Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii din 27.11.2013, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013 şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 755 din 05.12.2013 (M.Of. nr. 755/2013).
În vigoare de la 05.12.2013
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1.

(1)
 Prezentele norme metodologice reglementează modul de acordare a garanţiei aferente unei linii de credit, în valoare maximă de 5.000.000 lei/I.M.M., cu garantarea creditului de către stat, care vizează sprijinirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare I.M.M., la obţinerea de credite pentru a finanţa capitalul de lucru, precum şi condiţiile în care acestea pot fi prelungite.

(2)
 Costul total al finanţărilor acordate în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, denumit în continuare programul, se compune din rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 3,5% pe an, nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conţine clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanţator a acestuia; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator în toate etapele creditării. Marja nu include prima de garantare şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de finanţare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor etc.).

(3)
 Finanţatorii sunt obligaţi să menţină condiţiile de creditare prevăzute la alin. (2) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile programului.

(4)
 Formalităţile de înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare a ipotecii mobiliare asupra conturilor deschise de beneficiar, prevăzută de art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, se efectuează de către finanţatori.

(5)
 Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare M.F.P., în parteneriat cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., şi instituţiile de credit finanţatoare implementează măsurile reglementate de prezentele norme metodologice pe baza unei convenţii de colaborare.
CAPITOLUL II
Valoarea şi durata programului
Art. 2.

(1)
 Plafonul garanţiilor ce pot fi acordate pe perioada programului este de 2 miliarde lei.

(2)
 În cazul în care valoarea totală a garanţiilor care urmează să fie acordate de finanţatori depăşeşte plafonul prevăzut la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. este autorizat, cu acordul prealabil al M.F.P., să efectueze alocări pro rata în cadrul acestuia.

(3)
 F.N.G.C.I.M.M. este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către finanţatori a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al M.F.P.

(4)
 Durata programului este de 36 de luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, perioadă în care pot fi acordate garanţii iniţiale în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013. După expirarea termenului de 36 de luni, nu mai pot fi acordate decât prelungiri ale garanţiilor emise, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013.
CAPITOLUL III
Descrierea liniei de credit şi a garanţiei
Art. 3.

(1)
 Valoarea şi durata liniei de credit se stabilesc de instituţia de credit finanţatoare în conformitate cu normele şi procedurile sale interne de creditare, cu încadrarea în condiţiile programului.

(2)
 Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, finanţatorul poate majora valoarea liniei de credit până la valoarea maximă de 5.000.000 lei/I.M.M., cu respectarea scadenţei finale prevăzute iniţial în contractul de credit. În acest caz, solicitarea de majorare a garanţiei este considerată o nouă acordare şi este analizată cu respectarea tuturor prevederilor privind acordarea garanţiilor în cadrul programului. Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afectează în niciun fel garanţia acordată iniţial.

(3)
 Tragerile din linia de credit se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu prevederile reglementărilor interne ale instituţiei de credit. Sumele trase din linia de credit se utilizează exclusiv pentru cheltuielile prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013.

(4)
 Prelungirea valabilităţii liniei de credit acordate în cadrul programului poate fi realizată o singură dată pe o perioadă de maximum 12 luni, în vederea rambursării liniei de credit, începând de la data scadenţei finanţării prevăzută în contractul de credit iniţial.
CAPITOLUL IV
Criterii de eligibilitate pentru beneficiari
Art. 4.

(1)
 I.M.M. este eligibilă în cadrul programului dacă la data aprobării creditului îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013.

(2)
 În sensul prezentelor norme metodologice şi în conformitate cu pct. 9 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, se consideră că întreprinderea este în dificultate financiară dacă este îndeplinit cel puţin unul dintre criteriile următoare:

a)
 în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social şi mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni;
b) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi/acţionari au răspundere nelimitată pentru datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din evidenţele contabile ale societăţii, şi mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în cursul ultimelor 12 luni;
c) întreprinderea face obiectul procedurilor colective de insolvenţă.
Normele de aplicare a Programului de garantare a creditelor pentru IMM-uri pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here