24 Martie, 2018

Noutăţi privind aplicarea IFRS: Legiuitorul aduce clarificări şi completări cadrului contabil românesc

România a implementat sistemul de contabilitate IFRS pentru societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, prin prevederile OMFP nr. 1286/2012. Aceste societăţi au obligaţia să întocmească primele situaţii financiare anuale conform IFRS începând cu anul 2012. Aşadar, primele situaţii retratate pe baza regulilor IFRS sunt “situaţii financiare conform IFRS aferente exerciţiului financiar 2012”.

În Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 100/2013, a fost publicat Ordinul Ministerului de Finanţe Publice nr. 213/2013 privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin OMFP nr. 1286/2012 (OMFP nr. 213/2013). Prevederile invocate de OMFP nr. 213/2013 se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012.

Elementele de noutate pe care le introduce OMFP nr. 213/2013:

1. Se clarifică momentul evaluării pentru elementele monetare, respectiv nemonetare, exprimate în valută. Astfel, elementele monetare şi elementele nemonetare, exprimate în valută, se evaluează la finele fiecărei perioade de raportare conform prevederilor IFRS.

(Baza legală: punctul 1 din OMFP nr. 213/2013)

2. Se clarifică modul de prezentare al capitalului social în cadrul situaţiei poziţiei financiare (fostul “bilanţ”). Astfel, legiuitorul precizează că valoarea capitalului social (contul 101 “Capital”) se prezintă distinct în situaţia poziţiei financiare şi situaţia modificărilor capitalurilor proprii. Trebuie să acordăm atenţie deosebită celor două aspecte: contabilizare şi prezentare.

Când ne referim la contabilizarea capitalului social, trebuie să avem în vedere corectitudinea şi realitatea înregistărilor din contabilitate. Prezentarea datelor referitoare la capitalul social pune în valoare informaţiile existente în contabilitate, în formă detaliată şi explicitată.

Notă: Conform art. 26. din Codul fiscal, pierderea anuală, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.

Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de fuziune sau divizare se recuperează de către contribuabilii nou-înfiinţaţi ori de către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite sau divizate, după caz, proporţional cu activele şi pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare.

Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care nu îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de desprindere a unei părţi din patrimoniul acestora, transferată ca întreg, se recuperează de aceşti contribuabili şi de cei care preiau parţial patrimoniul societăţii cedente, după caz, proporţional cu activele şi pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele menţinute de persoana juridică cedentă.

(Baza legală: punctul 2 din OMFP nr. 213/2013)

3. Se clarifică aspectele privind acoperirea pierderii contabile reportate. Astfel, legiuitorul precizează că în aplicarea OMFP nr. 1286/2012, capitalurile proprii care pot fi utilizate pentru acoperirea pierderii contabile reportate includ şi sumele reflectate în creditul contului 1028 “Ajustări ale capitalului social”. Trebuie să facem distincţie între pierderea contabilă şi pierderea fiscală.

(Baza legală: punctul 3 din OMFP nr. 213/2013)

4. Planul de conturi contabile se îmbogăţeşte. Se introduc zece noi conturi contabile.

- 206 “Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale” (cont cu funcţie de A);

- 2806 “Amortizarea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale” (cont cu funcţie de P);

- 2907 “Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost” (cont cu funcţie de P);

- 216 “Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale” (cont cu funcţie de A);

- 2816 “Amortizarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale” (cont cu funcţie de P);

- 2916 “Ajustări pentru deprecierea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost” (cont cu funcţie de P);

- 2411 “Active biologice evaluate la valoarea justă” (cont cu funcţie de A);

- 2412 “Active biologice evaluate la cost” (cont cu funcţie de A);

- 4651 “Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate” (cont cu funcţie de P);

- 4652 “Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate” (cont cu funcţie de A).

(Baza legală: punctul 4 din OMFP nr. 213/2013)

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu