25 Februarie, 2018

Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari din 12.12.2013, aprobate prin Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013 şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 164 din 06.03.2014 (M.Of. nr. 164/2014).

În vigoare de la 06.03.2014

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.
(1) Sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, Camera Auditorilor Financiari din România (Camera) este autoritatea competentă pentru efectuarea de revizuiri în vederea asigurării calităţii serviciilor prestate de auditorii financiari, fiind abilitată să emită norme şi proceduri de revizuire a calităţii activităţii de audit financiar, precum şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, potrivit legii.
(2) Revizuirea calităţii activităţii de audit desfăşurate de auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice active şi firme de audit, se efectuează:
a) asupra politicilor şi procedurilor de revizuire a controlului calităţii, aplicate de auditorul financiar la nivelul firmei de audit, şi, respectiv, a misiunii, conform cerinţelor art. 11 din ISQC1;
b) prin aplicarea procedurilor stabilite de organismul profesional cu ocazia efectuării inspecţiilor de calitate, pentru activităţile prevăzute de art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în:
- misiuni de audit statutar al situaţiilor financiare anuale efectuate conform ISA;
- misiuni de audit financiar al situaţiilor financiare anuale efectuate conform ISA;
- misiuni de revizuire a situaţiilor financiare;
- alte misiuni de asigurare; şi
- alte misiuni şi servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu şi cu reglementările adoptate de Cameră.

Art. 2.
(1) Toţi auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice active şi firme de audit, fac obiectul unui sistem de asigurare a calităţii, care este organizat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, ca un sistem independent, şi se desfăşoară de către Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională (DMCP) din cadrul Camerei, sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.
(2) Excepţie constituie auditorii financiari care participă la misiuni de audit financiar, revizuire, asigurare, audit intern sau alte servicii profesionale, în calitate de salariaţi ai unor firme de audit sau ai altor entităţi ori de subcontractori ai altor auditori financiari, fără asumarea responsabilităţii finale faţă de clienţi.
(3) Atribuţiile principale ale DMCP sunt:
a) urmărirea respectării de către membrii Camerei a normelor care reglementează profesia:
- Standardele internaţionale de audit;
- Codul etic al profesioniştilor contabili;
- Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari;
- Normele şi Standardele de audit intern;
- alte norme de reglementare a profesiei;
b) asigurarea implementării sistemului de control al calităţii activităţii desfăşurate de membrii Camerei;
c) asigurarea conformităţii activităţii şi normelor de lucru ale DMCP cu normele şi legislaţia internă şi internaţională în domeniu;
d) efectuarea monitorizării auditorilor financiari pe o perioadă de maximum 3 ani, prin reluarea inspecţiei activităţii auditorilor care au fost evaluaţi cu calificativul D, C sau B;
e) sesizarea Departamentului de etică, conduită profesională şi investigaţii;
f) participarea la investigarea aspectelor tehnice referitoare la conduita profesională a membrilor;
g) îndeplinirea altor atribuţii stabilite de către conducerea Camerei.
(4) Resursele necesare funcţionării sistemului de asigurare a calităţii (cheltuielile cu salariile, sporurile şi stimulentele acordate inspectorilor, cheltuielile de deplasare, alte cheltuieli materiale, inclusiv cele de capital) sunt asigurate pe seama cotelor alocate de către Cameră, fiind prevăzute în bugetul anual de venituri şi cheltuieli al DMCP.

Art. 3.
(1) DMCP efectuează verificările pentru asigurarea calităţii prin inspectori principali, inspectori şi asistenţi inspectori, care au calitatea de salariaţi în cadrul aparatului executiv al Camerei, selectaţi pe următoarele criterii:
- să aibă pregătire profesională şi experienţă relevantă în auditul statutar şi raportarea financiară;
- să aibă pregătire specifică cu privire la efectuarea de inspecţii de calitate;
- să nu le fie afectată independenţa şi să nu se afle în conflict de interese cu auditorul financiar/firma de audit inspectată.
(2) Inspectorii care efectuează verificări de asigurare a calităţii semnează anual declaraţia de conformitate cu cerinţele profesionale ale Camerei privind controlul calităţii auditului. De asemenea, cu ocazia primirii delegaţiei de inspecţie, declară dacă se află sau nu în una dintre situaţiile de conflict de interese prevăzute de Codul etic al profesioniştilor contabili, în raport cu auditorul financiar sau firma de audit la care urmează să efectueze inspecţia calităţii.
(3) Persoanele alese drept coordonatori ai echipei de inspectori, precum şi membrii echipelor de inspectori sunt membri ai profesiei.
(4) Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile are dreptul de a participa la inspecţii şi de a avea acces la dosarele de inspecţie, foile de lucru şi alte documente relevante.

Normele sunt accesibile integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu