Normele au fost aprobate prin Ordinul nr. 150/2018 al președintelui ASPAAS şi sunt publicate în Monitorul oficial nr. 909 din 29 octombrie 2018, dată de la care orice alte norme emise anterior având același obiect își încetează aplicabilitatea.

Normele se aplică tuturor stagiarilor în activitatea de audit financiar şi stabilesc cerințele privind accesul la stagiul în activitatea de audit financiar, organizarea și desfășurarea stagiului de pregătire practică a stagiarilor, precum și formarea/instruirea teoretică a stagiarilor. 

Reținem câteva reglementări cu caracter general.

ASPAAS este autoritatea competentă pentru stabilirea cerințelor privind accesul la stagiul în activitatea de audit financiar, organizarea și desfășurarea stagiului de pregătire practică în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor anuale financiare consolidate și de modificare a unor acte normative și formarea/instruirea teoretică a stagiarilor în audit financiar în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 162/2017.

Perioada în care se desfășoară activitățile de instruire teoretică și pregătire practică specifice stagiului în activitatea de audit financiar începe la data de 1 octombrie a anului în care persoana fizică a susținut și a promovat testul de acces la stagiu/a dobândit calitatea de stagiar.

– Stagiul în activitatea de audit financiar se desfășoară pe parcursul a minimum 3 ani și constă în participarea la cursul de instruire teoretică și efectuarea stagiului de pregătire practică în baza contractului de stagiu. Cele două componente ale stagiului, respectiv cursul de instruire teoretică și stagiul de pregătire practică, se pot desfășura simultan sau stagiul de pregătire practică poate începe oricând după începerea cursului de instruire teoretică.

– Stagiul de pregătire practică începe la data semnării contractului de stagiu care poate fi concomitentă sau ulterioară datei datei de 1 octombrie a anului în care persoana fizică a susținut și a promovat testul de acces la stagiu/a dobândit calitatea de stagiar, pentru anul I de stagiu.

– Cursul se poate desfășura prin prezența în sala de curs sau online.

– După finalizarea fiecărui modul din cadrul cursului de instruire teoretică, stagiarii în activitatea de audit financiar vor susține un test de autoevaluare a cunoștințelor.

– Se consideră că un stagiar a urmat cursul de instruire teoretică după susținerea testelor de autoevaluare a cunoștințelor aferente tuturor modulelor organizate în cadrul cursului, care să acopere toate domeniile prevăzute de Norme: domenii care asigură competențe tehnice, abilități profesionale, precum şi domeniile care asigură valori, etică şi atitudine profesională. 

Calendarul activităților pentru instruirea teoretică a stagiarilor în activitatea de audit financiar se aprobă anual, până la data de 1 octombrie, de către președintele ASPAAS.

– ASPAAS recunoaște integral sau parțial instruirea teoretică a stagiarilor efectuată de aceștia în cadrul studiilor universitare de licență sau master organizate de instituții de învățământ superior sau în cadrul programelor de dezvoltare profesională inițială conform standardelor de educație IFAC necesare pentru obținerea unei calificări profesionale atribuite de organismele profesionale, naționale sau internaționale, în măsura și în situația în care curricula acoperă domeniile care asigură competențe tehnice, abilități profesionale, precum şi domeniile care asigură valori, etică şi atitudine profesională.  

– Recunoașterea instruirii teoretice a stagiarilor se realizează în baza acordurilor sau protocoalelor încheiate, conform criteriilor stabilite de ASPAAS, cu instituții de învățământ superior naționale sau internaționale ori cu organisme profesionale naționale sau internaționale.

– Instruirea teoretică efectuată în cadrul instituțiilor de învățământ superior naționale sau internaționale se dovedește prin diplomă de licență sau diplomă universitară la nivel de master sau echivalent și foaie matricolă/curricula.

– Instruirea teoretică efectuată în cadrul organismelor profesionale, naționale sau internaționale se dovedește prin certificat de absolvire a unui curs în unul sau mai multe din domeniile prevăzute în Norme și curricula.

– În vederea recunoașterii instruirii teoretice, stagiarii care încep primul an de stagiu vor depune la ASPAAS până la data de 15 octombrie o cerere privind recunoașterea instruirii teoretice, împreună cu documentația necesară, astfel cum se prevede în Norme, pe cazuri specifice.

– În cazul în care instruirea teoretică efectuată de stagiari în cadrul instituțiilor de învățământ superior sau în cadrul organismelor profesionale, naționale sau internaționale, se efectuează ulterior începerii anului I de stagiu, cererile privind recunoașterea instruirii teoretice se depun la ASPAAS, după finalizarea respectivelor studii universitare sau activități de formare organizate de organismul profesional, pentru care se solicită recunoașterea.

– Pentru fiecare stagiar în activitatea de audit financiar, anual, ASPAAS eliberează un certificat. Certificatul de stagiar în activitatea de audit financiar se eliberează după îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Norme pentru fiecare an de stagiu.

Singurul document care atestă calitatea de stagiar în audit financiar este certificatul de stagiar în activitatea de audit financiar eliberat de către ASPAAS.

– Contractul de stagiu trebuie să acopere o perioadă minimă de trei ani, respectiv toată perioada de pregătire practică.

Ai nevoie de Ordinul nr. 150/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here