Actul normativ analizat astăzi se adresează în principal contribuabililor cu datorii restante la bugetul de stat, cu dată de 31 decembrie 2018, iar suma datoriilor bugetare este mai mică de 1.000.000 lei.

Ordinul MFP nr. 3126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei, publicat în Monitorul oficial nr. 786 din 27.09.2019.

Sunt aplicabile din punct de vedere practic capitolul II din OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale. Fac obiectul facilităților fiscale în baza acestor acte normative doar datoriile la bugetul de stat.

Dacă contribuabilul are datorii către alte autorități și instituții publice, cum ar fi de exemplu datorii la bugetul local, acestea pot face obiectul facilității fiscale doar dacă doresc respectivele autorități sau instituții publice să le acorde. Fac obiectul facilităților fiscale amânare la plată a accesoriilor până la data de 16 decembrie 2019 pentru care debitorii depun o notificare la organul fiscal. Cu condiția plății debitului principal se vor anula accesoriile.

Fac obiectul facilității fiscale – anulării la plată următoarele categorii de accesorii:

a) dobânzi/majorări de întârziere;

b) penalităţi de întârziere/penalităţi de nedeclarare/penalităţi;

c) orice alte obligaţii de plată accesorii.

Aceste accesorii sunt aferente următoarelor categorii de debite:

a) obligaţiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. 23 alin. (3) din ordonanţă;

b) obligaţiilor bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv;

c) obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv şi stinse până la această dată;

d) obligaţiilor bugetare principale scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv şi cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale aflate în derulare la data de 8 august 2019.

Pentru a se aplica facilitatea fiscală debitorul bugetar interesat va depune o notificare la organul fiscal. Modelul notificării este standardizat și este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Notificarea poate fi depusă prin una din următoarele 3 proceduri:

– La registratura organului fiscal;

– Prin poștă cu confirmare de primire;

– Prin spațiu privat virtual.

Reținem așadar termenul maximal de depunere a notificării este de 16 decembrie 2019 (15 decembrie este duminică și se prelungește până pe 19, dată până la care trebuie plătite și debitele principale și toate datoriile curente).

Etape și proceduri ce trebuie urmărite de organul fiscal și de contribuabil după caz:

  • În termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea notificării organul fiscal comunică debitorului certificatul de atestare fiscală cu datoriile așa cum sunt acestea înregistrate în evidența organului fiscal, respectiv decizia privind accesoriile datorate la plată;
  • În cazul în care debitorul consideră că există diferențe între sumele datorate din evidența proprie și cele din evidența organului fiscal, acesta are termen de 3 zile lucrătoare de la primirea certificatului de atestare fiscală să transmită solicitarea de punere de acord cu organul fiscal asupra datoriilor
  • După clarificarea diferențelor (nu există un termen) între contribuabil și organul fiscal se semnează un proces verbal de punere de acord, proces verbal prevăzut în anexa nr. 3 din procedură;
  • După punerea de acord, sau dacă contribuabilul nu identifică diferențe, organul fiscal emite decizia de amânare la plată a accesoriilor în vederea anulării și va emite adrese de sistare temporară, totală sau parțială a executării silite a respectivului contribuabil;
  • Pentru accesoriile ce fac obiectul deciziei de amânare la plată se suspendă executarea silită, sau aceasta nu începe până cel mai târziu la data de 16 decembrie 2019, sau după caz până la soluționarea.

Foarte important: presupunând că un contribuabil a efectuat plata debitului și a parcurs procedura, anularea accesoriilor nu funcționează de la sine. Anularea accesoriilor se va realiza prin depunerea unei cereri de anulare a accesoriilor, model standard prevăzut în anexa nr. 8. Cererea poate fi depusă cel mai târziu în data de 16 decembrie 2019.

De reținut: procedura este adaptată la mai multe situații concrete ce ar putea fi identificate în practică, cum sunt:

Analiza notificărilor depuse de contribuabil anterior acestui act normativ în alt format decât cel acum reglementat;

a) Procedură prin care contribuabilul și-a retras notificarea;

b) Procedura prin care contribuabilul și-a retras cererea de anulare a accesoriilor;

c) Procedura pentru contribuabilii la care a fost atrasă răspunderea în solidar.

Mult succes celor interesați!

Ai nevoie de Ordin nr. 3126/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here