OpANAF nr. 1486/2016 reglementează normele de acordare a statutului de operator economic autorizat armonizate cu prevederile Codului vamal al Uniunii Europene.

Pentru a obține statutul de operator economic autorizat, persoanele care desfășoară, în cadrul activității profesionale, activități reglementate prin legislația vamală, trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • absența unei încălcări grave sau a unor încălcări repetate a legislației vamale și a dispozițiilor fiscale, inclusiv absența unui cazier conținând infracțiuni grave legate de activitatea economică a solicitantului;
 • dovedirea de către solicitant a unui nivel ridicat de control al operațiunilor sale și al fluxului mărfurilor, prin intermediul unui sistem de gestionare a registrelor comerciale și, după caz, de transport, care să permită efectuarea adecvată a controalelor vamale;
 • solvabilitate financiară, care se consideră a fi dovedită atunci când solicitantul are o situație financiară bună care îi permite să își îndeplinească angajamentele, ținând seama în mod corespunzător de caracteristicile tipului de activitate comercială în cauză;
 • pentru operatorii economici autorizați pentru simplificări vamale, standardele practice de competență sau calificările profesionale care sunt în legătură directă cu activitatea desfășurată; și
 • pentru operatorii economici autorizați pentru securitate și siguranță, standardele de securitate și siguranță corespunzătoare, care se consideră a fi îndeplinite atunci când solicitantul demonstrează că menține măsurile adecvate pentru a garanta securitatea și siguranța lanțului de aprovizionare internațional.

Statutul de operator economic autorizat cuprinde următoarele tipuri de autorizări și autorizații:

 • cea de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, care permite titularului să beneficieze de anumite simplificări în conformitate cu legislația vamală – Autorizaţie AEO – Simplificări vamale (AEOC); sau
 • cea de operator economic autorizat pentru securitate și siguranță, care conferă titularului dreptul la facilități în materie de securitate și siguranță – Autorizaţie AEO – Securitate şi siguranţă (AEOS).

Titularii de autorizaţii AEO de tip AEOS şi de tip combinat AEOC/AEOS beneficiază de facilităţi în ceea ce priveşte controalele vamale referitoare la securitate şi de acordurile de recunoaştere reciprocă (MRA), cu ţările din afara UE.

Pentru a obține statutul de operator economic autorizat, operatorii economici transmit în format letric la registratura ANAF – Direcţia Generală a Vămilor, Bucureşti şi în format electronic la adresa „aeo_ro@customs.ro“, o cerere tipizată însoțită de următoarele documente:

 • chestionarul de autoevaluare AEO. Modelul acestuia şi instrucţiunile de completare se regăsesc pe site-ul www.customs.ro, secţiunea „Formulare“;
 • certificatul de înregistrare al operatorului economic, în copie;
 • actul constitutiv al operatorului economic, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în copie;
 • cazierul judiciar al persoanei care reprezintă legal operatorul economic în raporturile juridice cu autorităţile vamale;
 • cazierul judiciar al angajatului operatorului economic, responsabil cu reprezentarea acestuia faţă de autoritatea vamală;
 • cazierul fiscal şi certificatul de atestare fiscală, eliberate de autoritatea fiscală competentă;
 • o declaraţie pe propria răspundere depusă de reprezentantul legal al operatorului economic prin care se obligă:
  • să notifice ANAF – Direcţiei Generale a Vămilor orice modificare survenită în activitatea pe care urmează să o desfăşoare, legată de operaţiunile pe care trebuie să le reglementeze autorizaţia AEO sau de informaţiile transmise iniţial care au stat la baza eliberării autorizaţiei AEO;
  • să informeze ANAF – Direcţia Generală a Vămilor cu privire la evenimentele semnificative care ar putea afecta autorizarea sa, inclusiv cu privire la cazurile în care apare o modificare a condiţiilor de acces la informaţii sau a modalităţilor prin care informaţiile respective sunt făcute disponibile;
 • o declaraţie pe proprie răspundere depusă de reprezentantul legal al operatorului economic din care să reiasă că proprietarii/acţionarii principali sunt/nu sunt cunoscuţi de către autorităţile vamale pentru abateri anterioare.

Dosarul complet, inclusiv fişa riscurilor, se transmite, în termen de 5 zile de la data acceptării cererii, structurii cu atribuţii de verificare în domeniul AEO din cadrul Direcţiei regionale vamale în a cărei rază de competenţă se află domiciliul fiscal al operatorului economic. Această structură verifică, prin efectuarea unui audit, îndeplinirea, de către solicitant, a condiţiilor aferente criteriilor de acordare a autorizațiilor.

În termen de 60 de zile de la data primirii dosarului, echipa de audit întocmeşte raportul de audit pe baza constatărilor proprii şi a celor obţinute de la celelalte echipe implicate în verificările concomitente, după caz. Acest termen se poate prelungi cu maximum 30 de zile, pe baza unor solicitări justificate ce vor fi anexate la raportul de audit.

Raportul de audit final, însoţit de lista de verificare completată cu rezultatele auditului şi cu documentele justificative necesare susţinerii constatărilor, se transmite, în termen de maximum 5 zile de la data luării la cunoştinţă de către solicitant, la ANAF – Direcţia Generală a Vămilor.

În termen de 15 zile de la data primirii raportului de audit conţinând propunerea de acordare a statutului de operator economic autorizat, ANAF – Direcţia Generală a Vămilor eliberează autorizaţia AEO.

Echipa de auditare verifică, cel puţin o dată la 3 ani, respectarea de către operatorul economic autorizat a condiţiilor şi criteriilor aplicabile, conform riscurilor identificate în procesul de auditare. De asemenea, echipa de audit evaluează periodic condiţiile şi criteriile aplicabile acestuia pe baza analizei de risc pentru identificarea riscurilor nou-apărute.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here