Prin Ordonanţa Guvernului nr. 42/2015, Executivul a stabilit condiţiile în care absolvenţii au dreptul să beneficieze de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate. Ordonanţa este în vigoare începând de astăzi, 3 septembrie 2015.

Actul normativ prevede condiţiile în care au dreptul de a beneficia de acte de studii recunoscute de către stat, care atestă finalizarea studiilor, absolvenţii înmatriculaţi anterior începerii anului universitar 2011-2012, care au promovat examene de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior acreditate şi care au fost înmatriculaţi, după caz:

 • la programe de studii organizate la forme de învăţământ şi/sau în locaţii geografice neautorizate;
 • la programe de studii organizate în limbă de predare neautorizată;
 • peste capacitatea maximă de şcolarizare aprobată;
 • la programe de studii aflate în curs de autorizare, la data înmatriculării;
 • la programe autorizate/acreditate, cu nerespectarea condiţiilor de înmatriculare sau mobilitate.

Examenele de finalizare a studiilor, potrivit art. 143 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:

 • examen de licenţă, pentru ciclul de studii universitare de licenţă sau examen de diplomă pentru învăţământul din domeniul ştiinţelor inginereşti;
 • examen de disertaţie, pentru ciclul de studii universitare de master;
 • examen de susţinere publică a tezei de doctorat;
 • examen de certificare, pentru programele de studii postuniversitare de tip specializare;
 • examen de selecţie, care precedă examenul de licenţă, în cazul studenţilor/absolvenţilor care provin de la instituţii de învăţământ superior şi/sau programe de studii care au intrat în lichidare.

De dreptul de a beneficia de de acte de studii recunoscute de către stat se bucură şi absolvenţii înmatriculaţi la programe de studii autorizate/acreditate organizate la forma de învăţământ la distanţă şi care au parcurs, cu aprobare, 2 ani de studii într-un singur an.

Diploma eliberată, în condiţiile legii, de către o instituţie de învăţământ superior acreditată atestă finalizarea studiilor, este recunoscută de stat şi reprezintă un înscris oficial.

ATENŢIE! Diplomele astfel eliberate sunt valabile până la anularea acestora, în condiţiile legii, de către emitent sau de către instanţele judecătoreşti.

Acte de studii cu neconcordanţe faţă de Nomenclator

Au dreptul de a beneficia de recunoaşterea actelor de studii, la cerere, în vederea accesului, după caz, la muncă ori la continuarea studiilor, oriunde în străinătate, absolvenţii care au promovat examene de finalizare a studiilor, la programe de studii autorizate/acreditate şi ale căror acte de studii conţin neconcordanţe cu unele dintre elementele Nomenclatorului domeniilor şi al programelor de studii universitare, domeniile şi programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, ce se aprobă, anual, prin hotărâre a Guvernului.

Neconcordanţele reprezintă vicii de formă a formularelor tipizate ale actelor de studii sau de completare a acestora în raport cu nomenclatorul prevăzut la art. 138 alin. (5) din Legea 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Îndreptarea neconcordanţelor este susţinută în mod indubitabil de către instituţia de învăţământ superior acreditată prin documentele de şcolarizare şi finalizare studii aferente, asumate de către senatul universitar şi rector.

Procedura de recunoaştere şi de aprobare a formularelor tipizate ale actelor de studii pentru aceşti beneficiari se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

“Beneficiari vătămaţi în drepturile lor”

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice poate recunoaşte, prin ordin al ministrului, studiile şi pentru alţi beneficiari care au fost vătămaţi în drepturile lor, dacă se face dovada că s-au aflat într-o eroare comună şi invincibilă.

Consiliul de etică şi management universitar (CEMU), din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice este împuternicit să constate cazurile în care absolvenţi cu diplomă ai instituţiilor de învăţământ superior acreditat au fost vătămaţi în drepturile lor prin nerecunoaşterea diplomelor, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

CEMU este împuternicit să constate contravenţia privind nerecunoaşterea validităţii diplomelor eliberate de către instituţiile de învăţământ superior acreditate, de către orice persoană fizică sau juridică în procesul de angajare sau pentru continuarea studiilor. 

Constatarea contravenţiei se face la solicitarea oricărui absolvent cu diplomă eliberată de către o instituţie de învăţământ superior acreditată, în cazurile în care validitatea acesteia nu este recunoscută în procesul de angajare sau pentru continuarea studiilor.

Ca procedură, în urma sesizării celui interesat, CEMU solicită rectorului şi senatului instituţiei de învăţământ superior acreditate, emitentă a diplomei, să verifice şcolarizarea şi eliberarea actului de studii.

Pe baza constatărilor înaintate de către rectorul instituţiei de învăţământ superior acreditate şi a propriilor verificări, CEMU adoptă o hotărâre prin care stabileşte, după caz, contravenţia care se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

Sancţiuni

Potrivit ordonanţei, constituie abatere administrativă şi se sancţionează cu amendă, al cărei cuantum este egal cu de 10 ori valoarea taxelor de şcolarizare încasate, pentru numărul de studenţi înmatriculaţi peste capacitatea maximă de şcolarizare aprobată pentru respectivul program de studii, instituţiile de învăţământ superior care înmatriculează studenţi peste această capacitate maximă de şcolarizare.

Constituie abatere administrativă şi se sancţionează cu amendă, al cărei cuantum este egal cu de 10 ori valoarea taxelor de şcolarizare încasate, instituţiile de învăţământ superior care au şcolarizat la un program de studii organizat ca neautorizat.

Constituie contravenţie nerecunoaşterea validităţii diplomelor eliberate de către instituţiile de învăţământ superior acreditate, de către orice persoană fizică sau juridică în procesul de angajare sau pentru continuarea studiilor, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

ATENŢIE!

 • sancţiunile prevăzute în caz de abatere administrativă se aplică pentru fapte săvârşite începând cu anul universitar 2015-2016;
 • prevederile privind regimul contravenţiilor intră în vigoare în termen de 30 de zile de data publicării ordonanţei în Monitorul Oficial.

Abaterile administrative sunt constatate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, iar aplicarea amenzilor atât pentru abateri administrative, cât şi pentru contravenţii se face de către persoanele împuternicite în acest scop de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Dreptul persoanelor de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.

Sancţiuni pentru depăşirea capacităţii de şcolarizare

Şcolarizarea şi înmatricularea studenţilor cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare sau privind depăşirea capacităţii de şcolarizare aprobate se sancţionează după cum urmează:

 • programul de studii respectiv intră în lichidare, în cazul în care încălcarea dispoziţiilor legale se referă la un singur an universitar şi la un singur program de studii;
 • universitatea intră în lichidare şi se efectuează demersurile legale pentru desfiinţare, în cazul în care se constată încălcarea dispoziţiilor legale la două sau mai multe programe de studii universitare ori încălcarea prevederilor legale se constată pe parcursul a cel puţin 2 ani universitari consecutivi.

ATENŢIE! Sancţiunile se aplică pentru fapte săvârşite începând cu anul universitar 2015-2016.

Anual, în termen de 6 luni de la începerea fiecărui an universitar, instituţiile de învăţământ superior sunt obligate să transmită Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice tabele nominale cu toţi studenţii înmatriculaţi la fiecare program de studii, pentru fiecare domeniu, formă de învăţământ, limbă de predare, locaţie geografică. Pe baza acestor tabele, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice verifică legalitatea înmatriculării fiecărui student.

Poate vă mai interesează şi…

Recenta Ordonanţă nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. Ordonanţa a fost publicată în Monitorul oficial nr. 660/2015 şi este în vigoare din 3 septembrie 2015.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here