Ordinul nr. 2661/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stoparea/recuperarea ajutorului de minimis acordat în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 – Turism şi cultură, investiţia 7 este în vigoare de la 08 martie 2023.

 Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul prezentei scheme sunt:

a) întreprinderi de tip microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii3) – conform prevederilor legale aplicabile, respectiv anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;

3) Categoria microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii („IMM-uri”) este formată din întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 de milioane EUR şi/sau al căror bilanţ anual total nu depăşeşte 43 de milioane EUR.

Prevederile sunt aplicabile şi asociaţiilor şi fundaţiilor, cooperativelor agricole şi societăţilor agricole care desfăşoară activităţi economice.

b) alte persoane juridice care nu se încadrează la lit. a).

Solicitanţii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1. Nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/instanţe naţionale/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente, după caz.

2. Sunt producători sau distribuitori de filme care:

a) fiind supuşi, conform legii, înregistrării în registrul comerţului, la data depunerii dosarului de finanţare au autorizat, după caz, la sediu, punct de lucru sau la terţi, conform legii, cel puţin unul dintre codurile CAEN eligibile, respectiv:

(i) CAEN 5911 – Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune;

(ii) CAEN 5912 – Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune;

(iii) CAEN 5913 – Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune;

b) având statut de asociaţie/fundaţie, la data depunerii dosarului de finanţare au scopul şi/sau obiectivele, domeniul de activitate, printre altele, în sectorul de producţie sau distribuţie de film, conform documentelor statutare reflectate în cel mai recent extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 Valoarea cumulată a veniturilor totale/cifrei de afaceri ale/a solicitantului din ultimii 3 ani fiscali încheiaţi reprezintă cel puţin 15% din valoarea proiectului propus.

4. Solicitantul a realizat cel puţin un proiect de producţie/distribuţie de film în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte.

5. Proiectul depus de solicitant prevede atingerea valorilorţintă minime aferente indicatorilor de proiect, prevăzuţi la art. 19 alin. (3) din prezenta schemă, în cererea de finanţare sunt descrise activitatea de formare a personalului pentru dobândirea competenţelor digitale în editare/postproducţie şi activitatea de creare şi distribuţie de conţinut digital, iar în bugetul proiectului sunt prevăzute costuri asociate acestor activităţi.

Totodată, solicitanţii eligibili trebuie să îndeplinească/respecte, cumulativ, şi toate criteriile/cerinţele enumerate în Declaraţia de eligibilitate şi angajament. 

Potrivit normelor, ajutorul de minimis se recuperează integral în situaţiile în care se constată că beneficiarul nu a respectat prevederile Schemei, inclusiv faptul că:

a) se află în situaţia unei nereguli grave sau a unei nereguli pentru care contractul de finanţare prevede sancţiunea rezilierii şi recuperării integrale a ajutorului de minimis acordat;

b) se află în situaţia dublei finanţări, care afectează întreaga valoare a ajutorului de minimis acordat;

c) a făcut declaraţii incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de minimis;

d) ulterior încheierii contractului de finanţare se constată neconcordanţe între starea de fapt şi cele declarate de către beneficiarul ajutorului de minimis în dosarul de finanţare, inclusiv, dar fără a se limita la, neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate a beneficiarului ajutorului de minimis şi a proiectului/activităţilor;

e) este încălcată interdicţia privind cesiunea totală sau parţială, novaţia, subrogaţia sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor din contractul de finanţare de către beneficiarul ajutorului de minimis;

f) nu a îndeplinit valoarea minimă a oricăruia dintre indicatorii obligatorii prevăzuţi în Ghidul solicitantului şi în Schema de ajutor de minimis.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here