Reglementarea privind cazierul fiscal, dată prin O.G. nr. 39/2015 a fost din nou modificată şi completată, prin recenta Lege nr. 346/2018. Legea a fost publicată în Monitorul oficial nr. 4/2019 şi este în vigoare din 6 ianuarie 2019. 

Înscrierea în cazierul fiscal și transmiterea informațiilor între instituții

Aici, apar completări în legătură cu dispozițiile potrivit cărora în situația în care sunt desemnați noi reprezentanți/reprezentanți legali și se menține starea de inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii mențiunilor privind desemnarea noilor reprezentanți legali în registrul comerțului sau în evidențele autorităților și instituțiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice și entități fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerțului, inactivitatea fiscală se înscrie și în cazierul fiscal al acestora.

Completările permit o excepție, şi anume, în cazul contribuabilului aflat în procedura simplificată de insolvență, a contribuabilului care a intrat în faliment sau a contribuabilului pentru care s-a pronunțat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare, inactivitatea fiscală declarată pentru situațiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. a)-c) și e)-g) din Codul de procedură fiscală nu se înscrie în cazierul fiscal al practicianului în insolvență desemnat în procedură potrivit legii.

Trimiterile la dispozițiile din C. proc. fisc., referitoare la registrul contribuabililor precizează că este declarat inactiv contribuabilul/plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică și îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivității dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege;

b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

c) organul fiscal central constatată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;

[…]

e) durata de funcționare a societății este expirată;

f) societatea nu mai are organe statutare;

g) durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată. 

Documente care stau la baza înscrierii informațiilor în cazierul fiscal

În forma modificată, organele competente să constate contravenții la înscrierea în cazierul fiscal și să aplice sancțiuni au obligația ca, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a actelor care sancționează fapte care, potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal, neatacate în termenele prevăzute de lege, să comunice aceste acte, în copie, organului fiscal competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sancționat.

A fost, astfel, prelungit la 15 zile – faţă de 5 zile anterior – termenul de comunicare a actelor către organul fiscal de care ține contribuabilul sancționat. 

Scoaterea din evidență a contribuabililor care au informații înscrise în cazierul fiscal

Modificarea privește situația în care survine decesul, respectiv radierea contribuabilului. În forma modificată, inactivitatea fiscală a persoanei juridice sau a entității fără personalitate juridică înscrisă anterior radierii acestora în cazierul fiscal al reprezentanților legali sau al reprezentanților desemnați se scoate din evidență la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului reprezentat. În situația înscrierii inactivității fiscale ulterior radierii persoanei juridice sau a entității fără personalitate juridică în cazierul fiscal al reprezentanților legali sau al reprezentanților desemnați, aceasta se scoate din evidență la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii. 

Eliberarea certificatului de cazier fiscal

Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se poate transmite la organul fiscal de către contribuabili persoane fizice sau persoane juridice prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

În noua redactare, a dispărut precizarea privind “documentele care atestă identitatea și calitatea de reprezentant sau de reprezentant legal”. 

Dispoziții noi, introduse prin Legea nr. 346/2018

În situația în care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt înscrise în cazierul fiscal al practicianului în insolvență, ce are calitatea de reprezentant desemnat, informații privind inactivitatea fiscală a contribuabilului pentru situațiile prevăzute la art. 4 alin. (71) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, declarată anterior intrării în procedura simplificată de insolvență, în faliment sau pronunțării ori adoptării unei hotărâri de dizolvare, acestea se scot din evidența cazierului fiscal, de către organul fiscal competent, la cererea practicianului în insolvență.

Prevederile ce țin de decesul respectiv de radierea contribuabilului, referitoare la scoaterea din evidență a informațiilor privind inactivitatea fiscală înscrise în cazierul fiscal al reprezentanților legali sau al reprezentanților desemnați ai contribuabililor se aplică și situațiilor existente în cazierul fiscal la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Ai nevoie de Legea nr. 346/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here