Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, din 04.06.2014, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014 şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 449 din 19.06.2014 (M.Of. nr. 449/2014).
În vigoare de la 19.06.2014
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1.
(1) Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, denumită în continuare lege.
(2) Beneficiarii legii sunt absolvenţii de învăţământ superior care au diplomă de licenţă sau echivalentă şi, la debutul în profesie, se angajează cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite.
Art. 2.
(1) Efectuarea stagiului se realizează de către absolvenţii de învăţământ superior prevăzuţi la art. 1 alin. (2), în baza contractului de stagiu, anexă la contractul individual de muncă, denumiţi în continuare stagiari.
(2) Modelul-cadru al contractului de stagiu menţionat la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 3.
(1) Fac excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1) absolvenţii de învăţământ superior:
a) care dovedesc că anterior absolvirii au desfăşurat, potrivit legii, pe o perioadă de 6 luni, activitate profesională în acelaşi domeniu ocupaţional pentru care se efectuează stagiul;
b) pentru care exercitarea profesiei este reglementată prin legi speciale.
(2) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se demonstrează prin acte/adeverinţe sau, după caz, alte documente eliberate de către angajator, care atestă că absolventul de învăţământ superior a desfăşurat activitate profesională în domeniul specializării absolvite.
Art. 4.
Stagiul se organizează de către angajatorii prevăzuţi la art. 2 lit. c) din lege, denumiţi în continuare angajatori.
Art. 5.
(1) Angajatorii au obligaţia să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază îşi au sediul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate de către absolvenţii de învăţământ superior prevăzuţi la art. 1 alin. (2).
(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se face prin completarea de către angajator a formularului prevăzut în anexa nr. 1 A la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu menţiunea că la rubrica “Observaţii” se adaugă şi termenul “stagiu”;
(3) Formularul prevăzut la alin. (2) se comunică în termenul şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi de normele de punere în aplicare a acesteia.
Art. 6.
Angajatorul care comunică locurile de muncă vacante, reglementate prin legi speciale, are obligaţia de a transmite la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti toate condiţiile speciale de acces pentru ocuparea acestor locuri de muncă.
Art. 7.
Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia de a comunica separat pe site-ul instituţiei locurile de muncă vacante pentru absolvenţii de învăţământ superior prevăzuţi la art. 1 alin. (2).
CAPITOLUL II
Organizarea perioadei de stagiu
Art. 8.
Conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul elaborează şi supune spre aprobare angajatorului programul de activităţi al stagiarului, prevăzut la art. 3 din lege, în baza căruia se desfăşoară şi se realizează evaluarea activităţii stagiarului, în conformitate cu specificul activităţii în care se efectuează stagiul.
Art. 9.
(1) Criteriile de evaluare a activităţii stagiarului se stabilesc de către angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, pe baza obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de activităţi al stagiarului.
(2) Criteriile de evaluare prevăzute la alin. (1) se aduc la cunoştinţă stagiarului la începutul perioadei de stagiu odată cu programul de activităţi prevăzut la art. 8.
Art. 10.
(1) În vederea efectuării stagiului, angajatorul desemnează, în condiţiile prevăzute la art. 5 din lege, un mentor care coordonează stagiarul pe durata stagiului şi care participă la activitatea de evaluare a acestuia.
(2) În situaţia încetării/modificării contractului individual de muncă al mentorului, angajatorul are obligaţia desemnării unui alt mentor, cu respectarea prevederilorart. 5 din lege.
(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul sancţionării disciplinare a mentorului cu una dintre sancţiunile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. b) –d) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11.
(1) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile mentorului în raport cu activitatea de coordonare a stagiarului se stabilesc, în condiţiile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin act adiţional la contractul individual de muncă şi prin modificarea fişei postului.
(2) Anterior modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea desfăşurării activităţii de coordonare a stagiarului cu privire la clauzele pe care intenţionează să le modifice prin act adiţional la contract.
Art. 12.
(1) Poate avea calitatea de mentor salariatul ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este calificat pentru practicarea ocupaţiei pentru care se efectuează stagiul;
b) practică ocupaţia pentru care se efectuează stagiul şi are o experienţă în domeniul în care se organizează stagiul de cel puţin 2 ani;
c) nu are cazier judiciar;
d) este apt din punct de vedere fizic şi psihic.
(2) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se demonstrează prin acte care atestă pregătirea de specialitate dobândită prin discipline/module/cursuri/stagii de pregătire pentru ocupaţia pentru care se efectuează stagiul.
(3) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) se atestă prin curriculum vitae al persoanelor respective, adeverinţe eliberate de angajator sau, după caz, alte documente specifice din care rezultă experienţa profesională pentru domeniul ocupaţional pentru care se efectuează stagiul.
Art. 13.
(1) Obligaţiile mentorului sunt cele prevăzute la art. 7 din lege.
(2) În îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 7 din lege, mentorul poate propune conducătorului compartimentului următoarele:
a) modificarea programului de activităţi prevăzut la art. 8;
b) acordarea de stimulente sau sancţionarea stagiarului, în condiţiile legii.
(3) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, mentorul poate:
a) să comunice în scris angajatorului orice aspect de natură să influenţeze negativ activitatea stagiarului;
b) să solicite angajatorului o copie a contractului de stagiu.
Normele metodologice sunt disponibile integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Free Images

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here