21 August, 2019

Noi formulare de declaraţii şi decizii de impunere pentru impozitul pe venit, în 2018

Formularele de declaraţii şi decizii de impunere pentru administrarea impozitului pe venit au fost aprobate prin OPANAF nr. 3780/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 1038/2017 şi se aplică începând cu anul 2018. 

Formulare pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2018

Formularul 220 “Declarație privind venitul estimat/norma de venit și “Fișa capacității de cazare”

- Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, supuse impozitului pe venit, provenind din: activități independente; cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă; activități agricole impuse în sistem real; silvicultură și piscicultură.

- Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligația declarării veniturilor, prin completarea și depunerea declarației.

 - Formularul se utilizează pentru: declararea veniturilor și cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere; exercitarea opțiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net; recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit/impozitului anual datorat, potrivit legii. 

Formularul 221 “Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit” și “Anexa la Declarație;

- Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri impozabile din România, din activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea; creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

- În cazul în care activitatea agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligațiile declarative revin asocierii și se îndeplinesc de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice.

Formularul 222 “Declarație informativă privind începerea/încetarea activității persoanelor fizice care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate”

- Declarația se completează și se depune de către persoanele juridice, fizice sau orice altă entitate la care își desfășoară activitatea persoanele fizice potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activitate în România și obțin venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate.

- În categoria persoanelor care au obligația să depună declarația informativă sunt cuprinse: reprezentanțele din România ale unor firme, asociații, fundații sau organizații cu sediul în străinătate, organizații și organisme internaționale care funcționează în România etc.

- Pentru fiecare contribuabil care obține venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate pentru activitatea desfășurată în România se completează și se depune câte o declarație. 

Formularul 223 “Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și pentru entitățile supuse regimului transparenței fiscale”

- Declarația se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activități independente – activități de producție, comerț, prestări de servicii și profesii liberale, inclusiv din activități adiacente, venituri din activități agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, precum și venituri din silvicultură și piscicultură.

- Declarația se depune și în cazul persoanelor fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, societate profesională cu răspundere limitată și care este supusă regimului transparenței fiscale.

- În cazul societății civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.

- Persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, au obligația să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activități independente. Asocierile în cadrul cărora se obțin venituri de natura celor mai sus menționate, din mai multe surse, depun câte o declarație estimativă pentru fiecare sursă, respectiv pentru fiecare categorie de venit. 

Formularul 224 “Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România”

- Declarația se depune de către persoanele fizice care își desfășoară activitatea în România, obțin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, și care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligația declarării și plății contribuțiilor sociale obligatorii. 

Decizii pentru impunere din oficiu

Formularul 256 “Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice” și “Anexa la Decizie”

- se utilizează pentru impunerile din oficiu efectuate de organul fiscal central competent începând cu anul 2018

Formularul 257 “Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”

- se utilizează pentru impunerile din oficiu efectuate de organul fiscal central competent începând cu anul 2018

Formularul 260 “Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat” și anexa “Situație privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit”

- se utilizează pentru stabilirea plăților anticipate cu titlu de impozit/impozitului anual datorat.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    radu
    ianuarie 8 2019

    ce formular se complecteaza ptr. inpozitul incasat pe chirie pe anul 2019 si daca pot sa-l primesc. M U L T U M E S C

Scrie un comentariu