Ministerul Dezvoltării vrea să schimbe condițiile de închiriere a locuințelor ANL, suma pe care o vor plăti persoanele care locuiesc în astfel de apartamente fiind mai mică cu 40% față de cea actuală. Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind Agenția Națională de Locuințe a fost pus în dezbatere publică pe pagina Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Conform proiectului, noile criterii de închiriere a locuințelor de la stat, prin ANL, se referă la reducerea chiriei prin diminuarea cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii de la  1,11% din valoarea de înlocuire a construcției la maxim 0,8%, diminuarea cotei de 1% ce revine autorităților locale la maxim 0,5%, autoritățile publice locale putând reduce aceste cote, precum și diminuarea diminuarea coeficienților de ponderare în funcție de rangul localității și în funcție de veniturile beneficiarilor și introducerea unui nou coeficient de ponderare în funcție de anul în care s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor.

Se modifică și coeficienții localităților, în sensul că rangul acestora este dat de numărul populației, iar coeficienții vor fi diferiți, în funcție de locație – municipii, orașe, comune și sate componente ale comunelor, precum şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor, unde veniturile populației sunt mult mai scăzute față de veniturile de la nivel național:

  • rangul 0 – Capitala României, municipiu de importanţă europeană;
  • rangul I – municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european;
  • rangul II – municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi;
  • rangul III – oraşe;
  • rangul IV – comune;
  • rangul V – sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor.

Totodată, se vor modifica și criteriile în funcție de veniturile pe membru de familie ale chiriașilor. În plus, a fost introdusă şi definiţia familiei, astfel încât autoritățile publice locale să poată calcula veniturile chiriașilor pentru a putea stabili chiria.

De asemenea, a fost stabililit un termen pentru care se solicită dovada realizării veniturilor, întrucât la momentul actual legea nu prevede perioada pentru care titularul contractului de închiriere trebuie să facă dovada veniturilor.

La articolul 8, alineatele (4), (7) și (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“ (4) Contractele de închiriere se încheie pe o durată de 5 ani de la data repartizării locuinţei şi vor cuprinde clauze referitoare la recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani, actualizarea anuală a cuantumului chiriei, în funcție de coeficientul  de ponderare prevăzut la alin.  (9) precum și rata anuală a inflației prevăzută la alin. (11).

(7) Chiria pentru locuinţele pentru tineri destinate închirierii,  prevăzute la alin. (2), va acoperi:

a) recuperarea investiţiei calculată din valoarea de înlocuire a construcției, în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, cu respectarea prevederilor alin. (91), care se virează în contul ANL;

b) o cotă de maximum 0,8%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcției, destinată administratorilor locuințelor prevăzuți la alin. (2), pentru  administrarea, întreţinere și reparațiile curente precum și reparaţiile capitale ; 

c) o cotă de maximum 0,5%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcției, care se constituie venit al administratorilor locuințelor prevăzuți la alin. (2), care se aplică chiriașilor care au împlinit vârsta de 35 de ani. “

La articolul 10, alineatul (2) lit. g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“g) la data vânzării, venitul mediu brut pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei, realizat în ultimele 12 luni, să nu depăşească cu 100% salariul mediu brut pe economie. “

La articolul 8, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(9) În funcţie de veniturile brute pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni, chiria lunară rezultată după aplicarea coeficienţiilor în funcţie de anul recepţiei la terminarea lucrărilor, prevăzuți la alin. (81),  se ponderează astfel:

– Venitul brut  pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului – coeficient 0,80

– Venitul brut  pe membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe economie şi care nu depăşeşte cu 100% salariul minim brut pe economie – 0,90

– Venitul brut  pe membru de familie mai mare decât 100% salariul minim brut pe economie – 1,00”

Un alt criteriu nou este cel al anului recepției la terminarea lucrărilor, adică vechimea locuinței ANL, coeficienții fiind de 4 categorii, cel mai mare de 1, pentru locuințele mai noi de 2016.

La articolul 8, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(10) Administratorii locuințelor prevăzuți la alin. (2) stabilesc suprafeţele construite pe locuinţe, calculează chiria în baza modelului de calcul prevăzut la alin. (91) pentru fiecare locuință, și aplică coeficienții de ponderare prevăzuți la alin.  (8)- (9) pentru fiecare chiriaș.”

11. La articolul 8, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(11) Chiria stabilită potrivit prevederilor alin. (10) se actualizează anual cu rata inflației, în termen de 30 zile de la data publicării ratei inflației  comunicată de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior și dacă este cazul și în baza coeficientului prevăzut la alin.  (9). Administratorii locuințelor prevăzuți la alin. (2) au obligaţia de a comunica A.N.L., în termen de 10 zile de la aprobare, o situaţie detaliată cu privire la cuantumul chiriilor defalcate pe tipuri de apartamente şi vârsta chiriaşilor, precum şi data scadentă a plăţii chiriei pentru fiecare chiriaş.”

Ministerul Dezvoltării primește propuneri și sugestii cu privire la proiect până la data de 10 martie, la adresa de e-mail a instituției.

Ai nevoie de Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe? Poţi cumpăra actul la zi, în fortmat PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here