17 Octombrie, 2019

Noutăţi privind depunerea situaţiilor financiare de către instituţiile publice

Actul normativ analizat astăzi, OMFP nr. 191/2017 aduce o amplă procedură de urmat de către instituțiile publice pentru întomirea și depunerea situațiilor financiare anuale cu dată de 31 decembrie 2016.

Situațiile financiare centralizate întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome, precum şi situaţiile financiare privind execuţia bugetelor locale pe anul 2016, întocmite de administraţiile judeţene ale finanţelor publice judeţene şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, se depun la Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, Direcţia de metodologie contabilă instituţii publice, până la data de 20 februarie 2017  – Conform art. 36 alin. (7) din Legea contabilității nr. 82/1991 republicată.

Activități preliminarii – inventarierea patrimoniului. Inventarierea anuală se efectuează de către instituţiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

Activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani, în condiţiile prevăzute la art. 21 din OG nr. 81/2003, de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea.

La întocmirea bilanţului contabil se au în vedere următoarele:

  • înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor consemnate în documente justificative;
  • ultima balanţă de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2016, pusă de acord cu balanţele de verificare ale conturilor analitice;
  • analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operaţiunile patrimoniale ale instituţiei publice şi să corespundă funcţiunii stabilite în planul de conturi.

Sumele înregistrate în contul 473 “Decontări din operaţii în curs de clarificare” trebuie clarificate de către instituţie în termen de 3 luni, în sold putând fi păstrate numai sumele ce se justifică în mod obiectiv. Peste termenul de 3 luni pot fi reţinute sume în contul 473 “Decontări din operaţii în curs de clarificare” numai pe baza unei note de fundamentare aprobate de ordonatorul de credite;

Pentru evaluarea creanţelor şi a datoriilor în valută, a disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele şi depozitele în valută, existente în sold la sfârşitul lunii, cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară a perioadei de raportare.

Potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate şi lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reflectă consumuri aferente lunii decembrie şi care au fost primite de instituţiile publice până la data întocmirii bilanţului, se înregistrează în contabilitate în luna decembrie.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu