Un proiect de hotărâre de Guvern, iniţiat de MMFPS, prevede modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei.

Punerea în aplicare a prevederilor Legii asistenţei sociale privind acordarea beneficiilor de asistenţă socială în raport de indicatorul social de referinţă, prin aplicarea unui indice social de inserţie, a necesitat modificarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, cu modificările ulterioare şi a Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările ulterioare, prin adoptarea în luna decembrie a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială.

Totodată, s-a impus utilizarea aceleiaşi proceduri de evaluare a veniturilor/bunurilor solicitanţilor, atât în cazul ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, cât şi în cazul ajutorului social prevăzut de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi al alocaţiei pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările ulterioare.

În acest context, pentru aplicarea unitară a prevederilor actelor normative care au fost modificate, MMFPS a elaborat proiectul de hotărâre de Guvern prin care se aduc, în principal, următoarele modificări:

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011:

– modificarea criteriilor de stabilire a dreptului la ajutorul social în vederea utilizării aceleiaşi proceduri de evaluare a veniturilor/bunurilor solicitanţilor, identică cu procedura de evaluare a bunurilor folosită pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei;

– eliminarea listei bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale şi care conduc la excluderea solicitantului de la acordarea ajutorului social, lista bunurilor ce depăşesc cantitativ bunurile de strictă necesitate şi limitele minime şi maxime ale veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor respective şi asigurarea acestui tip de eligibilitate doar pe baza unei liste a bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale şi care conduc la excluderea solicitantului de la acordarea ajutorului social, similară celei utilizate, în prezent la stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei;

– modificarea prevederilor cu referire obligaţia titularului ajutorului social de a depune din 3 în 3 luni, după stabilirea dreptului la ajutor social, o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de către membrii acesteia, în sensul ca această declaraţie să fie depusă din 6 în 6 luni;

– reglementarea modalităţii de aplicare a prevederilor referitoare la obligaţia beneficiarilor de a plăti impozitele şi taxele locale pentru bunurile deţinute în proprietate în vederea menţinerii acordării dreptului de ajutor social.

Astfel, sunt definite obligaţiile legale faţă de bugetele locale ale beneficiarilor de ajutor social, precum şi situaţiile beneficiarilor de ajutor social care au în proprietate bunuri aflate în altă unitate administrativ-teritorială decât cea în care s-a stabilit dreptul la ajutorul social;

– reglementarea unei noi situaţii de suspendare a dreptului la ajutor social, respectiv de încetare, în cazul în care beneficiarii nu îşi achită obligaţiile legale faţă de bugetele locale, în termenele prevăzute de lege;

– reglementarea modalităţilor de efectuare a acţiunilor sau lucrărilor de interes local în cazul beneficiarilor de ajutor social care sunt suspendaţi ca urmare a neachitării obligaţiilor legale faţă de bugetele locale;

– reglementarea aspectelor referitoare la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul beneficirilor de ajutor social care sunt suspendaţi pe o anumită perioadă.

● Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011:

– clarificarea aspectelor referitoare la beneficiile pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate,  reglementate de art. 31 şi art. 32 din cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, respectiv a procedurilor de acordare a acestora;

– reglementarea modalităţilor de implementare a prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 referitor la situaţia de netransferabilitate a dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului, în vederea aplicării reglementării Directivei Consiliului 2010/18/UE din 8 martie 2010 de punere în aplicare a acordului-cadru revizuit din 18 iunie 2009 privind concediul pentru creşterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP şi ETUC;

– reglementarea situaţiei în care părintele care a beneficiat de concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului sau, după caz, de stimulentul de inserţie poate opta pentru încetarea drepturilor menţionate acordate pentru primul copil, astfel încât celălalt părinte să aibă posibilitatea de a solicita drepturile pentru cel de-al doilea copil, în măsura în care îndeplineşte condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă;

– reglementarea aspectelor referitoare la acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului în cazul părintelui supravieţuitor şi posibilitatea acestuia de a schimba opţiunea de acordare a dreptului, la solicitarea acestuia atunci când sunt îndeplinite condiţii de acordare;

– reglementarea modalităţii de aplicare a prevederilor referitoare la obligaţia beneficiarilor de a-şi achita impozitele şi taxele locale pentru bunurile deţinute în proprietate în vederea menţinerii acordării dreptului la indemnizaţiile pentru creşterea copilului, sau după caz, a stimulentului de inserţie. Astfel, sunt definite obligaţiile legale faţă de bugetele locale ale beneficiarilor, precum şi situaţiile în care beneficiarii au în proprietate bunuri aflate în altă unitate administrativ-teritorială decât cea în care s-a stabilit dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului sau după caz, stimulentul lunar;

– eliminarea din cuprinsul normelor metodologice a prevederilor referitoare la acordarea alocaţiei de stat pentru copii şi la cuantumul acesteia;

– introducerea unor noi anexe în vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor referitoare la situaţia de netransferabilitate a dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului.

● Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011:

– modificarea criteriilor de stabilire a dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei în vederea utilizării aceleiaşi proceduri de evaluare a veniturilor/bunurilor solicitanţilor, identică cu procedura de evaluare a bunurilor folosită pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi a ajutorului social;

– stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse într-o singură listă, respectiv lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social;

– reglementarea situaţiei copiilor în vârstă de până la 18 ani care urmează o formă de învăţământ în străinătate, în sensul în care aceştia sunt luaţi în calcul la stabilirea dreptului la alocaţie, doar dacă forma de învăţământ este recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi reprezentantul legal prezintă în luna următoare încheierii semestrului şcolar, dovada frecventării cursurilor şi numărul absenţelor înregistrate de copil/copii, eliberată de unitatea de învăţământ din străinătate.

Dacă reprezentantul legal nu prezintă dovada privind frecventarea cursurilor şcolare, sau aceste cursuri nu sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, copiii nu vor fi luaţi în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei şi nici la cuantumul alocaţiei;

– clarificarea aspectelor referitoare la copiii care finalizează cursurile învăţământului general obligatoriu, conform legii, dar nu au împlinit vârsta de 18 ani, aceştia nefiind luaţi în calcul la numărul de copii din familia respectivă în vederea stabilirii dreptului la alocaţie, fiind însă luaţi în calcul ca membri ai familiei la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei;

– introducerea unei sancţiuni pentru beneficiari în situaţia în care titularul alocaţiei nu îndeplineşte obligaţia privind depunerea unei declaraţii pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de către membrii acesteia, din 6 în 6 luni, respectiv suspendarea plăţii dreptului începând cu luna următoare celei în care s-a constatat neîndeplinirea obligaţiei, prin dispoziţie a primarului;

– introducerea unei sancţiuni pentru beneficiarii care refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, considerându-se că familia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei;

– reglementarea modalităţii de aplicare a prevederilor referitoare la obligaţia beneficiarilor de a-şi achita impozitele şi taxele locale pentru bunurile deţinute în proprietate în vederea menţinerii acordării dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei.

Astfel, sunt definite obligaţiile legale faţă de bugetele locale ale beneficiarilor, precum şi situaţiile în care beneficiarii au în proprietate bunuri aflate în altă unitate administrativ-teritorială decât cea în care s-a stabilit dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei;

– reglementarea unui nou caz de suspendare a plăţii dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, în situaţia în care primarul constată că nu a fost îndeplinită condiţia de a achita obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile deţinute în proprietate, de către familiile beneficiare ale dreptului la alocaţie.

*

Pentru situaţii deosebite, potrivit proiectului de hotărâre, în aplicarea normelor metodologice vor putea fi emise instrucţiuni aprobate prin ordin al MMFPS.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here