Normele metodologice privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului din 21.01.2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2015, publicate în Monitorul Oficial nr. 65 din 26 ianuarie 2015 (M.Of. nr. 65/2015).

Art. 1.

(1) Dosarul electronic de sănătate, denumit în continuare DES, este o componentă a sistemului informaţional sanitar şi reprezintă înregistrări electronice consolidate la nivel naţional, cuprinzând date şi informaţii medicale relevante pentru medici şi pacienţi.

(2) Dosarul electronic de sănătate conţine date şi informaţii clinice, biologice, diagnostice şi terapeutice, personalizate, acumulate pe tot parcursul vieţii pacienţilor, aceştia fiind şi proprietarii de drept ale acestor informaţii/date.

Art. 2.

Utilizarea dosarului electronic de sănătate are drept scop principal creşterea calităţii şi eficienţei actului medical prin accesul la date şi informaţii medicale relevante, furnizarea de date şi informaţii statistice necesare politicilor de sănătate, precum şi transformarea pacientului într-un factor activ al protejării şi promovării propriei sănătăţi prin implicarea acestuia în completarea informaţiilor privind antecedentele personale, stil de viaţă şi prin consultarea directă a datelor medicale proprii din dosarul său de sănătate.

Art. 3.

(1) Sistemul DES este parte integrantă a platformei informatice din asigurările de sănătate, care se utilizează în mod obligatoriu la nivelul furnizorilor de servicii medicale, autorizaţi în conformitate cu prevederile legale, prin medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la aceşti furnizori, pentru toate serviciile medicale acordate pacienţilor aferente întregii activităţi medicale.

(2) Prin furnizori de servicii medicale se înţelege persoanele fizice sau juridice autorizate de Ministerul Sănătăţii pentru a furniza servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 4.

(1) Sistemul DES poate face obiectul unor acorduri internaţionale în baza liberei circulaţii a persoanelor pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene şi a asistenţei medicale transfrontaliere, cu respectarea principiului liberei circulaţii a datelor cu caracter personal în spaţiul Uniunii Europene.

(2) Sistemul DES poate face obiectul interoperabilităţii cu registrele naţionale de sănătate.

Art. 5.

Sistemul DES este un serviciu public furnizat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, pentru toţi pacienţii care au obligaţia, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, să se asigure în sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi pentru toţi furnizorii de servicii medicale – pentru toate tipurile de asistenţă medicală, aflaţi sau nu într-o relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate.

Art. 6.

(1) Datele şi informaţiile din DES sunt structurate în:

a) modulul Sumar de urgenţă – accesibil tuturor medicilor numai în vederea realizării actului medical, fără a fi necesar acordul pacientului;

b) modulul Istoric medical, modulul Antecedente declarate de pacient, modulul Documente medicale şi modulul Date personale – accesibile medicilor numai cu acordul pacienţilor.

(2) Accesul medicilor la datele şi informaţiile definite la alin. (1) lit. a) se realizează în baza unui certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, certificat înregistrat la casa de asigurări de sănătate în raza administrativ-teritorială în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

(3) Accesul medicilor la datele şi informaţiile definite la alin. (1) lit. b) se realizează în baza certificatului calificat prevăzut la alin. (2), numai cu acordul pacientului.

(4) Acordul pacientului pentru ca medicul să poată vizualiza informaţiile definite la alin. (1) lit. b) se exprimă astfel:

a) înainte de prezentarea la medic – prin configurarea drepturilor de acces la propriul dosar electronic de sănătate sau la dosarele electronice de sănătate ale persoanelor pe care le reprezintă legal, direct în sistemul informatic DES la adresa www.des-cnas.ro sau

b) la prezentarea la medic – prin utilizarea, în prezenţa medicului, fie a matricei de securitate, fie a cardului naţional de asigurări de sănătate şi a codului PIN asociat acestuia, după caz.

(5) Datele, informaţiile şi procedurile operaţionale necesare utilizării şi funcţionării DES se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS, cu avizul ministerelor şi instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului.

[Continuare…]

Legislaţia românească este disponibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here