Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie pentru formarea profesională a ucenicului realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă. Coordonatorul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă. În cazul în care ucenicia la locul de muncă este organizată de către un întreprinzător persoană fizică, în condiţiile legii, coordonatorul de ucenicie este chiar întreprinzătorul persoană fizică.

Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se fac în condiţiile respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, referitoare la ucenicie şi la contractul individual de muncă.”

Anterior începerii activităţii, contractul de ucenicie la locul de muncă se înregistrează şi în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.

Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie la locul de muncă cuprinde şi clauze cu privire la: calificarea pe care urmează să o dobândească ucenicul; numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia; locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională; durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă; alte clauze potrivit legii.”

Facilităţile acordate de stat pentru societăţile care angajează ucenici

Prin derogare de la prevederile OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, poate încheia contracte de ucenicie la locul de muncă şi: persoana fizică autorizată, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care a fost autorizată; întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familială. Persoana fizică autorizată şi întreprinderea familială pot organiza ucenicie la locul de muncă pentru maximum 3 ucenici care se pregătesc concomitent şi numai pentru nivelul 1 de calificare, potrivit dispoziţiilor legale. Persoana fizică autorizată sau, după caz, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale pregăteşte ucenici având în acelaşi timp şi calitatea de coordonator de ucenicie. Dispoziţiile prezentei legi referitoare la încheierea contractului de ucenicie la locul de muncă sunt aplicabile şi în cazul raporturilor de muncă ale ucenicilor încadraţi de asociaţiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale.

Durata contractului de ucenicie la locul de muncă nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai mică de 12 luni. La încheierea contractului de ucenicie, părţile pot conveni ca, la încetarea acestuia, activitatea să poată continua prin încheierea unui contract individual de muncă pentru exercitarea ocupaţiei în care ucenicul va fi calificat.

În vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligaţia să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică, precum şi toate condiţiile necesare astfel încât coordonatorul de ucenicie să îşi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte formarea ucenicului.

Pregătirea ucenicului se desfăşoară în locuri de muncă care să permită dobândirea tuturor competenţelor prevăzute de standardul ocupaţional, respectiv de standardul de pregătire profesională. Este interzisă utilizarea ucenicilor la prestarea altor activităţi şi/sau exercitarea altor atribuţii în afara celor care au ca obiect pregătirea teoretică şi practică conform contractului de ucenicie la locul de muncă.

Angajatorul are obligaţia de a organiza evaluarea pregătirii teoretice şi practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, şi de a suporta costurile evaluării şi certificării formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă. Evaluarea şi certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind competenţele obţinute în sistem nonformal şi informal. În cazul în care ucenicul nu a obţinut competenţele profesionale specifice programului de formare prin ucenicie, evaluarea acestuia se mai poate face o singură dată, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei Comisiei de evaluare, eliberată potrivit legii. În acest caz, contractul de ucenicie la locul de muncă se poate prelungi, în mod corespunzător, cu cel mult 60 de zile.

Ucenicul are următoarele obligaţii: de a se forma profesional în scopul obţinerii Certificatului de competenţe profesionale, corespunzător tuturor competenţelor profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări, în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională; de a participa la procesul de evaluare şi de a depune toate diligenţele necesare în vederea obţinerii certificatului de competenţe.

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste reguli nu se aplică: pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul contractului de ucenicie la locul de muncă; pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate; pe perioada de prelungire a contractului de ucenicie. Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului, din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

În scopul asigurării formării profesionale a ucenicilor, angajatorii care beneficiază de facilităţile oferite de stat sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la locul de muncă încheiat. În situaţia în care ucenicul nu obţine nici a doua oară Certificatul de competenţe profesionale, angajatorul este obligat să restituie, în totalitate, agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data primirii celei de-a doua decizii a Comisiei de evaluare, eliberată potrivit legii. În situaţia în care contractul de ucenicie la locul de muncă încetează anterior datei prevăzute în contract, angajatorul este obligat să restituie agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, dacă încetarea acestuia a avut loc din motivele prevăzute la art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) şi art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată. Pentru sumele restituite, angajatorul are drept de regres împotriva ucenicului care, cu rea-credinţă sau din neglijenţă, nu îşi îndeplineşte obligaţia de a obţine certificatul de competenţe profesionale.

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, exercită controlul asupra modului în care este organizată şi se desfăşoară ucenicia la locul de muncă.

Amendă de 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale

Constituie contravenţie şi se sancţionează de către persoanele stabilite cu atribuţii de control, cu amendă de 10.000 lei, încălcarea dispoziţiilor:

 • prevăzute la art. 3, referitoare la referitoare la maistrul de ucenicie
 • prevăzute la art. 4 alin. (3), referitoare la încheierea contractului de ucenicie la locul de muncă;
 • prevăzute la art. 5 alin. (1), (2) şi (4), referitoare la încadrarea unei persoane ca ucenic;
 • prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3), referitoare la contractele de ucenicie la locul de muncă;
 • prevăzute la art. 7 alin. (1), (2), (4)-(6), referitoare la durata contractului de ucenicie la locul de muncă, perioada de probă, timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului, programul normal de muncă pentru persoanele încadrate în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă;
 • prevăzute la art. 9, referitoare la drepturile şi obligaţiile din statutul de ucenic;
 • prevăzute la art. 10, referitoare la formarea profesională a ucenicului;
 • prevăzute la art. 15 alin. (2), referitoare la pregătirea practică a ucenicului;
 • prevăzute la art. 16, referitoare la evaluarea finală a pregătirii teoretice şi practice a ucenicului.

Temeiul legal

 • Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
 • Legea nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 433 din 21/06/2011

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here