Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice un proiect de Hotărâre amplu pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal. Conform referatului de aprobare a actului normativ, necesitatea realizării acestor schimbări rezidă, în principal, din modificările recente făcute asupra Codului fiscal, prin O.G. nr. 8/2013, intrată în vigoare la începutul lunii februarie, dar şi pe baza altor aspecte tehnice generate de situaţii apărute în aplicarea prevederilor Codului fiscal.

Astfel, principalele paliere fiscale vizate fac referire la:

1. Impozitul pe profit

* Corelarea normelor metodologice cu completările şi modificările aduse Codului fiscal prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013, în ceea ce priveşte:

– completarea registrului de evidenţă fiscală cu informaţii fiscale necesare verificării modului de calcul a impozitului pe profit;

– completarea normelor cu reguli tranzitorii de recuperare a pierderii fiscale înregistrate, în anul 2013, de către contribuabilii care aplică, succesiv, în cursul acestui an, sistemul de impunere a profitului, respectiv a celui de impunere pe veniturile microîntreprinderilor,

– clarificarea modului de declarare şi plată a impozitului pe profit în cazul persoanelelor juridice străine care au obţinut venituri din proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română, impuse în cursul anului prin reţinere la sursă.

* Completarea normelor actuale cu precizări necesare înlăturării dificultăţilor de interpretare a reglementărilor actuale, în ceea ce priveşte:

– clarificarea regimului fiscal aplicabil situaţiilor de retratare a mijloacelor fixe amortizabile, în cazul trecerii de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost, pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS;

– clarificarea regimului fiscal aplicabil veniturilor şi cheltuielilor rezultate din evaluarea obligaţiunilor;

– clarificarea regimului fiscal aplicabil cheltuielilor rezultate din deprecierea obligaţiunilor;

– clarificarea noţiunii de „parte de patrimoniu transferată ca întreg” în cadrul unei operaţiuni de desprindere efectuată potrivit legii, precum şi stabilirea criteriilor de apreciere a caracterului independent al unei activităţi economice/ramuri de activitate, în contextul definiţiei;

– precizarea sistemului de plată a impozitului pe profit aplicabil contribuabililor implicaţi în operaţiuni de fuziune, divizare, desprinderi de părţi de patrimoniu/transferuri de active, care nu sunt obligaţi să aplice regulile de ajustare a plăţilor anticipate datorate în cadrul sistemului anual de impozit pe profit.

2. Impozitul pe venit

* Completarea normelor metodologice actuale cu metodologia de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013;

* Clarificarea modalităţii de aplicare a prevederilor referitoare la impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice din activităţi agricole pentru care au fost stabilite norme de venit sau determinate în sistem real;

* Precizări privind procedura de administrare a impozitului pe veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură realizate de persoanele fizice;

* Clarificarea unor aspecte tehnice generate de situaţii apărute în aplicarea prevederilor Codului fiscal

3. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Corelarea normelor metodologice existente cu noile condiţii introduse de Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013, pentru persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit, referitoare la aplicarea obligatorie, începând cu data de 1 februarie 2013, a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.

4. Impozitul pe veniturile obţinute de nerezidenţi

Corelarea cu modificările aduse prevederilor Codului fiscal prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 cu privire la introducerea cotei de impozit de 50% pentru veniturile obţinute de nerezidenţi şi care sunt plătite în state cu care România nu are încheiat un instrument juridic de schimb de informaţii;

5. Taxa pe valoarea adăugată

* Corelarea Normelor metodologice privind TVA cu amendamentele şi modificările aduse Codului fiscal prin:

– Legea nr. 208/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

– Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

* Compatibilizarea legislaţiei naţionale acquis-ul comunitar în domeniul TVA, respectiv:

– transpunerea hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cazul C- 257/11 Gran Via Moineşti;

– alinierea unor prevederi naţionale la dispoziţiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată;

* Stabilirea regimului TVA aferent bunurilor care fac obiectul contractelor de leasing reziliate, care nu mai reintră în posesia societăţilor de leasing, în vederea evitării declanşării procedurii de infrigement;

* Clarificarea altor prevederi de ordin tehnic, privind aspecte precum: aplicabilitatea sistemului TVA la încasare; regularizările pe care le efectuează persoanele impozabile care trec la regimul special de scutire pentru întreprinderi mici; situaţiile în care apar evenimente de natura a genera ajustarea bazei de impozitare a TVA, ulterior scoaterii persoanelor impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA; notificările care se depun pentru calculul Bazei TVA.

6. Accize şi alte taxe speciale

Necesitatea corelării Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal cu modificările aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013.

7. Contribuţii sociale obligatorii

Necesitatea corelării Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal cu modificările aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013;

Consultă integral proiectul de Hotărâre! Click AICI!

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here