Normele privind vânzarea și cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan au fost aprobate prin Ordinul nr. 311/2020 / 94/2021 / M.12/2021 / 3525/2020 publicat în Monitorul Oficial, luni, 8 februarie.

În august 2020 a fost publicată Legea nr. 175/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării–cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată  a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Astfel au fost aduse noi limitări și condiții pentru înstrăinarea terenurilor agricole din extravilan, extinzând considerabil sfera titularilor dreptului de preempțiune. Totodată, Legea nr. 175/2020 a înăsprit  sancțiunea aplicabilă înstrăinărilor terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea procedurii de preempțiune  sau fără obținerea avizelor necesare: nulitatea absolută a contractelor de vânzare încheiate cu nerespectarea legii, respectiv amendă contravențională al cărei cuantum majorat poate varia între 100.000 și 200.000 lei.

Normele metodologice publicate în Monitorul Oficial luni prevăd că noile reguli “se aplică cererilor înregistrate după data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 175/2020“.

De asemenea, normele prevăd că în termen de 45 de zile lucrătoare de la afișarea ofertei de vânzare la primărie, sub sancțiunea decăderii, oricare dintre titularii dreptului de preempțiune care doresc să își exercite acest drept înregistrează la primărie comunicarea acceptării ofertei de vânzare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1E.

În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang I – coproprietari, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv – depun comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, însoțită de următoarele documente:

a) o fotocopie a BI/CI/pașaportului persoanei fizice, iar în caz de reprezentare se prezintă și procură notarială, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei;

b) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul persoanei juridice;

c) în caz de reprezentare a persoanei juridice se depune delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o fotocopie a BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică;

d) o fotocopie a documentelor justificative care atestă calitatea de preemptor și încadrarea în una dintre categoriile: coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv;

e) acte de proprietate;

f) acte de stare civilă;

g) alte documente doveditoare, după caz.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here