După cum este deja cunoscut, la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit.

Având în vedere faptul că, printre modificările operate în Codul fiscal de la data de 1 iunie 2015, regăsim și pe cele referitoare la calcularea şi încasarea impozitului in cazul transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, în prezentul articol ne-am propus să prezentăm câteva aspecte ce prezintă interes  referitor la impozitarea veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

Cum se calculează impozitul aferent veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal?

Așadar, potrivit art. 77 indice 1 alin. 1 din Codul fiscal, la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel:

a) pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii, dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv:

  • 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
  • peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv;

 b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobândite la o dată mai mare de 3 ani:

  • 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
  • peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.

Există și situații în care impozitul aferent veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal NU se datorează?

Da, legiuitorul a prevăzut faptul căimpozitul prevăzut la art. 77 indice 1 alin. 1 din Codul fiscal NU se datorează în următoarele cazuri:

  • la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;
  • la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi.

De asemenea, reţinem şi faptul că pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire NU se datorează impozitul prevăzut la art. 77 indice 1 alin. 1 din Codul fiscal, dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus, moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale (art. 77 indice 1 alin. 3 din Codul fiscal).

Care este valoarea la care se calculează impozitul aferent veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal ?

Impozitul prevăzut la  art. 77 indice 1 alin. 1 si 3 din Codul fiscal se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale.

În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiză, cu excepţia tranzacţiilor încheiate între rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv, precum şi între soţi, caz în care impozitul se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate.

În sensul calculării corecte a impozitului respectiv, reținem că expertizele privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile sunt actualizate cel puţin o dată pe an de către camerele notarilor publici, iar aceste expertize actualizate sunt comunicate la direcţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Cine calculează şi  încasează, respectiv declară impozitul aferent veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal ?

Impozitul prevăzut la art. 77 indice 1 alin. 1 si 3 teza a doua din Codul fiscal  se calculează şi se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat şi încasat se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat.

În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia, pentru situaţiile prevăzute la art. 77 indice 1 alin. 1 si 3 teza a doua din Codul fiscal, se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură, impozitul respectiv se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei.

Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii comunică organului fiscal competent hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile/definitive şi executorii a hotărârii.

Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea calculării impozitului.

În cazul transferului prin executare silită impozitul datorat de contribuabilul din patrimoniul căruia a fost transferată proprietatea imobiliară se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei.

Procedura de calculare, încasare şi virare a impozitului perceput în condiţiile art. 77 indice 1 alin. 1 si 3 teza a doua din Codul fiscal, precum şi  obligaţiile declarative se  stabilesc prin norme metodologice emise prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului justiţiei, cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.

Care sunt bugetele statului beneficiare ale impozitului aferent veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal ?

Legiuitorul arată că impozitul stabilit în condiţiile art. 77 indice 1 alin. 1 si 3 teza a doua din Codul fiscal  se distribuie astfel:

  • o cotă de 50% se face venit la bugetul consolidat;
  • o cotă de 50% se face venit la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării.

Pot interveni situații care să determine rectificarea impozitului și, în caz afirmativ, cum se procedează într-un astfel de caz?

Da, astfel de situații pot interveni; în cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public, se constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului prevăzut la art. 77 indice 1 alin. 1 si 3 teza a doua din Codul fiscal, notarul public va comunica organului fiscal competent această situaţie, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea.

Organele fiscale competente vor emite decizii de impunere pentru contribuabilii desemnaţi la art. 77 indice 1 alin. 1 si 3 teza a doua din Codul fiscal, în vederea încasării impozitului.

De reținut că răspunderea notarului public pentru neîncasarea sau calcularea eronată a impozitului prevăzut la art. 77 indice 1 alin. 1 si 3 teza a doua din Codul fiscal  este angajată numai în cazul în care se dovedeşte că neîncasarea integrală sau parţială este imputabilă notarului public care, cu intenţie, nu şi-a îndeplinit această obligaţie.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Intrebare: Daca am achizitionat anul acesta un teren, pot sa-l revand fiului meu la un pret mai mic decat cel de achizitie, dar la valoarea orientativa stabilita prin expertiza întocmită de camera notarilor publici? Mentionez ca fiul meu este o persoana cu handicap grav fara discernamant, pentru care am instituit curatela prin instanta de judecata pentru a-i reprezenta interesele. Dreptul de administrare asupra terenului / uzulfruct va fi tot al meu in calitate de curator doar ca el va fi trecut ca proprietar direct.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here