În Monitorul Oficial de ieri, 1 iulie 2018, au fost publicate o serie de acte normative cu incidenţă în domeniul financiar-contabil, din care în articolul de faţă vom prezenta două ordine ANAF privind Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic şi Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale

Astfel, prin OpANAF nr. 1612/2018 se adoptă nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic începând cu data de 1 iulie 2018. Un număr de 46 de impozite și contribuții sunt în sfera nomenclatorului și fac obiectul plăților în contul unic, lista integrală putând fi consultată aici.

Acest nomenclator este structurat pe categoria tipurilor de obligații fiscale în funcție de bugetul către care se plătesc impozitele și contribuțiile datorate de contribuabili, astfel:

  • impozite datorate la bugetul de stat;
  • contribuții datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;
  • contribuții datorate fondului unic de asigurări de sănătate.

Dintre impozitele plătite către bugetul de stat, amintim: impozitul pe venitul din salarii, impozitul pe profit, Impozitul pe dividende, impozitul pe venitul microîntreprinderii, impozitul pe venitul din dreptul de autor, impozitul pe venitul din premii, impozitul pe venitul realizat de nerezidenți, impozitul pe venitul din jocuri de noroc, impozitul specific.

Dintre contribuțiile datorate către bugetul asigurărilor sociale achitate în contul unic, amintim: contribuția de asigurări sociale datorate de salariați, contribuția de asigurări sociale datorată de unele persoane ce realizează venituri din drepturi de autor, contribuția de asigurări sociale datorată de unele persoane ce realizează activități sportive.

Dintre obligațiile de plată la fondul unic de asigurări sociale de sănătate plătite în contul unic, amintim: contribuția la asigurările de sănătate datorate de salariați, contribuția la asigurările sociale de sănătate datorate de unele persoane fizice ce realizează venituri din dreptul de autor, contribuția de asigurări de sănătate datorată de unele persoane fizice ce desfășoară activități sportive, contribuția la asigurările de sănătate datorate de persoanele ce realizează venituri din arendă.

Vă recomandăm să verificați conturile de trezorerie când efectuați plățile aflate în nomenclatorul aprobat prin recentul ordin, ținând cont de aplicarea acestuia de la 1 iulie 2018.

De asemenea, prin OpANAF nr. 1613/2018 se aprobă procedura de distribuire a plăților efectuate în contul unic pentru acele impozite și contribuții plătibile în contul unic. Începând cu data de 1 iulie 2018 sumele datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și la fondul unic de asigurări sociale de sănătate se plătesc în contul unic de disponibil 55.03, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabilului.

Acest cont este deschis la unitatea de trezorerie a statului la care e arondat contribuabilul. Face excepție de la această plată impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare ce se plătește în contul unic deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare. Potrivit procedurii aprobate prin recentul ordin, sumele plătite în contul unic de către contribuabil se distribuie de către organul fiscal central competent distinct pe fiecare buget sau fond proporțional cu sumele datorate.

Ulterior, în cadrul fiecărui buget sau fond sumele sting obligațiile înregistrate de către contribuabil în următoarea ordine:

  • pentru toate impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă;
  • pentru toate celelalte obligații principale;
  • pentru obligații fiscale accesorii.

În cazul în care sumele plătite nu acoperă în totalitate debitele din fiecare categorie enumerată anterior, distribuirea se face proporțional cu obligațiile fiscale datorate.

În situația în care, după efectuarea operațiilor de distribuire, rămân sume în contul unic, acestea vor fi distribuite în ultima zi lucrătoare a lunii în conturile e 20.A.47.01.00 „Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire“, 22.A.47.02.00 „Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, încasate în contul unic, în curs de distribuire“ şi 26.A.47.05.00 „Venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, încasate în contul unic, în curs de distribuire“.

Ponderea distribuirii este stabilită de Ministerul Finanțelor publice în funcție de veniturile bugetelor anuale adoptate prin legile bugetare anuale.

Procedura evidențiază și modul în care se distribuie plățile făcute de contribuabili de beneficiază de înlesniri la plată, contribuabili ce se află sub incidența legislației privind insolvența sau contribuabili aflați în sfera executării silite.

Apare și o procedură tranzitorie ce va fi aplicată de contribuabilii de efectuează virări de sume în mod eronat, caz în care unitățile de trezorerie trebuie să comunice zilnic către organele fiscale centrale listele cu informații și contribuabili ce au efectuat plăți eronate.

 comentarii

5 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here