22 Octombrie, 2019

Normele privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice şi a unor raportări financiare lunare în 2014

Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, din 08.04.2014, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 556/2014 şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 276 din 15.04.2014 (M.Of. nr. 276/2014).

În vigoare de la 15.04.2014

CAPITOLUL I
Situaţii financiare trimestriale şi raportări financiare lunare

1.
 Situaţiile financiare care se întocmesc de instituţiile publice la finele trimestrelor I, II şi III în anul 2014 se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative.
Situaţiile financiare trimestriale se întocmesc conform modelelor aprobate prin:
1.(1). Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15, 17, 18, 30, 30b, 30b.1 şi 40a-40c la situaţiile financiare).
1.(2). Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 şi 28 la situaţiile financiare).
1.(3). Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11-13, 29, 31b) la situaţiile financiare.
1.(4). Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a şi 20b la situaţiile financiare).
1.(5). Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012 (anexa 19 la situaţiile financiare).
1.(6). Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013 (anexa 16 la situaţiile financiare).
1.(7). Anexa 41 “Corelaţii între formularele de situaţii financiare”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

2.(1).
 În ceea ce priveşte întocmirea Conturilor de execuţie pentru venituri şi cheltuieli în anul 2014:
- informaţiile referitoare la prevederi bugetare se completează potrivit structurii indicatorilor aprobaţi prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013, prin Legeanr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celorlalte acte normative în vigoare;
- informaţiile referitoare la: drepturi constatate, încasări realizate, plăţi efectuate, cheltuieli efective, se completează în funcţie de noile surse de finanţare evidenţiate în structura analitică a conturilor contabile (exemplu: pentru sursa 10 – bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, informaţiile se preiau de la sursele: E, F şi G).
2.(2). Situaţiile financiare trimestriale se întocmesc pe modelele prevăzute la pct. 1 din prezentele norme metodologice, utilizând conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III, potrivit anexei nr. 1 “Planul de conturi general pentru instituţiile publice” şi anexei nr. 3 “Transpunerea soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31 decembrie 2013 în noul plan de conturi general pentru instituţiile publice”, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005.
2.(3). La întocmirea anexei 30 “Plăţi restante” se vor avea în vedere următoarele:
Pentru instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii nu se mai utilizează codul 49 pentru plăţi restante, iar în locul acestuia formularul se completează, după caz, cu codurile:
51 – instituţii finanţate integral din venituri proprii;
53 – instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii;
54 – activităţi finanţate integral din venituri proprii.
Soldurile de la începutul anului aferente codurilor: 51, 53 şi 54 însumate trebuie să corespundă cu soldurile de la începutul anului raportate pentru codul 49.
2.(4). La întocmirea anexei 30b “Plăţi restante” se vor avea în vedere următoarele:
Pentru instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii nu se mai utilizează codul 52 pentru plăţi restante, iar în locul acestuia formularul se completează, după caz, cu codurile:
53 – instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii;
54 – activităţi finanţate integral din venituri proprii.
Soldurile de la începutul anului aferente codurilor: 53 şi 54 însumate trebuie să corespundă cu soldurile de la începutul anului raportate pentru codul 52.
2.(5).1. În situaţia în care soldul unui cont sintetic la 31 decembrie 2013 s-a transpus pe mai multe conturi sintetice la 1 ianuarie 2014, raportarea în bilanţ şi anexe se efectuează astfel:
- soldul iniţial al contului nou se raportează la acelaşi rând la care a fost raportat soldul final al contului din care provine;
- soldul la finele perioadei se raportează la rândul la care este înscris contul nou în bilanţ şi anexe.
2.(5).2. Soldurile conturilor 135 “Fondul de risc” şi 1399 “Alte fonduri” care s-au transpus la 1 ianuarie 2014 în contul 117 “Rezultatul reportat” se raportează în Bilanţ la rândurile 85 şi 86, după caz.
În “Contul de rezultat patrimonial”, raportarea se efectuează astfel:
- la coloana “an precedent” sumele se raportează la acelaşi rând la care au fost raportate la perioada similară în anul precedent;
- la coloana “an curent” sumele se raportează la rândurile corespunzătoare noilor conturi.
Pentru contul de rezultat patrimonial se va întocmi o notă explicativă în care să fie prezentată o situaţie comparativă a sumelor de pe coloana “an precedent” stabilite pe baza conturilor utilizate la 31 decembrie 2013, precum şi a conturilor utilizate începând cu data de 1 ianuarie 2014.
2.(6). Unităţile de învăţământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul “Bilanţ” cuprinzând toate activele, datoriile şi capitalurile proprii, indiferent de sectorul sau sursa de finanţare a acestora.
Formularul “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială va cuprinde veniturile şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul local.
Situaţia fluxurilor de trezorerie (anexa 3) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială va cuprinde şi coloana 3 pentru finanţarea de la bugetul de stat în scop informativ, fără a fi adunată la coloana 1 – Total.
Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unităţile teritoriale ale Ministerului Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar întocmesc formularele: “Contul de execuţie a bugetului de stat” (anexele 6 şi 7 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare), “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2) şi “Situaţia fluxurilor de trezorerie” (anexele 3 şi 4 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) pe care le prezintă inspectoratelor şcolare în vederea centralizării. Aceste formulare vor cuprinde veniturile şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul de stat.
2.(7). În mod experimental, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor întocmi formularul “Bilanţ” şi detaliat pe cele două sectoare, buget de stat şi, respectiv, buget local. O copie a formularului “Bilanţ”, întocmit experimental pentru sectorul buget de stat, va fi depusă în scop informativ şi pentru verificare la inspectoratele şcolare, fără a fi centralizat de acestea în bilanţul propriu. Acesta va conţine numai operaţiunile din fonduri de la bugetul de stat derulate cu data de 1 ianuarie 2014, fără a fi prezentate solduri iniţiale.
2.(8). Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii depun la Casa Naţională de Pensii Publice: “Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situaţiile financiare), “Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situaţiile financiare) şi “Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice – Venituri” (anexa 5 la situaţiile financiare).
2.(9). În anul 2014, autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale întocmesc raportările financiare lunare prevăzute la cap. II “Raportări financiare lunare” din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru bugetnr. 505/2013.
Începând cu raportarea lunară a plăţilor restante pentru luna aprilie 2014 (anexa 30 şi anexa 30b la situaţiile financiare) se aplică prevederile pct. 2.(3). şi 2.(4).
2.(10). Modelele formularelor valabile pentru raportările trimestriale şi lunare în anul 2014 sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice: www.mfinante.ro/domeniideactivitate/reglementaricontabile/institutii publice/legislaţie.

CAPITOLUL II
Depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a raportărilor financiare lunare

1.
 Situaţiile financiare trimestriale întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, precum şi de administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti pentru bugetele locale se depun la Ministerul Finanţelor Publice la termenul prevăzut la art. 36 alin. (7) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru trimestrul I-12 mai, pentru trimestrul II-11 august, iar pentru trimestrul III-10 noiembrie 2014.
2. Situaţiile financiare întocmite de instituţiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari şi terţiari de credite se depun la instituţiile ierarhic superioare potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) şi(9) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Situaţiile financiare întocmite de instituţiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare, transmit raportările financiare lunare şi în format electronic, însoţite de o adresă de înaintare scanată şi semnată de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.
5. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, care raportează lunar conturile de execuţie bugetară solicitate prin prezentele norme metodologice şi indicatori din bilanţ, vor urmări concordanţa datelor lunare transmise cu cele raportate prin situaţiile financiare trimestriale. În cazul unor diferenţe majore se vor comunica cauzele acestor diferenţe, precum şi corecţia datelor raportate.

Normele metodologice sunt accesibile integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu