20 Septembrie, 2019

Normele anuale de venit: cum se calculează şi cum se aplică corecţiile?

Într-un material anterior privind fiscalitatea activităţilor comerciale, menţionam dispoziţiile din Codul fiscal privitoare la aplicarea normei anuale la calcularea venitului net.

Mai jos citiţi despre câteva precizări din Norme privind corectarea normei anuale de venit.

Normele disting câteva situaţii posibile, cu tratamente adecvate.

Pentru activitate desfăşurată în mai multe locaţii
. Dacă o aceeaşi activitate se derulează prin două sau mai multe locaţii pentru care venitul net se determină pe baza normelor anuale de venit, la stabilirea venitului net anual se însumează nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfăşurare a activităţii.

Pentru mai multe activităţi
. În cazul în care, în calitate de contribuabil, desfăşuraţi mai multe activităţi pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, venitul net anual se calculează prin însumarea nivelului normelor de venit de la locul desfăşurării fiecărei activităţi, corectate potrivit criteriilor specifice.

ATENŢIE.
Norma anuală de venit pentru fiecare activitate de la locul desfăşurării acesteia nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulţit cu 12.

Norma de venit la asociaţii.
În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma anuală de venit corespunzătoare fiecărui asociat din cadrul asocierii nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulţit cu 12. Pentru determinarea venitului net anual al fiecărui membru asociat se aplică criteriile specifice de corecţie asupra normei de venit.

Corecţia normelor de venit.
La stabilirea coeficienţilor de corecţie a normelor de venit se vor avea în vedere criteriile precizate prin Norme, astfel:

• vadul comercial şi clientela;
• vârsta contribuabililor;
• timpul afectat desfăşurării activităţii (ATENŢIE: nu vorbim, aici, de reducerea legată de începutul autorizării sau încetarea activităţii la cerere, şi nici de  întreruperile temporare, situaţii tratate separat de punctele 44 şi 45 din Norme);
• starea de handicap sau de invaliditate a contribuabilului;
• activitatea se desfăşoară într-un spaţiu proprietate a contribuabilului sau închiriat;
• realizarea de lucrări, prestarea de servicii şi obţinerea de produse cu material propriu sau al clientului;
• folosirea de maşini, dispozitive şi scule, acţionate manual sau de forţă motrice;
• caracterul sezonier al unor activităţi;
• durata concediului legal de odihnă;
• desfăşurarea activităţii cu salariaţi;
• contribuţia fiecărui asociat în cazul activităţii desfăşurate în cadrul unei asocieri;
• informaţiile cuprinse în declaraţia informativă depusă în scop de TVA potrivit prevederilor art. 1563 din Codul fiscal privind decontul special de TVA şi alte declaraţii.
• alte criterii specifice.

nmSursa: Lege5 Online

Cum se interpretează aceste criterii?

Vârsta contribuabililor: Diminuarea normelor de venit ca urmare a îndeplinirii criteriului de vârstă a contribuabilului se operează începând cu anul următor celui în care acesta a împlinit numărul de ani care îi permite reducerea normei. Corectarea normelor de venit pentru contribuabilii care au şi calitatea de salariat sau îşi pierd această calitate se face începând cu luna următoare încheierii sau desfacerii contractului individual de muncă.

Întreruperile temporare de activitate în cursul anului sunt acceptate – cu acest regim -, dacă sunt datorate unor accidente, spitalizării şi altor cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, şi sunt dovedite cu documente justificative. Pentru asemenea situaţii, normele de venit se reduc proporţional cu perioada nelucrată, la cererea contribuabililor.

ATENŢIE:
În situaţia încetării activităţii în cursul anului, respectiv a întreruperii temporare, persoanele fizice autorizate şi asociaţiile fără personalitate juridică sunt obligate să depună autorizaţia de funcţionare şi să înştiinţeze în scris, în termen de 5 zile, organele fiscale în a căror rază teritorială aceştia îşi desfăşoară activitatea. În acest sens se va anexa, în copie, dovada din care să rezulte depunerea autorizaţiei.

Activitate desfăşurată numai o parte din an. Pentru contribuabilii impuşi pe bază de norme de venit, care îşi exercită activitatea o parte din an, venitul net aferent perioadei efectiv lucrate se determină prin raportarea normei anuale de venit la 365 de zile, iar rezultatul se înmulţeşte cu numărul zilelor de activitate. ATENŢIE: intră, în acest regim, următoarele situaţii:

• reducerea proporţională a activităţii cu: perioada de la începutul anului şi până la momentul autorizării din anul începerii activităţii; perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, în situaţia încetării activităţii, la cererea contribuabilului; şi

• întreruperile temporare de activitate, despre care am vorbit deja mai sus.

Constatarea de către organul fiscal. După ce este informat, în scopul reducerii normei de venit anual organul fiscal întocmeşte o notă de constatare care va cuprinde date şi informaţii privind:

• situaţia care a generat corectarea normei de venit, cum ar fi: începutul sau sfârşitul activităţii, întreruperea temporară şi altele asemenea;
• perioada în care nu s-a desfăşurat activitate;
• documentele justificative depuse de contribuabil;
• recalcularea normei, conform prezentului punct.

Regimul amortizărilor în stabilirea normei de venit. Pentru contribuabilul care optează să fie impus pe bază de normă de venit şi care anterior a fost impus în sistem real, legat de situaţia amortizărilor Normele disting cele două situaţii posibile:

 investiţiile sunt în curs de amortizare: într-un asemenea caz, valoarea amortizării nu diminuează norma de venit. Veniturile realizate din valorificarea investiţiilor respective sau trecerea lor în patrimoniul personal în cursul perioadei de desfăşurare a activităţii sau în caz de încetare a activităţii majorează norma de venit proporţional cu valoarea amortizată în perioada impunerii în sistem real.

• investiţiile care au fost amortizate integral la momentul trecerii la impunerea pe norme de  venit: veniturile din valorificarea sau trecerea acestora în patrimoniul personal ca urmare a încetării activităţii vor majora norma de venit.
 

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco SystemsAtenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora. Cumpără un abonament de AICI!

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu