Ordinul Ministerului Justiției nr. 6974/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informațiilor a a fost publicat în Monitorul Oficial şi va intra în vigoare sămbătă, 26 decembrie 2020.

Noul ordin prevede eliminarea obligației de prezentare a dovezii rezervării firmei/emblemei, aceasta este îndeplinită prin grija personalului oficiilor registrului comerțului, în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare a acesteia.

De asemena, a fost eliminată obligaţia de a prezenta la înregistrare documentele care să ateste efectuarea vărsămintelor sau calitatea de proprietar, după caz, în copii certificate de parte privind conformitatea cu originalul pentru declararea patrimoniului de afectațiune.

La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare și înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată, la fel, prin semnătură electronică calificată.

Noul ordin prevede ca informațiile din cazierul fiscal al asociaților, acționarilor, membrilor și reprezentanților legali sau desemnați, care au obligația prezentării certificatului de cazier fiscal, vor fi obținute de către cei de la registru, din oficiu, de la ANAF.

La articolul 7 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:h1) participarea fiecărui asociat/acționar la beneficii și pierderi;„.

Persoanele juridice române care deschid sucursale în străinătate au obligația menționării acestora la oficiul registrului comerțului din România, după înregistrarea lor în statele respective, pe baza unui document care să ateste înregistrarea lor în statele respective.

Oficiul registrului comerțului primește, prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului, informațiile și documentele privind deschiderea și încetarea oricărei proceduri de dizolvare, lichidare sau de insolvență a persoanei juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene, precum și privind radierea acesteia din registru, în vederea înregistrării din oficiu a acestora, cu titlu gratuit, în registrul comerțului în care sunt înregistrate la sucursalele deschise de aceasta.

Oficiul registrului comerțului transmite, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerțului, cu titlu gratuit, informațiile și documentele  menţionate mai sus privitoare la persoanele juridice înregistrate în România și care au înființate sucursale în alte state membre ale Uniunii Europene, în vederea înregistrării acestor date în registrul comerțului.

În cazul în care persoana juridică din statul membru al Uniunii Europene a fost radiată din registru, oficiul registrului comerțului radiază, din oficiu, cu titlu gratuit, sucursalele acesteia, imediat ce a primit informațiile și documentele potrivit prevederilor menţionate mai sus.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here