Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, publicată în Monitorul Oficial nr. 723 din 19 septembrie 2016 (M.Of. nr. 723/2016).

Având în vedere rolul bine definit pe care asigurările obligatorii de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane (RCA) îl au în societate şi în economie din perspectiva acoperirii riscului la adresa celorlalţi participanţi la trafic,

ca urmare a caracterului obligatoriu al RCA care face ca furnizarea de produse de asigurare RCA să reprezinte una din funcţiile critice pe care piaţa asigurărilor în ansamblul ei o îndeplineşte în relaţia cu economia şi societatea românească,

pentru că evoluţiile din această piaţă au un impact rapid şi semnificativ asupra unor categorii largi de consumatori şi operatori economici,

ţinând cont de faptul că măsurile de modificare a legislaţiei privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule au scopul de a reechilibra şi consolida piaţa asigurărilor obligatorii RCA, având în vedere necesitatea completării pachetului de măsuri adoptat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în vederea stabilizării pieţei asigurărilor RCA şi a protejării intereselor consumatorilor prin modificarea legislaţiei primare din acest domeniu,

având în vedere că împrejurările excepţionale manifestate prin disfuncţionalitatea pieţei asigurărilor obligatorii auto din România constituie o situaţie extraordinară ce necesită a fi reglementată, cu respectarea legislaţiei din domeniul concurenţei,

ţinând cont de faptul că evoluţia legislaţiei naţionale şi comunitare ce reglementează această formă de asigurare impune reformarea sistemului asigurărilor RCA din România şi alinierea acestuia la practicile validate de experienţa mai multor state membre ale Uniunii Europene,

întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public, constituind o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi întârziată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor ce vizează stabilitatea pieţei asigurărilor RCA şi protejarea intereselor consumatorilor,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Obiectul şi domeniul de aplicare

ARTICOLUL 1

Obiectul de reglementare

Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumită în continuare asigurare RCA, precum şi organizarea şi funcţionarea Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare BAAR.

ARTICOLUL 2

Definiţii

Termenii şi expresiile utilizaţi/utilizate în prezenta ordonanţă de urgenţă au înţelesul prevăzut la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, precum şi următoarele semnificaţii:

1. accident de vehicule – eveniment în care a fost implicat cel puţin un vehicul în urma căruia au rezultat prejudicii materiale şi/sau vătămarea sănătăţii şi a integrităţii corporale ori decesul uneia sau mai multor persoane;

2. Acord multilateral – acordul între birourile naţionale ale asigurătorilor din statele membre ale Uniunii Europene sau părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European şi ale altor state asociate Uniunii Europene încheiat pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 2 din Directiva 72/166/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte controlul asigurării de răspundere civilă auto, intrat în vigoare pentru biroul naţional din România în baza Deciziei Comisiei 2007/482/CE;

3. asigurat – proprietarul sau utilizatorul unui vehicul sau tramvai a cărui răspundere civilă delictuală este preluată contractual de un asigurător RCA în baza contractului RCA valabil pentru prejudiciile produse terţelor persoane din accidente de vehicule/tramvaie;

4. asigurător RCA – asigurător autorizat să practice asigurare RCA;

5. avizarea daunei – notificarea asigurătorului de către persoana prejudiciată, asigurat sau mandatarii acestora cu privire la producerea evenimentului asigurat, însoţită de documentele necesare stabilirii răspunderii asigurătorului RCA;

6. BAAR – asociaţie profesională, independentă şi autonomă a tuturor societăţilor de asigurare, indiferent de forma de organizare şi de statul în care îşi au sediul social, care, în baza legii, au dreptul să practice în România asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule;

7. bonus/malus – sistem prin care asiguratul/utilizatorul se încadrează în una dintre clasele de bonus (ceea ce conduce la reducerea primei de asigurare) sau în una dintre clasele de malus (ceea ce conduce la majorarea primei de asigurare), în funcţie de istoricul de daunalitate realizat de asigurat/utilizator în perioada de referinţă;

8. Carte Verde – certificat internaţional de asigurare emis în numele biroului naţional auto, în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul pentru transport rutier al Comitetului pentru transport pe uscat din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite;

9. CEDAM – baza de date privind evidenţa contractelor RCA, gestionată şi dezvoltată de BAAR;

10. cerere de despăgubire – documentul prin care partea prejudiciată formulează către asigurătorul RCA pretenţiile de despăgubire;

11. compensare directă – mecanism facultativ de gestionare a daunelor prin care asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate recuperează contravaloarea daunei de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului;

12. contract RCA – contractul de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie;

13. contractant – persoana fizică sau juridică ce încheie contractul RCA şi se obligă faţă de asigurătorul RCA să plătească prima de asigurare;

14. daună totală economică – avarierea unui vehicul a cărui valoare de reparaţie depăşeşte valoarea de piaţă a vehiculului respectiv;

15. persoană prejudiciată – persoana îndreptăţită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract RCA;

16. poliţa de asigurare RCA – documentul prin care se constată încheierea contractului RCA şi se atestă existenţa asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie;

17. prejudiciu – efectul negativ suferit de către persoana prejudiciată prin producerea unui risc acoperit printr-un contract RCA;

18. răscumpărare – partea din prejudiciu suportată de asigurat în
condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;

19. tehnologie telematică – tehnologie care foloseşte tehnica transmiterii la mare distanţă şi a valorificării informaţiilor, care combină informatica cu sateliţi şi alte procedee moderne de comunicaţii;

20. teritoriul în care staţionează în mod obişnuit vehiculul:

a) teritoriul statului de unde vehiculul are o plăcuţă de înmatriculare sau înregistrare, fie că aceasta este permanentă sau temporară; sau

b) în cazurile în care nu există înmatriculare/înregistrare pentru un anumit tip de vehicul, dar vehiculul are un contract RCA ori un semn distinctiv similar plăcuţei de înmatriculare/înregistrare, teritoriul statului în care s-a eliberat contractul RCA sau semnul respectiv; sau

c) în cazurile în care pentru anumite tipuri de vehicule nu există plăcuţă de înmatriculare/înregistrare, contract RCA şi nici vreun semn distinctiv, teritoriul statului în care proprietarul vehiculului este rezident permanent; sau

d) în cazul în care vehiculul nu are plăcuţă de înmatriculare/înregistrare sau are o plăcuţă care nu corespunde ori nu mai corespunde cu vehiculul şi a fost implicat într-un accident, teritoriul statului în care a avut loc accidentul, cu scopul de a soluţiona cererea de despăgubire de către biroul naţional auto sau organismul de plată a despăgubirilor;

21. unitate reparatoare auto – persoană juridică care are înscris ca obiect de activitate executarea de lucrări de întreţinere şi reparaţie a vehiculelor şi este autorizată pentru această activitate de către Registrul Auto Român, conform legii;

22. utilizator – persoana fizică sau juridică căreia, în baza unui contract încheiat cu proprietarul/coproprietarul, i s-a atribuit pe o anumită perioadă dreptul de folosinţă a unui vehicul;

23. vehicul – mijloc de transport cu sau fără propulsie proprie, destinat deplasării pe uscat, inclusiv orice tip de remorcă, indiferent dacă este cuplată sau nu, cu excepţia celor care se deplasează pe şine, bicicletelor sau vehiculelor cu tracţiune animală, pentru care nu există obligaţia legală de înmatriculare sau înregistrare.

ARTICOLUL 3

Limitele teritoriale de acoperire ale asigurării RCA

Limitele teritoriale de acoperire ale asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule sunt:

a) teritoriul României;

b) teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European şi teritoriul Confederaţiei Elveţiene;

c) teritoriile statelor situate între două state membre ale Uniunii Europene, în care nu există birou naţional auto;

d) teritoriile statelor în care sunt competente birourile naţionale auto care au semnat Acordul multilateral.

ARTICOLUL 4

Obligativitatea încheierii contractului RCA

Persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi tramvaie au obligaţia să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule în limitele teritoriale prevăzute la art. 3.

ARTICOLUL 5

Excepţii de la obligaţia încheierii contractului RCA

Prin excepţie de la prevederile art. 4 nu au obligaţia încheierii unui contract RCA persoanele fizice şi juridice care utilizează exclusiv vehicule în scopul antrenamentelor, curselor, întrecerilor sau raliurilor, organizate legal; pentru riscurile ce derivă din aceste activităţi, proprietarii de vehicule sau organizatorii competiţiei se pot asigura facultativ.

CAPITOLUL II

Dispoziţii generale privind contractul RCA

ARTICOLUL 6

Încheierea contractului RCA

(1) Contractul RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contractul RCA se poate încheia pe o perioadă mai mică de o lună în următoarele situaţii:

a) pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în alte state membre pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietăţii, dovedită cu documente justificative;

b) pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioadă de maximum 30 de zile.

(3) Plata primelor de asigurare se face integral sau în rate conform acordului dintre asigurat şi asigurătorul RCA; contractul RCA produce efecte şi în cazul în care rata primei de asigurare nu a fost plătită la termenul convenit între asigurat/contractant/utilizator şi asigurătorul RCA, dacă asigurătorul RCA nu şi-a exercitat dreptul de reziliere a contractului RCA; contractul RCA constituie titlu executoriu pentru ratele scadente şi neachitate.

(4) Asigurarea RCA produce efecte în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în aplicarea acesteia, precum şi a încheierii contractului RCA între asigurat şi un asigurător RCA, emis inclusiv prin mijloace electronice, conform reglementărilor A.S.F.

(5) Părţile pot conveni şi includerea altor clauze suplimentare faţă de cele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin reglementările emise de A.S.F. în aplicarea acesteia, cu excepţia celor care restrâng drepturile persoanei prejudiciate.

(6) Asiguratul se obligă să plătească prima de asigurare asigurătorului RCA, iar asigurătorul RCA se obligă ca la producerea riscului asigurat să plătească despăgubirea terţului prejudiciat pentru prejudiciile produse prin accidente de vehicule şi tramvaie şi pentru cheltuielile făcute de acesta în procesul civil, în condiţiile legii şi ale contractului RCA.

(7) La încheierea contractului RCA, precum şi pe parcursul derulării acestuia, asiguratul are obligaţia să permită asigurătorului RCA accesul în baza de date CEDAM la evidenţa accidentelor şi a cererilor de despăgubire anterioare şi să furnizeze informaţiile solicitate de asigurătorul RCA pentru evaluarea riscului şi calculul primei de asigurare, stabilite prin reglementări ale A.S.F.

(8) Răspunderea asigurătorului RCA începe:

a) din ziua următoare celei în care expiră valabilitatea contractului RCA anterior, pentru asiguratul care îşi îndeplineşte obligaţia încheierii asigurării RCA cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia;

b) din ziua următoare celei în care s-a încheiat contractul RCA, pentru persoanele care nu aveau o asigurare RCA valabilă la momentul încheierii noii asigurări;

c) din momentul încheierii contractului RCA, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a autorizaţiei provizorii de circulaţie sau a înmatriculării/înregistrării vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmează să fie înmatriculate/înregistrate.

(9) În situaţia în care informaţiile furnizate de asigurat nu sunt reale la momentul încheierii contractului RCA, prima de asigurare poate fi recalculată şi modificată de asigurătorul RCA după notificarea prealabilă a asiguratului şi exprimarea acordului acestuia.

(10) În cazul prevăzut la alin. (9), dacă asiguratul nu îşi exprimă acordul cu privire la modificarea condiţiil
or contractuale, acesta poate denunţa contractul RCA în termen de 20 de zile de la data primirii notificării.

(11) Pentru menţinerea clasei bonus/malus, prin contractul RCA părţile pot conveni posibilitatea răscumpărării, respectiv suportarea de către asigurat a contravalorii despăgubirii corespunzătoare evenimentului, asiguratul compensând asigurătorului RCA cuantumul acesteia, ulterior achitării despăgubirii cuvenite persoanei prejudiciate.

ARTICOLUL 7

Contractul RCA

(1) Contractul RCA conţine informaţii privind:

a) numărul şi data încheierii contractului RCA;

b) părţile contractului RCA;

c) perioada de valabilitate;

d) limitele maxime de răspundere stabilite de către asigurătorul RCA;

e) prima de asigurare;

f) numărul ratelor şi scadenţa acestora;

g) intermediarul, dacă este cazul;

h) clasa bonus/malus;

i) numărul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului;

j) numărul de identificare al vehiculului;

k) statele în care acest document are valabilitate.

(2) Condiţiile contractuale pentru asigurarea RCA sunt stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementările A.S.F. emise în aplicarea acesteia.

(3) Asigurătorii RCA solicită informaţiile necesare pentru evaluarea riscului, conform propriilor criterii stabilite în tariful de primă, şi verifică corectitudinea informaţiilor privind datele de identificare şi tehnice ale vehiculului, datele proprietarului/utilizatorului acestuia.

(4) Asigurătorii RCA îşi asumă răspunderea pentru toate contractele RCA şi pentru erorile sau omisiunile apărute la emiterea contractelor RCA fie direct, fie prin intermediarii în asigurări, definiţi conform Legii nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene sunt următoarele:

a) pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României;

b) pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României.

(6) Limitele de răspundere sunt revizuite din 5 în 5 ani, în funcţie de evoluţia indicelui european al preţurilor de consum (IEPC) stabilit. în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizaţi ai preţurilor de consum, cu modificările ulterioare, şi sunt prevăzute în reglementările A.S.F.

(7) Contractul RCA dă dreptul persoanei prejudiciate, în cazul producerii unui prejudiciu, să se poate adresa pentru efectuarea reparaţiei oricărei unităţi reparatoare auto, în condiţiile legii.

CAPITOLUL III

Încetarea, suspendarea contractului RCA şi asigurarea multiplă

ARTICOLUL 8

Încetarea contractului RCA

(1) Contractul RCA încetează:

a) la data la care proprietarul vehiculului notifică asigurătorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoţită de documente justificative;

b) la data la care vehiculul este radiat din circulaţie;

c) la împlinirea termenului stabilit. în contractul RCA.

(2) Contractul RCA se desfiinţează de drept dacă:

a) riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibilă înainte de a se naşte obligaţia asigurătorului RCA;

b) producerea riscului asigurat a devenit imposibilă după naşterea obligaţiei asigurătorului RCA.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), atunci când asiguratul a plătit integral sau în rate prima de asigurare, acesta este îndreptăţit să o recupereze proporţional cu perioada neexpirată a contractului RCA, dacă nu s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării; în cazul în care asigurătorul RCA este obligat la plata unor despăgubiri pentru evenimente acoperite prin contractul RCA, asigurătorul RCA este îndreptăţit să recupereze de la asigurat prima de asigurare restituită acestuia, la cerere.

(4) Asiguratul poate denunţa contractul RCA în cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare a asigurătorului RCA sau al pronunţării de către instanţa judecătorească competentă a hotărârii privind deschiderea procedurii de faliment a acestuia.

[Continuare…]

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here