Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial din 31 martie 2016 a suferit modificări şi completări, în vigoare din 7 aprilie. 

Reglementarea iniţială a fost aprobată prin OMFP nr. 450/2016, iar modificările şi completările au fost aprobate prin OMFP nr. 543/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 243/2017. 

Procedura se aplică în cazul în care operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial depun un alt set de situaţii financiare anuale, respectiv raportări contabile anuale, pentru aceeaşi perioadă de raportare cu cea corespunzătoare depunerii iniţiale.

Procedura NU se aplică şi pentru corectarea erorilor contabile definite de reglementările contabile aplicabile. 

Erori corectate la raportare

Prin completările recente, constituie obiect al corectării conform prezentei proceduri şi situaţia determinată de depunerea de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale care nu cuprind niciun indicator valoric.

Completarea adaugă, astfel, la erorile constatate care pot fi determinate de completarea eronată a:

  • denumirii entităţii raportoare;
  • activităţii CAEN (denumire clasă CAEN şi/sau cod CAEN);
  • formei de proprietate;
  • numărului de salariaţi şi/sau a altor indicatori raportaţi prin formularul “Date informative.

Constituie, de asemenea, obiectul corectării şi situaţiile determinate de următoarele tipuri de erori:

  • transmiterea electronică de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale în loc de declaraţie de inactivitate, precum şi transmiterea electronică a declaraţiei de inactivitate în loc de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale;
  • transmiterea electronică de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistenţă, diferit de cel corespunzător tipului de entitate sau netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declaraţia pe propria răspundere, raportul auditorului statutar etc.). 

Procedura de corectare a erorilor constatate

În cazul corectării unor erori, ulterior depunerii situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale, operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial pot depune numai la registratura unităţilor teritoriale ale MFP un alt set de situaţii financiare anuale şi documentele cerute de lege, respectiv raportări contabile anuale, după caz, care vor cuprinde informaţii corectate.

Prin modificările aduse de OMFP la reglementarea iniţială, concomitent, administratorul trebuie să depună şi o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectării erorilor constatate, cu indicarea naturii erorii corectate, precum şi faptul că acestea reflectă realitatea entităţii raportoare. Această declaraţie pe propria răspundere se va include în fişierul zip ataşat bilanţului PDF. Un exemplar în format tipărit al acestei declaraţii va fi depus la registraturile unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, împreună cu situaţiile financiare/raportările anuale corectate. Prevederile se aplică şi în cazul depunerii ulterioare de declaraţii de inactivitate. Termenul maxim de depunere a situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale care cuprind informaţii corectate este sfârşitul exerciţiului financiar/anului următor celui la care se referă situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale la care s-au constatat erori.

Situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale care cuprind informaţii corectate se pot depune cel târziu până la termenul maxim de depunere a situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale aferente exerciţiului financiar/anului următor celui la care se referă situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale la care s-au constatat erori. 

Prevederile procedurii, în forma modificată, se aplică şi pentru corectarea erorilor constând depunerea de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale care nu cuprind niciun indicator valoric, erori corespunzătoare raportărilor aferente exerciţiilor financiare anterioare/anilor anteriori datei intrării în vigoare a prezentului ordin. 

Alte completări la procedură

• Corectarea de către operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial a erorilor constatate nu exonerează entităţile respective de sancţiunile contravenţionale prevăzute de legea contabilităţii.

• În cazul în care o entitate depune situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale/declaraţie de inactivitate înscriind codul unic de înregistrare al altei entităţi, se consideră că aceasta din urmă şi-a îndeplinit obligaţiile de raportare dacă aceasta depune situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale/declaraţia de inactivitate în termenul prevăzut de legea contabilităţii. În această situaţie, prima entitate urmează să fie atenţionată în acest sens printr-un mesaj.

• La entităţile care au, potrivit legii, capital, valoarea acestui indicator (capital social/patrimoniu) înscris în formularul de bilanţ, respectiv Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, şi corespunzător perioadei curente de raportare va fi întotdeauna mai mare de zero. 

Documentar

Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 66.

(1) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare ale entităţii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greşeala de a utiliza sau de a nu utiliza informaţii credibile care:

a) erau disponibile la momentul la care situaţiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;

b) ar fi putut fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare la întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare anuale.

(2) Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a evenimentelor şi fraudelor.

(3) În înţelesul prezentelor reglementări, erorile din perioadele anterioare se referă inclusiv la prezentarea eronată a informaţiilor în situaţiile financiare anuale. 

Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1969/2007, cu modificările ulterioare

Art. 55. 

(1) Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat.

(2) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare anuale ale entităţii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greşeala de a utiliza, sau de a nu utiliza, informaţii credibile care:

a) erau disponibile la momentul la care situaţiile financiare anuale pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;

b) ar fi putut fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare la întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare anuale.

Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a evenimentelor şi fraudelor.

(3) În cazul corectării de erori care generează deficit contabil reportat, acesta trebuie acoperit înainte de efectuarea oricărei repartizări de excedent.

În notele la situaţiile financiare anuale trebuie prezentate informaţii suplimentare cu privire la erorilor constatate. 

Ai nevoie de Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here