Măsuri au fost adoptate de Guvern prin Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții

Actul normativ, din care punctăm cele de mai jos, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 504 din 12 iunie 2020.

Drepturi menţinute pentru persoane din domenii încă restricţionate

Persoanele care, după data de 13 iunie 2020, se află într-o situație de imposibilitate a realizării de venituri supuse impozitului, activitatea acestora desfășurându-se în domeniile de activitate în care se mențin restricții beneficiază în continuare de:

  • concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și indemnizația lunară pentru persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit;
  • stimulentul de inserţie, în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației, pentru persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului;
  • concediul pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani, pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani;
  • sprijinul lunar în cuantum de 45% din cuantumul minim al indemnizației, acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistență socială destinate persoanelor cu dizabilități, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv de 35% din cuantumul minim al indemnizației pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani.
  • la adopţie: concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include și perioada încredințării copilului în vederea adopției, precum și indemnizația lunară, raportată la indicatorul social de referință, în cuantum de 3,4 ISR.

IMPORTANT

Drepturile se prelungesc până la ridicarea restricțiilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

– Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și tot până la data de 31 decembrie 2020, persoanelor beneficiare ale indemnizației pentru creșterea copiilor nu li se aplică prevederile art. 11 din O.U.G. nr. 111/2010, unde se prevăd următoarele:

«Dreptul la concediul pentru creșterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acordă pe bază netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, precum și celor aflate în situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu această dată, în situația în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condițiile de acordare a acestuia, după cum urmează:

a) cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;

b) în situația în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.»

Ajutorul de deces

– Începând cu data 12 iunie, ajutorul de deces se acordă și în cazul persoanei decedate care se află în concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap, dacă, anterior suspendării raportului de muncă sau de serviciu pentru acordarea acestui concediu, persoana era asigurată obligatoriu.

– Ajutorul de deces se acordă și în cazul decesului unui membru de familie al persoanei aflate în concediul pentru creșterea copilului, respectiv: soțul; copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate; părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Programele de formare profesională a adulților

Programele se pot desfășura și în sistem on-line, cu notificarea comisiei de autorizare, pentru activităţile specificate în ordonanţa semnalată.

Examenul de absolvire se organizează de furnizorul de formare profesională sub coordonarea comisiei de autorizare județene sau a municipiului București, cu excepția condițiilor care privesc sala sau spațiul de derulare a probelor.

– Începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, documentele pentru autorizare ca furnizor de formare profesională se pot transmite și în format electronic.

Comunicare electronică cu autorităţile se menţine în continuare

– În condițiile O.U.G. nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, în ceea ce privește cererile, declarațiile și documentele doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asistență socială, a indemnizațiilor pentru șomaj și pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă, precum și a drepturilor de asigurări acordate din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat ori din bugetul asigurărilor sociale pentru șomaj, MMPS, precum și instituțiile care funcționează în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa au obligația să inițieze și să mențină comunicarea electronică cu beneficiarul drepturilor, în baza consimțământului scris al acestuia.

– În cazuri excepționale, instituțiile nominalizate pot solicita prezentarea la sediul instituției a persoanelor care au depus cererea și documentele doveditoare prin poșta electronică.Cazurile excepţionale (inadvertenţe în acte sau necorelări, documente incomplete sau ilizibile), termenul pentru soluționarea cererii, prevăzut de legile speciale în baza cărora sunt acordate drepturile se prelungește cu până la 10 zile lucrătoare pentru verificarea realității, legalității și conformității documentelor transmise, precum și pentru solicitarea de documente doveditoare suplimentare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here