OpANAF nr. 1075 din 2021 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“ şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 253 „Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit a fost publicat în Monitorul oficial nr. 0673 din 8 iulie 2021. 

Actul normativ analizat se adresează notarilor publici în fața cărora sunt semnate contractele de transfer a drepturilor de proprietate asupra construcțiilor de orice fel sau asupra terenurilor sau ce realizează dezbateri succesorale generate de decesul unei persoane fizice.

Din punct de vedere fiscal, procedurile de impozitare și obligațiile declarative sunt reglementate de art. 111 și art. 113 din Codul fiscal din care amintim următoarele aspecte:

  • La transferul dreptului de proprietate asupra proprietății imobiliare din patrimoniul personal al unei persoane fizice se beneficiază de scutire de impozit pentru un venit neimpozabil în sumă de 450.000 lei alocat pentru fiecare tranzacție. Dacă imobilul este deținut în coproprietate de doi sau mai mulți cedenți, venitul scutit de impozit se alocă fiecărui coproprietar proporțional cu cota de deținere prin raportare la plafonul de 450.000 lei;
  • Dacă venitul realizat din transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal al unei persoane fizice depășește suma de 450.000 lei, peste venitul ce excede acest plafon neimpozabil se datorează un impozit pe venit în procent de 3%. Impozitul se calculează și se încasează de notarul public și se plătește la bugetul de stat până pe data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reținut;
  • În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile, în cadrul procedurii succesiunii nu se datorează impozit dacă succesiunea este finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii;
  • Dacă dezbaterea succesiunii este finalizată ulterior termenului de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, moștenitorii datorează un impozit în procent de 1% aplicat la valoarea masei succesorale;
  • Notarii publici au obligația să depună semestrial la autoritatea fiscală declarații cu privire la aceste transferuri ale dreptului de proprietate.

Ordinul nr. 1075 din 2021 actualizează formularele următoarelor declarații și formulare:

  1. Formularul 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“;
  2. Formularul 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“;
  3. Formularului 253 „Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“.

Declarația 208 privind impozitul pe venitul din transferul proprietății imobiliare se depune până pe data de 25 a primei luni din semestrul următor celui încheiat.

Noutatea constă în faptul că se vor declara și tranzacțiile scutite de impozit când persoana ce realizează venituri este persoană cu handicap și beneficiază de această scutire de impozit conform Codului fiscal.

Această declarație este una informativă și cuprinde detalierea privind părțile contractante, impozitul datorat pentru fiecare tranzacție, modalitatea de transfer a dreptului de proprietate, valoarea de piață, valoarea de transfer și taxele notariale.

Formularul 209 este o declarație privind veniturile din transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal când proprietatea se transferă prin altă procedură decât procedura notarială, de exemplu, în urma unei proceduri în instanța de judecată.

Declarația se depune de persoana fizică la autoritatea fiscală în vederea calculării impozitului în termen de 10 zile de la data documentului ce atestă transferul dreptului de proprietate.

Autoritatea fiscală calculează impozitul datorat de persoana fizică și emite decizia de impunere – Formular 253. Impozitul datorat de persoana fizică trebuie achitat în termen de maxim 60 de zile de la primirea deciziei de impunere.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here