28 Ianuarie, 2020

Noutăţi legislative emise în aplicarea scutirii de TVA, aprobate prin O.M.F.P. nr. 2389/2011

În Monitorul Oficial al României nr. 597 din 24 august 2011 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2389/2011 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002. Acest act normativ legiferează în mod expres metodologia de aplicare a scutirii de TVA pentru anumite categorii de operaţiuni speciale.

Ordinul MFP nr. 2389/2011 stabileşte faptul că sunt scutite de TVA:

- livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare, a personalului acestora, precum şi a cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România, în condiţii de reciprocitate. Cetăţenii străini din România având statut diplomatic sau consular trebuie să fie notificaţi la Ministerul Afacerilor Externe pentru a beneficia de scutirea de TVA.  (Baza legală: art. 1 alin. (1) din normele de aplicare a Ordinului MFP nr. 2389/2011, art. 143 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal)

 • Scutirea directă.de TVA. Scutirea directă de TVA se realizează prin facturare fără TVA de către furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii, în favoarea persoanelor scutite stabilite în România.

Persoanele scutite stabilite în România pot beneficia de scutire directă pe baza unui certificat valabil care atestă că sunt îndreptăţite să beneficieze de scutire. Exemplarul original al certificatului de scutire se transmite furnizorului/prestatorului pentru a justifica aplicarea scutirii de TVA.

Pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile, prestatorii vor aplica scutirea cu drept de deducere numai pe baza certificatului de scutire valabil, indiferent dacă prestatorii au optat sau nu pentru taxarea operaţiunilor respective. Prestatorii care nu au optat pentru taxarea operaţiunilor de închiriere sau leasing cu bunuri imobile şi nu primesc certificatul de scutire valabil vor aplica scutirea fără drept de deducere, reglementată prin art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.

 • Scutirea de TVA prin restituire. Conform art. 3 din OMFP nr. 2389/2011, restituirea către persoanele scutite a TVA achitate, aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate în România, se aplică în cazul în care nu s-a aplicat scutirea directă, precum şi în orice alte situaţii în care nu se poate aplica scutirea directă. Restituirea TVA se efectuează de către autoritatea fiscală care deserveşte persoanele scutite. Persoanele scutite pot solicita rambursarea TVA facturate şi achitate de acestea pentru bunuri ce le-au fost livrate sau servicii care le-au fost prestate în beneficiul lor în România, trimestrial, cel mai târziu până la finele lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se solicită restituirea.

 

- livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea organismelor internaţionale recunoscute ca atare de autorităţile publice din România, precum şi a membrilor acestora, în limitele şi condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu. (Baza legală: art. 1 alin. (2) din normele de aplicare a Ordinului MFP nr. 2389/2011, art. 143 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal)

 • Scutirea directă.de TVA. Scutirea directă de TVA se realizează prin facturare fără TVA de către furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii, în favoarea persoanelor scutite stabilite în România.

Persoanele scutite stabilite în România pot beneficia de scutire directă pe baza unui certificat valabil care atestă că sunt îndreptăţite să beneficieze de scutire. Exemplarul original al certificatului de scutire se transmite furnizorului/prestatorului pentru a justifica aplicarea scutirii de TVA.

Pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile, prestatorii vor aplica scutirea cu drept de deducere numai pe baza certificatului de scutire valabil, indiferent dacă prestatorii au optat sau nu pentru taxarea operaţiunilor respective. Prestatorii care nu au optat pentru taxarea operaţiunilor de închiriere sau leasing cu bunuri imobile şi nu primesc certificatul de scutire valabil vor aplica scutirea fără drept de deducere, reglementată prin art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.

 • Scutirea de TVA prin restituire. Conform art. 3 din OMFP nr. 2389/2011, restituirea către persoanele scutite a TVA achitate, aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate în România, se aplică în cazul în care nu s-a aplicat scutirea directă, precum şi în orice alte situaţii în care nu se poate aplica scutirea directă. Restituirea TVA se efectuează de către autoritatea fiscală care deserveşte persoanele scutite. Persoanele scutite pot solicita rambursarea TVA facturate şi achitate de acestea pentru bunuri ce le-au fost livrate sau servicii care le-au fost prestate în beneficiul lor în România, trimestrial, cel mai târziu până la finele lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se solicită restituirea.

 

- livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular într-un alt stat membru şi a organizaţiilor internaţionale şi interguvernamentale recunoscute ca atare de autorităţile publice din România, acreditate într-un alt stat membru. (Baza legală: art. 1 alin. (3) din normele de aplicare a Ordinului MFP nr. 2389/2011, art. 143 alin. (1) lit. j) şi k) din Codul fiscal)

 

- livrările de bunuri şi prestările de servicii către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii sau către organismele cărora li se aplică Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene, în limitele şi în condiţiile stabilite de protocolul respectiv şi de acordurile de punere în aplicare ale respectivului protocol sau de acordurile de sediu, în măsura în care nu conduc la denaturarea concurenţei. Instituţiile şi/sau organismele care activează în România beneficiază de scutirea de TVA numai pentru achiziţiile de bunuri şi servicii a căror valoare totală depăşeşte plafonul de 700 lei. (Baza legală: art. 1 alin. (4) din normele de aplicare a Ordinului MFP nr. 2389/2011, art. 143 alin. (1) lit. j1) din Codul fiscal)

 • Ü Scutirea directă.de TVA. Scutirea directă de TVA se realizează prin facturare fără TVA de către furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii, în favoarea persoanelor scutite stabilite în România.

Pentru aplicarea scutirii directe de către instituţiile şi/sau organismele menţionate mai sus nu este obligatorie prezentarea certificatului de scutire. Acestea pot beneficia de scutire directă pe baza unui formular de comandă în care vor certifica faptul că sunt îndreptăţite să beneficieze de scutire. Exemplarul original al formularului de comandă se transmite furnizorului/prestatorului pentru a justifica aplicarea scutirii de TVA. Instituţiile şi/sau organismele care activează în România beneficiază de scutirea de TVA numai pentru achiziţiile de bunuri şi servicii a căror valoare este egală cu sau mai mare de 700 lei, inclusiv taxa care ar fi datorată dacă respectiva operaţiune nu ar fi scutită. În cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care se efectuează continuu şi al serviciilor de închiriere sau leasing efectuate în beneficiul instituţiilor şi/sau organismelor care activează în România, scutirea de TVA este aplicabilă dacă valoarea fiecărei facturi este egală cu sau mai mare de 700 lei, inclusiv TVA care ar fi datorată dacă respectiva operaţiune nu ar fi scutită.

Pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile, prestatorii vor aplica scutirea cu drept de deducere numai pe baza formularului de comandă, indiferent dacă prestatorii au optat sau nu pentru taxarea operaţiunilor respective. Prestatorii care nu au optat pentru taxarea operaţiunilor de închiriere sau leasing cu bunuri imobile şi nu primesc formularul de comandă vor aplica scutirea fără drept de deducere, prevăzută la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.

 • Scutirea de TVA prin restituire. Conform art. 3 din OMFP nr. 2389/2011, restituirea către persoanele scutite a TVA achitate, aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate în România, se aplică în cazul în care nu s-a aplicat scutirea directă, precum şi în orice alte situaţii în care nu se poate aplica scutirea directă. Restituirea TVA se efectuează de către autoritatea fiscală care deserveşte persoanele scutite. Persoanele scutite pot solicita rambursarea TVA facturate şi achitate de acestea pentru bunuri ce le-au fost livrate sau servicii care le-au fost prestate în beneficiul lor în România, trimestrial, cel mai târziu până la finele lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se solicită restituirea.

 

- livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii către un alt stat membru decât România, destinate forţelor armate ale unui stat membru NATO, altul decât statul membru de destinaţie, pentru utilizarea de către forţele în cauză sau de către personalul civil care le însoţeşte sau pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor lor atunci când forţele respective participă la o acţiune comună de apărare. Prin acţiune comună de apărare se înţelege efortul comun de apărare a statelor membre NATO. (Baza legală: art. 1 alin. (6) din normele de aplicare a Ordinului MFP nr. 2389/2011, art. 143 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal)

 

- livrările de bunuri netransportate în afara României şi/sau prestările de servicii efectuate în România, destinate fie forţelor armate ale celorlalte state membre NATO pentru utilizarea de către forţele în cauză sau de către personalul civil care le însoţeşte, fie pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor acestora, atunci când forţele respective participă la o acţiune comună de apărare. Prin acţiune comună de apărare se înţelege efortul comun de apărare a statelor membre NATO. (Baza legală: art. 1 alin. (7) din normele de aplicare a Ordinului MFP nr. 2389/2011, art. 143 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal)

 • Scutirea directă.de TVA. Scutirea directă de TVA se realizează prin facturare fără TVA de către furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii, în favoarea persoanelor scutite stabilite în România.

Persoanele scutite stabilite în România pot beneficia de scutire directă pe baza unui certificat valabil care atestă că sunt îndreptăţite să beneficieze de scutire. Exemplarul original al certificatului de scutire se transmite furnizorului/prestatorului pentru a justifica aplicarea scutirii de TVA.

Pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile, prestatorii vor aplica scutirea cu drept de deducere numai pe baza certificatului de scutire valabil, indiferent dacă prestatorii au optat sau nu pentru taxarea operaţiunilor respective. Prestatorii care nu au optat pentru taxarea operaţiunilor de închiriere sau leasing cu bunuri imobile şi nu primesc certificatul de scutire valabil vor aplica scutirea fără drept de deducere, reglementată prin art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.

 • Ü Scutirea de TVA prin restituire. Conform art. 3 din OMFP nr. 2389/2011, restituirea către persoanele scutite a TVA achitate, aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate în România, se aplică în cazul în care nu s-a aplicat scutirea directă, precum şi în orice alte situaţii în care nu se poate aplica scutirea directă. Restituirea TVA se efectuează de către autoritatea fiscală care deserveşte persoanele scutite. Persoanele scutite pot solicita rambursarea TVA facturate şi achitate de acestea pentru bunuri ce le-au fost livrate sau servicii care le-au fost prestate în beneficiul lor în România, trimestrial, cel mai târziu până la finele lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se solicită restituirea.

 

În sensul aplicării prevederilor Ordinului MFP nr. 2389/2011, sunt asimilate TVA şi intră sub incidenţa reciprocităţii impozitele şi taxele generale pe consum aplicate în statele în care sunt acreditate misiuni diplomatice şi oficii consulare române. Se consideră îndeplinite condiţiile de reciprocitate şi în cazul în care în statele în care sunt acreditate misiuni diplomatice şi oficii consulare ale României nu sunt legiferate TVA sau alte impozite ori taxe generale pe consum. Ca regulă generală, recunoaşterea acestei reciprocităţi de fapt va fi condiţionată de încheierea unor acorduri bilaterale. Răspunderea pentru verificarea respectării condiţiilor de reciprocitate revine Direcţiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe

În sensul aplicării prevederilor Ordinului MFP nr. 2389/2011, persoanele scutite se consideră stabilite într-un stat dacă activează sau, după caz, sunt acreditate ori au sediul în statul respectiv (denumit ţară gazdă). Contractanţii forţelor Statelor Unite ale Americii, care acţionează pentru sau în numele forţelor Statelor Unite ale Americii, se consideră stabiliţi în România dacă activează în România, chiar dacă aceştia nu au sediul activităţii economice sau un sediu fix pe teritoriul României. În cadrul scutirii de TVA se vor aplica restricţiile pe care le-a stabilit ţara gazdă pentru scutirea de la plata TVA pe piaţa locală din acea ţară. Ţara gazdă va trebui să facă cunoscut faptul că, în ceea ce priveşte achiziţiile efectuate pe teritoriul său ori în alt stat membru, poate fi acordată această scutire, prin autentificarea unui certificat de scutire pe care persoana scutită trebuie să o solicite ţării gazdă. Pentru fiecare achiziţie efectuată în alt stat membru se va solicita autentificarea unui astfel de certificat, cu excepţia instituţiilor Comunităţilor Europene şi a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord. Ţara gazdă poate stabili totodată ca persoanele scutite să autentifice independent certificatele de scutire pentru achiziţiile destinate uzului oficial. Pentru achiziţiile destinate uzului personal, acest lucru nu este posibil. Soluţionarea cererilor de restituire a TVA cade în competenţa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (Baza legală: art. 1 alin. (10-11) din normele de aplicare a Ordinului MFP nr. 2389/2011)

 

Scutirea directă nu se poate aplica pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii efectuate în mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente în care persoanele scutite ocupă o parte cu titlu de proprietar sau de chiriaş, precum şi pentru livrările de carburanţi auto efectuate de staţiile de distribuţie, pentru care se emit bonuri fiscale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (Baza legală: art. 2 alin. (9) din normele de aplicare a Ordinului MFP nr. 2389/2011)

Pentru fiecare achiziţie din alt stat membru, persoanele scutite stabilite în România pot solicita autentificarea unui certificat de scutire la autoritatea fiscală teritorială care le deserveşte, din care să reiasă că persoana în cauză poate face obiectul scutirii, conform art. 15 alin. 10 din Directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri – sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: baza unitară de stabilire, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 151 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările şi completările ulterioare. Certificatul serveşte de asemenea şi pentru scutirea de TVA pentru achiziţia intracomunitară realizată în România. (Baza legală: art. 4 din normele de aplicare a Ordinului MFP nr. 2389/2011)


Temeiul legal

 • Ordinul MFP nr. 2389 /2011 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002
 • OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil.

Fara comentarii

Scrie un comentariu