Executivul a aprobat, prin Hotărârea nr. 1.147/2012, modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007. H.G. nr. 1.147/2012 a fost publicată în Monitorul Oficial 804 din 29 noiembrie 2012.

Actul normativ are ca temei modificarea, de dată recentă, a articolului 98 din Legea nr. 448/2006, prin O.U.G. nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Potrivit acestei modificări la lege, articolul 98 prevede că “Asociaţia Nevăzătorilor din România, Asociaţia Invalizilor de Război Nevăzători din România, Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Liga Naţională a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperaţia Meşteşugărească şi Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România pot primi sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, potrivit bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate anual.”

Modificările la Norme, pe care le semnalăm, fac aplicarea acestei dispoziţii, precizând că organizatiile prevăzute la art. 98 din lege pot primi sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, potrivit bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate anual.

Sumele se utilizează pentru cheltuieli necesare funcţionării organizaţiilor, şi anume pentru  administrare, precum şi pentru activităţi specifice de interes general. În Normele modificate sunt detaliate cheltuielile de administrare eligibile, respectiv cheltuieli de personal şi cheltuieli de întreţinere.

Este, totodată, delimitată activitatea specifică de interes general ca reprezentând activitatea de importanţă socială sau utilă unei colectivităţi/unui grup, desfăşurată în conformitate cu misiunea, scopul şi obiectivele stabilite prin statutul organizaţiei sau în interesul membrilor pe care aceasta îi reprezintă.

Corespunzător acestei încadrări, caracteristicile activitătii specifice de interes general sunt următoarele:

– este definitorie pentru organizaţia care solicită suma, conform statutului său;

– concură la îndeplinirea obiectivelor proprii;

– se adresează unui anumit tip de beneficiari reprezentativi pentru grupul-ţintă specificat în statutul organizaţiei care solicită suma;

– satisface nevoile şi interesele acestor beneficiari, este utilă celor cărora îi este destinată;

– diminuează riscul de excludere socială a acestora şi creşte gradul de incluziune socială;

– implică beneficiarii direcţi şi membrii comunităţii în organizare şi derulare, facilitand coeziunea şi solidaritatea socială;

– nu urmăreşte obţinerea unui profit.

Activităţile specifice de interes general pot fi:

– activităţi cu caracter permanent – servicii indispensabile vieţii de zi cu zi a persoanelor cu handicap, specifice fiecărui tip de handicap în parte sau

– activităţi de tip eveniment, cu desfăşurare limitată în timp, valabile pentru toate tipurile de handicap: seminare, expoziţii, cursuri, workshopuri, concursuri, conferinţe, spectacole.

Cheltuielile pentru activităţile specifice de interes general sunt aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, pentru fiecare organizaţie, la solicitarea motivată a acesteia, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei de către aceasta, în baza evaluării de către direcţiile de specialitate din cadrul MMFPS a proiectului depus de organizaţii la registratura ministerului.

Normele stabilesc şi conţinutul dosarului pe care organizaţiile trebuie să îl depună, anual, la minister în vederea obţinerii sumelor pentru activităţile specifice de interes general.

În vederea planificării bugetare, organizaţiile depun la MMFPS proiectul activităţilor specifice şi estimarea cheltuielilor de administrare pentru anul următor, aprobate de adunarea generală a membrilor organizatiei, până la data de 31 iulie a fiecărui an.

Prin reglementările modificate,Normele stabilesc tipurile de cheltuieli care pot fi finanţate pentru activitătile specifice de interes general, precum şi criteriile pe care trebuie să le îndeplinească aceste cheltuieli pentru a fi eligibile.

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se vor republica în Monitorul Oficial, dându-se articolelor o nouă numerotare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here