Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă din 19.01.2016, adoptate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 54 din 25 ianuarie 2016 (M.Of. nr. 54/2016).

În vigoare de la 25.01.2016

Art. 1.

(1) Beneficiază de stimulentul educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, denumit în continuare stimulent, în cadrul programului de interes naţional, denumit în continuare program, prevăzut de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, denumită în continuare lege, copiii din familii defavorizate, cetăţeni români, care au domiciliul sau reşedinţa în România, în vederea creşterii accesului la educaţie al acestora.

(2) Stimulentul se acordă şi copiilor din familii defavorizate, cetăţeni români, fără domiciliu sau reşedinţă şi/sau fără locuinţă, denumiţi în continuare persoane fără adăpost, numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale în care trăiesc.

(3) Beneficiază de stimulent şi copiii din familii defavorizate care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, denumiţi în continuare străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române;

b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie;

c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

(4) Tichetul social reprezentând stimulentul educaţional pentru grădiniţă este utilizat exclusiv pentru atingerea obiectivului prevăzut de lege şi nu afectează distribuirea tichetelor sociale reprezentând beneficii de asistenţă socială acordate în scopul sprijinirii categoriilor vulnerabile ale populaţiei.

Art. 2.

(1) Beneficiază de stimulent copiii din familiile defavorizate formate din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună.

(2) Beneficiază de stimulent şi copiii din familiile defavorizate formate din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta.

(3) Pentru acordarea stimulentului se consideră familie şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

Art. 3.

Prin persoană singură, în sensul art. 2 alin. (2), se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) este necăsătorită;

b) este văduvă;

c) este divorţată;

d) are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

e) are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e);

g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e).

Art. 4.

Sunt consideraţi ca făcând parte din familie copiii naturali ai soţilor sau ai unuia dintre aceştia ori, după caz, ai persoanei singure, copiii adoptaţi, copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, copiii pentru care persoana a fost desemnată pentru întreţinerea copilului în temeiul art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cei aflaţi în plasament sau în plasament în regim de urgenţă la o persoană sau familie ori pentru care s-a instituit tutela în condiţiile legii, inclusiv cei aflaţi în plasament la asistentul maternal profesionist.

[Continuare…]

Ai nevoie de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here