27 Ianuarie, 2020

Norma didactică

Recent, legislativul a aprobat o modificare la reglementările privind norma didactică, din Legea educației naționale nr. 1/2011.  Actul modificator, Legea nr. 114/2019 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 469 din 10 iunie 2019, cu aplicare din 13 iunie curent.

Pentru o imagine completă, prezentăm dispoziţiile din lege privind norma didactică, cu precizările necesare. 

Art. 262. -

(1) Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, și cuprinde:

a) activități didactice de predare – învățare – evaluare și de instruire practică și examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învățământ;
b) activități de pregătire metodico-științifică;
c) activități de educație, complementare procesului de învățământ: mentorat, școală după școală, învățare pe tot parcursul vieții.
d) activități de dirigenție (dispoziţie aplicabilă de la 30/06/2014 fiind  introdusă în lege prin Ordonanţă de urgenţă nr. 49/2014).

O hotărâre a ÎCCJ din 2016

Î.C.C.J. a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Pitești privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și a stabilit următoarele:

În interpretarea dispozițiilor art. 262 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 263 alin. (1), alin. (2) și alin. (7) din Legea nr. 1/2011, precum și a dispozițiilor art. 8, art. 12 alin. (4) și alin. (5) din Ordinul nr. 5.560/2011, art. 8 din Ordinul nr. 6.239/2012, art. 8 din Ordinul nr. 5.451/2013, și art. 8 din Ordinul nr. 4.895/2014, orele de educație fizică efectuate de învățători sau de profesori pentru învățământul primar nu se cuprind în norma didactică a acestora și se plătesc separat, cu ora.

Decizia nr. 32/2016 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 79/2017.

(2) Activitățile concrete prevăzute la alin. (1), care corespund profilului, specializării și aptitudinilor persoanei care ocupă postul didactic respectiv, sunt prevăzute în fișa individuală a postului. Aceasta se aprobă în consiliul de administrație, se revizuiește anual și constituie anexă la contractul individual de muncă.

(3) Norma didactică de predare-învățare-evaluare și de instruire practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și a elevilor în clasă reprezintă numărul de ore corespunzător activităților prevăzute la alin. (1) lit. a) și se stabilește după cum urmează:

a) un post de educator/educatoare sau de institutor/institutoare ori de profesor pentru învățământul preșcolar pentru fiecare grupă cu program normal, constituită în educația timpurie; (în această formă, reglementarea este în vigoare din 30/06/2014, prin modificările aduse la lege de Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014)

b) un post de învățător/învățătoare sau de institutor/institutoare ori de profesor pentru învățământul primar pentru fiecare clasă din învățământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate; (în această formă, reglementarea este în vigoare din 30/06/2014, prin modificările aduse la lege de Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014)

c) 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învățământul secundar și terțiar non-universitar, pentru profesorii din unitățile și clasele cu program integrat și suplimentar de artă și sportiv, precum și din unitățile cu activități extrașcolare și din centrele sau cabinetele de asistență psihopedagogică;

 d) 24 de ore pe săptămână pentru profesorii de instruire practică și maiștrii-instructori; (în această formă, reglementarea este în vigoare din 30/06/2014, prin modificările aduse la lege de Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014)

e) pentru personalul didactic din învățământul special, norma didactică se stabilește astfel: învățători și profesori la predare – 16 ore pe săptămână; învățător-educator, institutor-educator, profesor-educator, maistru-instructor și profesor pentru instruire practică – 20 de ore pe săptămână; (în această formă, reglementarea este în vigoare din 30/06/2014, prin modificările aduse la lege de Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014)

f) un post pentru personalul didactic din învățământul special integrat, pentru cel din centrele logopedice interșcolare, pentru personalul didactic itinerant și de sprijin, pentru personalul didactic din învățământul special preșcolar, pentru profesori care efectuează terapiile specifice, profesori pentru cultura fizică medicală, kinetoterapie, educația psihomotrică și altele, în funcție de tipul și gradul de deficiență, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale; (în această formă, reglementarea este în vigoare din 30/06/2014, prin modificările aduse la lege de Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014)

g) un post de profesor documentarist în centrele de documentare și informare.

(4) Norma didactică de predare-învățare-evaluare prevăzută la alin. (3) lit. c)-e) pentru personalul didactic de predare și de instruire practică cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, și cel din corpul profesorilor mentori se poate reduce cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului.

Această dispoziţie este în vigoare din 13/06/2019, prin modificările aduse de Legea nr. 114/2019.

În redactarea anterioară reglementarea prevedea următoarele:

“Personalul didactic de predare cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului.”

(5) Norma didactică se poate reduce ca urmare a solicitării cadrului didactic, adresată directorului școlii. (în această formă, reglementarea este în vigoare din 30/06/2014, prin modificările aduse la lege de Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014)

 (6) Personalul didactic de predare și de instruire practică, care beneficiază de reducerea normei didactice, poate avea dreptul la remunerarea activității în regim de plată cu ora sau cumul de norme, doar după efectuarea normei complete, prevăzute la alin. (3) lit. c), d) și e). (în această formă, reglementarea este în vigoare din 30/06/2014, prin completările aduse la lege de Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014)

Art. 263. –

(1) Norma didactică în învățământul preuniversitar cuprinde ore prevăzute în planurile-cadru de învățământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma de licență ori pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obținerea de competențe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă.

(2) Prin excepție, în norma didactică prevăzută la alin. (1), se pot include și ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu menținerea drepturilor salariale.

(3) În situația în care norma didactică nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) și (2), aceasta se poate completa cu activitățile prevăzute la art. 262 alin. (1) lit. c).

(4) Orele de limbi străine din învățământul primar pot fi predate, în condițiile prezentei legi, de profesorii pentru învățământul primar de la grupa sau clasa respectivă, în cadrul activităților postului, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii ori prin certificatul de competență. Orele de limbi străine din învățământul primar pot fi predate și de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora, sau prin plata cu ora, în cazul în care profesorii pentru învățământul primar de la grupa ori clasa respectivă nu fac dovada calificării prin diploma de studii sau prin certificatul de competență.

(5) Orele de limbi străine din învățământul primar pot fi predate, în condițiile prezentei legi, de profesorii pentru învățământul primar de la clasa respectivă, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii sau prin certificatul de competență și sunt remunerate prin plata cu ora. Orele de limbi străine din învățământul primar pot fi predate și de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora, sau prin plata cu ora.

(6) Profesorii pentru învățământul primar de la clasele cu predare în limbile minorităților naționale sunt remunerați, prin plata cu ora, pentru orele care depășesc numărul de ore prevăzut în planurile de învățământ de la clasele cu predare în limba română.

(61) Profesorii pentru învățământul primar de la clasele cu predare în limbile minorităților naționale predau disciplinele Comunicare în limba română, precum și Limba și literatura română pe tot parcursul ciclului primar.01/09/2018 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă nr. 87/2018.

(7) În învățământul primar, orele de educație fizică prevăzute în planurile de învățământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.

(71) Abrogat(ă), începând cu data de 31/08/2018.

Alineatul a fost introdus prin Ordonanţă Guvernului nr. 9/2018, la 01/09/2018 şi a fost abrogat prin Ordonanţă de urgenţă nr. 87/2018.

Textul avea următorul conţinut

“(71) În învățământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităților naționale, orele de Limba și literatura română prevăzute în planurile de învățământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate “

(8) În palatele și în cluburile copiilor, norma didactică cuprinde activitățile prevăzute în planurile de educație corespunzătoare profilurilor cercurilor și atelierelor, aprobate prin regulament de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în limitele normelor didactice stabilite la art. 262 alin. (3).

(9) Prin excepție, dacă norma didactică a profesorilor din învățământul gimnazial nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) și art. 262 alin. (3), aceasta poate fi constituită din 2/3 din ore de la specializarea sau specializările de bază și completată cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin adăugarea de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c). În învățământul gimnazial din mediul rural norma didactică se poate constitui din 1/2 din ore de la specialitatea sau specialitățile de bază și completată cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin adăugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c).

(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și control poate fi degrevat total sau parțial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, elaborate cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământ. De același drept pot beneficia și persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ca urmare a participării acestora la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. Prin același ordin se stabilesc atribuțiile persoanelor degrevate de norma didactică.

(101) Personalul degrevat potrivit alin. (10) primește drepturile salariale pentru funcția în care este încadrat, precum și celelalte sporuri și indemnizații prevăzute de lege pentru activitatea desfășurată, după caz.

(11) Timpul săptămânal de activitate a personalului didactic auxiliar este identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcții echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii. Sarcinile acestuia sunt prevăzute în fișa individuală a postului.

Ai nevoie de Legea nr. 114/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    Iuliana
    noiembrie 19 2019

    Invatatorii pot fi obligati sa insoteasca elevii cu microbuzul scolar pana la domiciliui acestora?

Scrie un comentariu