OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale a fost aprobată prin lege, cu modificări şi completări. Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 828/2016 şi va intra în vigoare în data de 17 ianuarie 2017.

Aplicarea legilor speciale

Reţinem o primă completare privind cazul activităţilor economice a căror organizare şi autorizare sunt reglementate prin legi speciale: dacă aceste legi nu prevăd altfel, sunt aplicabile numai prevederile OUG. nr. 4472008 privind înregistrarea la oficiul registrului comerţului ca obligaţie prealabilă în vederea autorizării de către autorităţile competente stabilite de prevederile legilor speciale. 

Definiţii modificate                                                                               

Activitate economică prespune activitate cu scop lucrativ, constând în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii; dispar, astfel, domeniile definite anterior – activitate agricolă, industrială, comercială.

Întreprindere economică înseamnă activitatea economică desfăşurată în mod organizat, permanent şi sistematic, combinând resurse financiare, forţă de muncă, materii prime, mijloace logistice şi informaţie, pe riscul întreprinzătorului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;

Întreprindere familială – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de membrii unei familii, în timp ce reglementarea actuală prevede că activitatea este “organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa”.

Persoană fizică autorizată – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce foloseşte, în principal, forţa sa de muncă;

Patrimoniul de afectaţiune apare cu definiţie total schimbată, ca fiind masă patrimonială în cadrul patrimoniului întreprinzătorului, reprezentând totalitatea drepturilor şi obligaţiilor afectate, prin declaraţie scrisă ori, după caz, prin acordul de constituire sau printr-un un act adiţional la acesta, exercitării unei activităţi economice;”.

Sediul profesional este o definiţie care nu există în forma actuală a ordonanţei şi reprezintă sediul principal/locaţia declarată la registrul comerţului, în vederea înregistrării şi autorizării funcţionării persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau familiale. Sediu constituie elementul de identificare în raporturile juridice la care participă. 

Înregistrarea şi autorizarea

Reprezentantul întreprinderii familiale are obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării înainte de începerea activităţii economice. În cazul în care acesta nu formulează cererea în termen de 15 zile majorat astfel faţă de termenul actual de 7 zile – de la încheierea acordului de constituire prevăzut la art. 29 alin. (1), oricare membru al întreprinderii familiale, care are capacitate deplină de exerciţiu, poate să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării.

În toate cazurile, cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării trebuie formulată în termen de 20 de zilemajorat astfel faţă de termenul actual de 15 zile –  de la încheierea acordului de constituire. 

Condiţii modificate

Notăm condiţiile modificate în care o persoană fizică poate desfăşura una din activităţile prevăzute de ordonanţă:

  • a dispărut condiţia de împlinire a vârstei de 18 ani, cu excepţia membrilor întreprinderii familiale ce nu au calitatea de reprezentant, care trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani;
  • nu au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiar-fiscală;
  • au un sediu profesional declarat. 

Sediul activităţii

Pentru stabilirea sediului profesional/punctelor de lucru este necesar ca persoana fizică titulară care se autorizează ca PFA, titularul întreprinderii individuale sau oricare membru al întreprinderii familiale, după caz, să prezinte înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra imobilului cu destinaţie de sediu profesional/punct de lucru.

Dacă la sediul profesional, imobil cu destinaţie de locuinţă, nu se desfăşoară nicio activitate economică, titularul care are dreptul de folosinţă asupra imobilului depune o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfăşoară activitate economică, în acest caz nefiind necesare formalităţile prevăzute de art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare. 

Certificatul de înregistrare

Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va elibera certificatul de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare, certificatul constatator emis în baza declaraţiei pe propria răspundere, precum şi alte acte prevăzute de lege, după caz.

Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi, după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni este de 3 zile lucrătoare – redus, faţă de termenul de 5 zile prevăzut în prezent pentru certificatul de înscriere de menţiuni –, calculat de la data înregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate.

Pentru desfăşurarea unei alte activităţi economice decât cele înregistrate în registrul comerţului şi pentru care s-a obţinut autorizarea funcţionării este necesară obţinerea înregistrării/auto
rizării, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Alte noutăţi, pe fiecare tip de activitate – într-un material viitor.  

Ai nevoie de OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here