Normele de aplicare a Legii retrocedărilor (Legea nr. 165/2013) au fost aprobate prin Hotărârea nr. 401/2013 din Monitorul Oficial nr. 393 din 29 iunie 2013.
Aceste norme conţin prevederi referitoare la:
• Comisia locală pentru inventarierea terenurilor;
• Întocmirea situaţiei terenurilor;
• Procedura de valorificare în numerar a punctelor.
Pentru a consulta reglementările de bază ale Legii nr. 165/2013, consultă articolul acesta şi articolul acesta.
În continuare, vom prezenta succint prevederile Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013.

COMISIA LOCALĂ PENTRU INVENTARIEREA TERENURILOR

CONSTITUIREA ŞI MODUL DE FUNCŢIONARE
Această comisie este constituită prin ordin al prefectului şi este compusă din:
• un reprezentant al instituţiei prefectului (preşedinte);
• primarul comunei/oraşului/municipiului;
• secretarul comunei/oraşului/municipiului;
• un specialist în măsurători topografice şi în identificarea tarlalelor şi parcelelor din cadrul unităţii administrativ-teritoriale.
În funcţie de specificul localităţii, mai pot fi incluşi:
• un reprezentant al Agenţiei Domeniilor Statului;
• un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”;
• un reprezentant al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva;
• un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.
În zece zile de la emiterea ordinului prefectului, comisia se întruneşte şi îşi stabileşte programul şi modul de lucru. Totodată, lucrările acesteia trebuie să se desfăşoare în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membri, urmând ca în fiecare lună să fie transmise rapoarte către prefect.
ATRIBUŢIILE COMISIEI
În secţiunea a 3-a a primului capitol găsim care sunt atribuţiile Comisiei locare pentru inventariere. Acestea sunt:
• Identifică izlazurile comunale şi celelalte terenuri agricole şi forestiere aflate în domeniul public/privat al unităţii administrativ-teritoriale care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate;
• Solicită autorităţilor şi instituţiilor publice care au în administrare terenuri aflate în proprietatea publică/privată a statului datele necesare completării anexelor nr. 1-9;
• Întocmeşte situaţia disponibilului de teren pe sectoare cadastrale;
• Centralizează şi gestionează toate datele şi informaţiile tehnice puse la dispoziţie;
• Ia măsuri pentru asigurarea integralităţii şi corectitudinii transpunerii în format digital, pe ortofotoplan, a limitelor terenurilor inventariate sub forma unor polilinii închise, în sistem naţional de proiecţie, în format .dxf;
• Propune prefectului sancţionarea persoanelor care se fac vinovate de împiedicarea în orice mod a activităţii comisiei;
• Sesizează organele competente în situaţia în care, în procesul de inventariere, se constată existenţa unor titluri de proprietate emise cu încălcarea dispoziţiilor legale;
• Întocmeşte anexele nr. 1-8.
Aceste atribuţii sunt apoi completate cu unele specifice care ţin de fiecare membru în parte.

ÎNTOCMIREA SITUAŢIEI TERENURILOR

Comisia pentru inventariere trebuie să întocmească situaţia terenurilor care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în 180 de zile de la data constituirii acesteia, pe baza formularelor anexate la Norme.
Apoi, situaţiile vor fi vizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în 20 de zile de la depunere.
Dacă există terenuri agricole afectate de investiţii care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, trebuie respectate prevederile legilor fondului funciar şi ale Legii nr. 165/2013.
Agenţia Domeniilor Statului va pune la dispoziţia comisiilor locale de fond funciar (la cererea comisiilor judeţene de fond funciar) terenurile care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.
Persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate vor fi înştiinţate în scris, de către comisiile locale de fond funciar, cu privire la data şi locul punerii în posesie.

PROCEDURA DE VALORIFICARE ÎN NUMERAR A PUNCTELOR

În cazul în care restituirea în natură a proprietăţilor nu mai este posibilă, atunci se va proceda la compensarea prin puncte (1 punct = 1 leu).
Normele prevăd că:
„Art. 20.(1) În situaţia în care drepturile care decurg din deciziile de compensare se transmit, în tot sau în parte, sau se valorifică parţial în cadrul licitaţiilor naţionale de imobile ori în numerar, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor emite certificate de deţinător de puncte.
(2) În baza deciziei de compensare emise pe numele titularului dreptului de proprietate se emit, cu titlu individual, certificate de deţinător de puncte, în următoarele situaţii:
a) în situaţia transmiterii drepturilor recunoscute prin decizia de compensare – dobânditorului de puncte şi, în cazul transmiterii parţiale, pentru punctele netransmise, transmiţătorului de drepturi;
b) în situaţia valorificării parţiale a drepturilor recunoscute prin decizia de compensare/certificatul de deţinător de puncte – titularului deciziei de compensare/certificatului de deţinător de puncte, pentru punctele nevalorificate în cadrul licitaţiilor naţionale de imobile sau în numerar;
c) în situaţia decesului titularului deciziei de compensare/certificatului de deţinător de puncte-moştenitorilor, în cotele cuvenite acestora.
O solicitare referitoare la valorificarea în numerar a punctelor trebuie depusă la sediul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, împreună cu:
• decizia de compensare/certificatul de deţinător de puncte;
• actul de identitate al solicitantului;
• actele care fac dovada calităţii de moştenitor.
În privinţa titlurilor de plată, se precizează că:
„Art. 22.(1) Titlurile de plată aferente titlurilor de despăgubire se emit în ordinea de înregistrare a dosarelor de opţiune constituite la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 şi a titlurilor de despăgubire emise în condiţiile art. 41 din aceeaşi lege.
(2) Pentru fiecare tranşă anuală, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor emite un titlu de plată. Titlul de plată, în original, se comunică în 5 zile de la emitere Ministerului Finanţelor Publice şi persoanelor îndreptăţite.
(3) Procedura de plată a titlurilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte de Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 31 decembrie 2013 şi se aprobă prin ordin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here