaraţii de tranzit;
 • procentul cu care se solicită reducerea valorii garanţiei globale.

Cererea se depune însoțită de următoarele documente:

 • certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;
 • copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
 • certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;
 • cazierul fiscal;
 • copia ultimului bilanţ contabil înregistrat la organele fiscale;
 • situaţia operaţiunilor de tranzit comunitar/comun efectuate în anul precedent;
 • o previziune a operaţiunilor de tranzit comunitar/comun;
 • documente doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, în cazul solicitării garanţiei globale de valoare redusă/dispensei de garanţie;
 • o declaraţie pe propria răspundere prin care operatorul economic se obligă să informeze biroul de garanţie despre orice eveniment intervenit după acordarea autorizaţiei şi care poate avea impact asupra menţinerii sale sau a conţinutului.

În vederea probării experienței suficiente în utilizarea regimului de tranzit comunitar/comun se necesită o declaraţie pe propria răspundere în care menţionează:

 • data de la care utilizează regimul de tranzit comunitar/comun în calitate de principal obligat;
 • biroul/birourile de plecare la care a depus declaraţii de tranzit comunitar/ comun;
 • că nu are operaţiuni de tranzit emise cu 30 de zile înainte de data depunerii cererii de autorizare şi neîncheiate, pentru care nu a prezentat dovezi emise de autorităţi vamale, care să permită efectuarea procedurii de cercetare.

În vederea probării nivelului de cooperare cu autorităţile vamale se necesită:

 • Copie de pe autorizaţia de acces la NCTS/T1/T2.
 • Declaraţie-angajament din care să rezulte că va înscrie în declaraţia de tranzit comunitar/comun date suplimentare, altele decât cele obligatorii (valoarea mărfurilor, încadrarea tarifară).
 • Declaraţie-angajament din care să rezulte că va depune declaraţii de tranzit şi în procedură de rezervă, atunci când NCTS este indisponibil.

În vederea probării controlului operaţiunilor de transport se necesită:

 • copie de pe licenţa pentru transportul rutier public de mărfuri în trafic internaţional; sau
 • copie de pe contractul/contractele pe termen lung cu un transportator/ transportatori, însoţite de dovezi care atestă calitatea de transportator a acestora din urmă (copie de pe licenţa de transport sau copie a autorizaţiei de utilizare a carnetelor TIR); şi
 • dovezi că transportatorul/transportatorii aplică norme de securitate ridicate (certificare ISO).

În vederea probării capacității financiare suficientă pentru a-şi îndeplini obligaţiile se necesită:

 • Scrisoare de bonitate eliberată de o bancă comercială, în original, care să conţină următorii indicatori: lichiditatea curentă, solvabilitatea financiară.
 • Copia ultimului bilanţ contabil anual, pentru analiza capitalurilor proprii, a contului de profit/pierdere, a indicatorului lichiditate curentă şi a indicatorului solvabilitate generală.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu