Adoptat prin Regulamentul nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului UE, noul Cod vamal comunitar se va aplica de la 1 iunie 2016, cu excepţia unor prevederi organizatorice care au intrat în vigoare de la 30 octombrie 2013.

Regulamentul, obligatoriu în toate elementele sale şi cu aplicare directă în toate statele membre, asigură coerenţa Regulamentului (CE) nr. 450/2008 cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).

Noul Cod vamal conţine normele şi procedurile generale care să asigure aplicarea măsurilor tarifare şi a altor măsuri de politică comună introduse la nivelul Uniunii în legătură cu schimburile comerciale cu mărfuri între Uniune şi ţări sau teritorii situate în afara teritoriului vamal al Uniunii, ţinând seama de cerinţele respectivelor politici comune. Legislaţia vamală urmează să fie mai bine aliniată la dispoziţiile legate de colectarea drepturilor la import fără a modifica domeniul de aplicare al reglementărilor fiscale în vigoare.

Prin noul Cod vamal, se introduce cadrul juridic necesar pentru aplicarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei vamale pentru schimburile comerciale cu mărfuri unionale între părţi ale teritoriului vamal în care se aplică dispoziţiile Directivei nr. 112/2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată sau ale Directivei nr. 118/2008 privind regimul general al accizelor şi părţi ale teritoriului respectiv în care dispoziţiile menţionate nu se aplică sau pentru schimburile comerciale între părţi în care dispoziţiile menţionate nu se aplică.

Simplificări legislative

Pentru facilitarea comerţului legitim şi lupta împotriva fraudei, Codul introduce mecanisme de simplificare a legislaţiei vamale care să permită utilizarea instrumentelor şi a tehnologiilor moderne şi să se promoveze în continuare aplicarea uniformă a legislaţiei vamale şi a abordărilor moderne ale controlului vamal, contribuind astfel la asigurarea unei baze pentru proceduri de vămuire simple şi eficace.

Se urmăreşte ca informaţiile furnizate de către operatorii economici să fie utilizate în comun de către autorităţile vamale şi alte instituţii implicate în acest control. Controalele astfel efectuate urmează să fie armonizate, astfel încât operatorul economic să trebuiască să comunice informaţiile doar o singură dată, iar mărfurile să fie controlate de aceste autorităţi în acelaşi moment şi în acelaşi loc.

Este reglementată numirea unui reprezentant în relaţia cu autorităţile vamale. Cu toate acestea, dreptul la reprezentare nu va putea fi restrâns în temeiul unui act cu putere de lege adoptat de unul dintre statele membre. Mai mult, un reprezentant vamal care îndeplineşte criteriile pentru acordarea statutului de operator economic autorizat pentru simplificările vamale ar trebui să aibă dreptul de a-şi presta serviciile şi într-un alt stat membru decât cel în care este stabilit operatorul economic. Ca regulă generală, reprezentantul vamal ar trebui să fie stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii.

Toate deciziile referitoare la aplicarea legislaţiei vamale, inclusiv la informaţiile obligatorii, vor trebui să intre sub incidenţa aceloraşi norme. Orice astfel de decizie ar trebui să fie valabilă în întreaga Uniune şi să poată fi anulată, modificată, în măsura în care nu se prevede altfel, sau revocată, în cazul în care nu este în conformitate cu legislaţia vamală sau cu interpretarea acesteia.

Operatorii economici care respectă normele şi sunt demni de încredere trebuie să beneficieze de statutul de operator economic autorizat, sub rezerva acordării unei autorizaţii pentru simplificările vamale sau a unei autorizaţii pentru securitate şi siguranţă sau a ambelor. În funcţie de tipul autorizaţiei acordate, operatorii economici autorizaţi ar trebui să poată profita la maximum de utilizarea generalizată a simplificărilor vamale sau să profite de facilităţile în materie de securitate şi siguranţă. De asemenea, va trebui ca ei să beneficieze de un tratament favorabil în ceea ce priveşte controalele vamale, ca de exemplu reducerea numărului controalelor fizice şi a celor pe bază de documente. Regulamentul prevede şi măsuri care să asigure operatorilor dreptul la o cale de atac, precum dreptul fiecărei persoane de a fi audiată înainte de luarea oricărei decizii care i-ar fi nefavorabilă.

Instituirea unui cadru comun de gestionare a riscurilor pentru toate statele membre nu trebuie să împiedice verificarea mărfurile, cu controale prin sondaj.

Sunt stabilite elementele pe baza cărora se aplică taxele la import sau la export şi alte măsuri referitoare la comerţul cu mărfuri, reguli mai simple pentru eliberarea dovezilor de origine în Uniune, cât şi pentru gruparea tuturor cazurilor în care ia naştere o datorie vamală la import, altele decât cele rezultate din depunerea unei declaraţii vamale de punere în liberă circulaţie sau de admitere temporară cu scutire parţială de taxe, în scopul evitării dificultăţilor legate de determinarea temeiului juridic în baza căruia a luat naştere datoria vamală. Acelaşi lucru trebuie să se aplice şi în cazurile în care ia naştere o datorie vamală la export.

Se urmăreşte simplificarea reglementărilor privind stabilirea locului în care datoria vamală ia naştere şi în care trebuie recuperate taxele la import sau la export.

Sistemul de garanţii

Regulamentul propune utilizarea unei garanţii unice pentru toate categoriile de regimuri speciale, această garanţie urmând să fie globală şi să acopere mai multe tranzacţii. De asemenea, autorizarea, în anumite condiţii, a unei garanţii globale de valoare redusă pentru datoriile vamale şi alte drepturi care au luat naştere, sau a unei garanţii globale cu scutire de garanţie. O garanţie globală de valoare redusă pentru datoriile vamale şi alte drepturi care au luat naştere trebuie să fie echivalentă cu furnizarea unei garanţii pentru întregul cuantum al taxelor la import sau la export de plătit, mai ales în scopul acordării liberului de vamă mărfurilor în cauză şi al înscrierii în evidenţele contabile.

În scopul asigurării unei mai bune protecţii a intereselor financiare ale Uniunii şi ale statelor membre, o garanţie ar trebui să acopere mărfurile nedeclarate sau declarate incorect într-un transport sau într-o declaraţie pentru care aceasta a fost furnizată. Din acelaşi motiv, angajamentul garantului ar trebui, de asemenea, să acopere cuantumul taxelor la import sau la export ce urmează a fi plătite în urma controalelor ulterior acordării liberului de vamă.

În scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii şi ale statelor membre şi în scopul prevenirii practicilor frauduloase, este recomandabil să se prevadă mecanisme conţinând măsuri progresive pentru aplicarea unei garanţii globale. În cazul în care există un risc ridicat de fraudă, ar trebui să fie posibilă o interdicţie temporară de aplicare a garanţiei globale, ţinând cont de situaţia particulară a operatorilor economici în cauză.

Este oportun să se ţină seama de buna-credinţă a persoanei în cauză, în cazurile în care o datorie vamală a luat naştere în urma nerespectării legislaţiei vamale, şi să se minimizeze impactul neglijenţei din partea debitorului.

Pentru a asigura libera circulaţie a mărfurilor unionale pe teritoriul vamal al Uniunii şi tratamentul vamal al mărfurilor neunionale introduse pe acest teritoriu, ar trebui să i se delege Comisiei competenţa de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce priveşte stabilirea statutului vamal al mărfurilor, pierderea statutului vamal de mărfuri unionale, păstrarea acestui statut pentru mărfurile care părăsesc temporar teritoriul vamal al Uniunii şi scutirea de taxe vamale pentru mărfurile reintroduse.

Prin această reglementare se urmăreşte să se asigure că acordarea rapidă a liberului de vamă pentru mărfuri, în cazul în care operatorul economic a furnizat în avans informaţiile necesare pentru efectuarea controalelor de risc asupra admisibilităţii mărfurilor. Controalele fiscale şi cele privind respectarea politicii comerciale trebuie, în principal, să fie efectuate de către biroul vamal în a cărui rază de competenţă se află sediul operatorului economic.

Este avută în vedere o vămuire centralizată la locul unde este stabilit operatorul economic.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here