Ordinul nr. 44/2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto este în vigoare de la 26 ianuarie 2022.

Acesta prevede obligaţia scolilor de conducere să inscripţioneze vehiculele cu care efectuează pregătirea practică, pe părţile laterale, cu autocolante al căror model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta metodologie, pe care trebuie să se regăsească denumirea şcolii de conducători auto, numărul autorizaţiei şi categoriile pentru care este valabilă autorizaţia. În cazul în care şcoala de conducători auto doreşte să aplice mai multe inscripţionări/colantări ale vehiculelor, acestea vor conţine numai denumirea şcolii de conducători auto, aşa cum aceasta figurează în autorizaţie, precum şi categoria/categoriile pentru care şcoala este autorizată.

Şcolile de conducători auto au următoarele obligaţii: 

a)să încheie contract de şcolarizare în vederea pregătirii cu fiecare dintre persoanele care solicită pregătirea;

b)să respecte planul şi programa de învăţământ prevăzute în anexa nr. 4 la ordin;

c)să respecte orarul stabilit;

d)să asigure efectuarea pregătiri practice, cuprinsă în planul de învăţământ, numai de către instructori auto cu care are încheiat contract individual de muncă, în cazul şcolilor de conducători auto prevăzute la art. 4  a) din anexa nr. 1 la prezentul Ordin respectiv numai de către instructori auto, persoane fizice autorizate, care deţin şcolile de conducători auto prevăzute la art. 4 lit. b) din anexa nr. 1 la prezentul Ordin;

e)să deţină la sediu documentele şcolare completate la zi, arhivate cel puţin 3 ani, copiile fişelor de şcolarizare, foile zilnice de parcurs, contractele de şcolarizare încheiate cu cursanţii, inclusiv documentele şcolare privind evidenţa şi verificarea cunoştinţelor cursanţilor, precum şi toate documente solicitate cursanţilor la înscrierea la şcoala de conducători auto;

f)să efectueze pregătirea practică a persoanelor numai după efectuarea pregătirii teoretice;

g)să elibereze instructorului auto foile zilnice de parcurs;

h)să asigure existenţa la sediu a copiilor după actele de identitate, permisele de conducere, avizele medicale şi psihologice, atestatele pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul şcolii de conducători auto ca instructor auto şi ca profesor de legislaţie rutieră, actualizate.

i)să utilizeze în procesul de pregătire teoretică doar profesori de legislaţie rutieră şi în procesul de pregătire practică doar instructori auto înscrişi în Registrul Naţional al Cursanţilor;

j)să utilizeze în procesul de pregătire practică doar vehiculele înscrise în Registrul Naţional al Cursanţilor;

k)să utilizeze în procesul de pregătire practică numai vehicule care îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin;

l)să-şi desfăşoare activitatea, cu excepţia pregătirii practice, doar în locaţii care au fost autorizate în acest sens;

m)să facă public prin afişare la sediu: orarul după care se desfăşoară pregătirea teoretică şi practica, planul de învăţământ, precum şi tariful pentru activitatea de pregătire efectuată;

n)să efectueze pregătire teoretică/practică numai cu cursanţi care se regăsesc în Registrul Naţional al Cursanţilor;

o)să elibereze fişa de şcolarizare numai cursanţilor care au finalizat pregătirea prin promovarea evaluărilor aferente pregătirii teoretice şi practice;

p)să depună, în termen de cel mult 5 zile, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. pe a cărei rază teritorială şcoala de conducători auto îşi desfăşoară activitatea, toate documentele aferente modificării condiţiilor care au stat la baza acordării autorizaţiei de funcţionare şi care au fost înregistrate în Registrul Naţional al Cursanţilor, nepercepându-se un tarif pentru acestă prestaţie.

r)să asigure un grad minim de promovabilitate/categorie anual prevăzut în anexa nr. 1 la Ordin;

s)să pună la dispoziţia organelor de control documentele aferente pregătirii cursanţilor;

t)să inscripţioneze vehiculele cu care efectuează pregătirea practică, pe părţile laterale, cu autocolante al căror model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta metodologie, pe care trebuie să se regăsească denumirea şcolii de conducători auto, numărul autorizaţiei şi categoriile pentru care este valabilă autorizaţia. În cazul în care şcoala de conducători auto doreşte să aplice mai multe inscripţionări/colantări ale vehiculelor, acestea vor conţine numai denumirea şcolii de conducători auto, aşa cum aceasta figurează în autorizaţie, precum şi categoria/categoriile pentru care şcoala este autorizată;

u)să efectueze pregătirea practică doar pe trasee stabilite de Poliţia Rutieră de pe raza de competenţă.

v)să efectueze pregătirea practică numai în condiţiile respectării prevederilor Codului Muncii aprobat prin Legea  53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, fără a depăşi 210 de ore de pregătire practică/lună pentru fiecare instructor auto angajat cu contract individual de muncă cu normă întreagă.

w)să efectueze pregătirea practică numai în condiţiile respectării prevederilor Legii  53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără a depăşi 105 ore de pregătire practică/lună pentru fiecare instructor auto angajat cu contract individual de muncă cu timp parţial;

x)să efectueze pregătirea teoretică numai în condiţiile respectării prevederilor Codului Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

y)să afişeze/colanteze într-un mod vizibil, la intrarea principală pe uşa de acces în sediul şcolii de conducători auto, denumirea acesteia aşa cum figurează în autorizaţie, precum şi categoria/categoriile pentru care şcoala este autorizată. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here