Normele pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în anul 2015, aprobate prin Hotărârea CAFR nr. 9/2015, publicate în Monitorul Oficial nr. 100 din 6 februarie 2015 (M.Of. nr. 100/2015).

În vigoare de la 06.02.2015

Art. 1.

Prezentele norme reglementează modalitatea de desemnare a reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR sau Cameră, organizată în anul 2015.

Art. 2.

Conferinţa Camerei este organul superior de conducere al Camerei Auditorilor Financiari din România, formată din toţi membrii cu drept de vot ai acesteia.

Art. 3.

(1) Se stabileşte ziua de 28 martie 2015 ca dată la care se va întruni Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România, în Bucureşti.

(2) Locul, ora de desfăşurare, precum şi ordinea de zi a Conferinţei ordinare se stabilesc prin hotărârea Consiliului Camerei privind convocarea Conferinţei, care va fi adoptată conform art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011.

Art. 4.

La Conferinţa ordinară a Camerei pentru anul 2015 norma de reprezentare este de 1 (un) reprezentant la 1 (un) auditor financiar.

Art. 5.

Membrii Camerei cu drept de vot la Conferinţa ordinară pentru anul 2015 sunt auditorii financiari care şi-au îndeplinit toate obligaţiile către Cameră la data de 31 decembrie 2014, după cum urmează:

a) au achitat cotizaţia fixă la termenele stabilite de Cameră pentru anul 2014, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2014;

b) au achitat cotizaţia variabilă conform raportului de activitate pentru anul 2013 la termenele stabilite de Cameră pentru anul 2014, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2014;

c) au depus raportul anual de activitate pentru anul 2013/declaraţia privind lipsa activităţii pentru anul 2013, după caz, până la cel târziu 31 decembrie 2014;

d) au efectuat pregătirea profesională structurată (obligatorie) aferentă Programului de pregătire profesională continuă 2014.

Art. 6.

(1) Lista cu auditorii financiari care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de Cameră la data de 31 decembrie 2014, conform art. 5, se publică pe site-ul Camerei Auditorilor Financiari din România la data de 9 februarie 2015.

(2) Persoanele interesate, nemulţumite de componenţa listei prevăzute la alin. (1), pot formula contestaţie împotriva acesteia în perioada 10 februarie 2015-13 februarie 2015, ora 16,00. Nerespectarea termenului de formulare a contestaţiilor atrage decăderea unei persoane din dreptul de a contesta lista prevăzută la alin (1).

(3) Contestaţiile se depun, în scris, la sediul Camerei Auditorilor Financiari din România sau prin poştă, cu confirmare de primire la adresa sediului Camerei. Contestaţiile se consideră primite în termen dacă sunt primite cel târziu până la data de 13 februarie 2015, ora 16,00.

Art. 7.

(1) Contestaţiile formulate conform art. 6 vor fi soluţionate de o comisie formată din 3 membri, după cum urmează: un membru al Consiliului Camerei desemnat în acest scop de către Consiliu, un membru din cadrul Departamentului de servicii pentru membri desemnat de directorul executiv şi directorul executiv sau directorul executiv adjunct al Camerei, după caz.

(2) Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de două zile lucrătoare de la data expirării termenului stabilit la art. 6 alin. (2), respectiv până la data de 17 februarie 2015, ora 16,00. Rezultatul contestaţiilor este definitiv şi se publică pe site-ul Camerei.

(3) Lista stabilită în urma soluţionării contestaţiilor formulate conform art. 6 se înaintează spre aprobare Consiliului Camerei cel târziu la data de 20 februarie 2015.

[Continuare…]

Legislaţia românească este disponibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here