21 Februarie, 2018

Noi norme comunitare privind deşeurile electronice menite să sporească eficienţa utilizării resurselor

Pe 13 august au intrat în vigoare normele îmbunătăţite privind colectarea şi tratarea deşeurilor electronice.

Deşeurile electronice (adică deşeurile de echipamente electrice şi electronice, sau DEEE) se numără printre fluxurile de deşeuri cu cea mai rapidă creştere şi oferă oportunităţi importante în ceea ce priveşte punerea la dispoziţie pe piaţă a materiilor prime secundare.

Colectarea sistematică şi tratarea adecvată sunt condiţii prealabile pentru reciclarea unor materiale precum aurul, argintul, cuprul şi metalele rare din televizoarele, laptopurile şi telefoanele mobile uzate. Noua directivă reprezintă un pas clar înainte în ceea ce priveşte protecţia mediului şi un impuls major pentru utilizarea eficientă a resurselor în Europa.

Directiva care a intrat în vigoare luni introduce un obiectiv de colectare de 45 % din echipamentele electronice vândute, care se va aplica începând cu 2016, şi într-o a doua etapă, începând din 2019, un obiectiv de 65 % din echipamentele vândute, sau de 85% din deşeurile electronice produse.

Statele membre vor putea să aleagă pe care dintre aceste două modalităţi echivalente de a măsura obiectivul doresc să o raporteze. Începând din 2018, după ce va face în prealabil obiectul unei evaluări a impactului, directiva se va extinde faţă de sfera de aplicare restrânsă din prezent, pentru a se aplica tuturor categoriilor de deşeuri electronice.

Directiva oferă statelor membre instrumentele necesare pentru a combate cu mai multă eficacitate exportul ilegal de deşeuri. Transporturile ilegale de DEEE constituie o problemă gravă, în special când sunt disimulate sub forma transporturilor legale de echipamente uzate pentru a eluda normele UE privind tratarea deşeurilor.

Noua directivă va obliga exportatorii să testeze dacă echipamentele funcţionează sau nu şi să furnizeze documente privind natura transporturilor care ar putea fi considerate ilegale.

O altă îmbunătăţire preconizată este reducerea poverii administrative prin armonizarea cerinţelor de înregistrare şi de raportare la nivel naţional. Cerinţele impuse de registrele statelor membre pentru producătorii de deșeuri electronice vor fi acum mai bine uniformizate.

În prezent, doar o treime din deşeurile de echipamente electrice şi electronice din UE sunt colectate separat în sistemul documentat. Obiectivul actual de colectare al UE este de 4 kg de DEEE pe cap de locuitor, ceea ce reprezintă aproximativ 2 milioane de tone pe an, din aproximativ 10 milioane de tone de DEEE produse anual în UE.

Se estimează că, până în 2020, volumul de DEEE va creşte până la 12 milioane de tone. Obiectivul final al noii directive, un nivel ambiţios de 85 % din toate DEEE produse, va garanta că, în 2020, în UE vor fi colectate separat aproximativ 10 milioane de tone, sau aproximativ 20 kg pe cap de locuitor.

Ca etape următoare, cel târziu până la 14 februarie 2014, statele membre vor trebui să-şi modifice legislaţia existentă privind DEEE şi să o armonizeze cu noua directivă şi noile obiective. Consumatorii vor putea apoi să returneze micile deşeuri electronice la magazinele mari cu amănuntul, cu excepţia cazului în care se dovedeşte că sistemele alternative existente sunt cel puţin la fel de eficace. Începând cu data transpunerii la nivel naţional, se va aplica inversarea sarcinii probei în cazul transferurilor de echipamente uzate suspectate a fi transporturi ilegale de deşeuri.

Din 2016, statele membre vor fi obligate să asigure că se colectează 45 % din echipamentele electrice şi electronice vândute în fiecare ţară.

Din 2018, sfera de aplicare a directivei se va lărgi faţă de categoriile de astăzi, pentru a se aplica tuturor echipamentelor electrice şi electronice.

Din 2019, obiectivul de colectare va creşte până la 65 % din echipamentele electrice şi electronice vândute sau, ca măsură alternativă, până la 85 % din DEEE produse.

Unele state membre vor avea posibilitatea de a deroga de la noile obiective pentru o perioadă limitată de timp, în cazul în care acest lucru este justificat de lipsa infrastructurii necesare sau de un nivel scăzut al consumului de echipamente electronice.

Comisia se va prevala de competenţele conferite în noua directivă pentru a armoniza frecvenţa raportărilor transmise de producători registrelor naţionale, precum şi formatul de înregistrare şi raportare. Comisia va revizui anumite modificări convenite în cadrul noii directive, de exemplu în ceea ce priveşte sfera de aplicare, în vederea identificării unor eventuale efecte nedorite.

Directiva DEEE existentă (Directiva 2002/96/CE) este în vigoare din februarie 2003 şi prevede crearea de sisteme de colectare în cadrul cărora consumatorii îşi returnează gratuit deşeurile electronice. Scopul acesteia este prevenirea daunelor provocate sănătăţii umane şi mediului de substanţele periculoase conţinute în DEEE, precum şi creşterea gradului de reciclare şi/sau reutilizare a produselor şi materialelor.

În decembrie 2008, Comisia a propus reformarea directivei DEEE, care a fost acum modificată şi adoptată de către Parlament şi Consiliu.

*

Cadru legal românesc

* În 2011, Parlamentul a aprobat Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul oficial nr. 837/2011.

* Hotărârea Guvernului nr. 1037/2010, publicată în M.Of. nr. 728/2010, are ca obiectiv prevenirea producerii deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), cât şi reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a acestora, astfel încât să se reducă volumul de deşeuri eliminate.

Hotărârea de Guvern transpune Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 37 din 13 februarie 2003, Directiva 2003/108/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 decembrie 2003 de modificare a Directivei 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345 din 31 decembrie 2003, precum şi prevederile art. 5 din Directiva 2008/112/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului şi a directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345 din 23 decembrie 2008.

În aplicarea hotărârii de Guvern, ministrul mediului şi pădurilor a aprobat:

- Metodologia de calcul al ratei anuale de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (Ordinul nr. 2264/2011, publicat în M.Of. nr. 715/2011)

-  Metodologia de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice (Ordinul nr. 1441/2011, publicat în M.Of. nr. 379/2011)

* Regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori este reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1132/2008, publicată în Monitorul oficial nr. 667/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pusă în aplicare prin Procedura aprobată prin Ordinul comun nr. 2743/3189 al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri (publicat în M.Of. nr. 24/2012).

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu