Prin recenta Lege nr. 30/2019 a fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

Legea, în vigoare din 20 ianuarie, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 44 din 17 ianuarie 2019. 

Notăm aici unele din modificările şi completările aduse de această lege la Codul fiscal, cu sublinierile noastre de atenționare asupra temei şi a intervenţiilor de reţinut. 

Calculul rezultatului fiscal

Tichetele sociale sunt incluse în categoria cheltuielilor sociale cu deductibilitate limitată, în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

● Regimul tichetelor culturale este dat prin Legea nr. 165/2018 care dispune că bunurile și serviciile culturale pot fi:

a) abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecții cinematografice, muzee, festivaluri, târguri și expoziții, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor;

b) cărți, manuale școlare, albume muzicale, filme, în orice format.

● Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor culturale nu poate depăși suma de 150 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv suma de 300 de lei/eveniment, pentru cele acordate ocazional.

● Valoarea nominală a unui tichet cultural este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.

● Recentele Norme de aplicare a Legii nr. 165/2018 (publicate în Monitorul oficial nr. 24/2019) precizează regimul fiscal aplicabil tichetelor culturale: pentru angajator reprezintă cheltuieli cu deductibilitate limitată, iar pentru beneficiar reprezintă avantaje în natură la stabilirea impozitului pe venit.

Cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private apar, în formă modificată şi completată, la categoria de alte cheltuieli cu caracter social efectuate în baza contractului colectiv de muncă sau a unui regulament intern. Contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;

2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

În cazul sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele de mai sus, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor astfel modificate, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.»

Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de A.N.A.F. Registrul este public și se afișează pe site-ul A.N.A.F. Înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării entității, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiții:

● desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe propria răspundere;

● și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;

● nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;

● a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;

● nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală

Reguli privind limitarea deductibilității dobânzii și a altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic

Diferența dintre costurile excedentare ale îndatorării, astfel cum sunt definite potrivit art. 401 pct. 2 din Codul fiscal, și plafonul deductibil prevăzut la art. 402 alin. (4) este dedusă limitat în perioada fiscală în care este suportată, până la nivelul a 30% din baza de calcul stabilită conform algoritmului prevăzut la alin. (2) al art. 402.

Nivelul anterior era de doar 10% din baza de calcul.

– În condițiile în care baza de calcul are o valoare negativă sau egală cu zero, diferența dintre costurile excedentare ale îndatorării și plafonul deductibil este nedeductibilă în perioada fiscală de referință și se reportează.

– Contribuabilul are dreptul de a deduce, într-o perioadă fiscală, costurile excedentare ale îndatorării până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro calculat la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a trimestrului/anului fiscal, după caz.

– Costurile excedentare ale îndatorării care nu pot fi deduse în perioada fiscală de calcul se reportează, fără limită de timp, în anii fiscali următori în aceleași condiții de deducere.

Dreptul de reportare al contribuabililor care își încetează existența ca efect al unei operațiuni de fuziune sau divizare se transferă contribuabililor nou-înființați, respectiv celor care preiau patrimoniul societății absorbite sau divizate, după caz, proporțional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare.

● Dreptul de reportare al contribuabililor care nu își încetează existența ca efect al unei operațiuni de desprindere a unei părți din patrimoniul acestora, transferată ca întreg, se împarte între acești contribuabili și cei care preiau parțial patrimoniul societății cedente, după caz, proporțional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele menținute de persoana juridică cedentă. 

Declararea şi plata impozitului pe profit

Contribuabilii nou-înființați, înființați în cursul anului precedent sau care la sfârșitul anului fiscal precedent înregistrează pierdere fiscală, respectiv nu au datorat impozit pe profit anual, precum și cei care în anul precedent au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor efectuează plăți anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata anticipată, pentru trimestrele I-III. Definitivarea și plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează până la termenul de depunere a declarației privind impozitul pe profit prevăzut la art. 42. Nu intră sub incidența acestor prevederi contribuabilii care se dizolvă cu lichidare, pentru perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării și data închiderii procedurii de lichidare. 

Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

Baza impozabilă o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad venituri prevăzute de art. 53 Cod fiscal, la care se adaugă veniturile din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare constituite de persoanele juridice române care desfășoară activități în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.”

În forma anterioară, condiţia era ca aceste microîntreprinderi să fie furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii. 

Termenele de depunere a declaraţiei informative

A fost modificată una din variante, şi anume cea care priveşte microîntreprinderile. Astfel, în afară de termenul general care este 25 ianuarie a anului următor, a fost modificată cealaltă posibilitate, şi anume până la data de 25 inclusiv a lunii următoare primului trimestru pentru care datorează impozit pe profit, în situațiile prevăzute la art. 48 alin. (31) și art. 52; microîntreprinderile care exercită opțiunea prevăzută la art. 48 alin. (31) sau depășesc limita veniturilor, conform art. 52, în primul trimestru al anului fiscal, nu au obligația depunerii declarației informative privind beneficiarii sponsorizărilor. 

Stabilirea impozitului pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă

Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul rezultat din aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut și reținut la sursă, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările art. 1231. 

Stabilirea impozitului pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală plătite de persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă

Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările art. 1231.

Ai nevoie de Legea nr. 30/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here