Proiectul privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în forma postată în dezbatere publică în data de 07.12.2017, evidenţiază, printre altele,  modificări  la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Ce se modifică (pe scurt) în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • Neplata CAS se transformă din sancţiune în infracţiune.
 • Amenzile stabilite prin Legea nr. 263/2010 rămân nemodificate.
 
Detalierea modificărilor
1. Neplata CAS se transformă din sancţiune în infracţiune. Condiţia de timp de 3 luni consecutiv este eliminată de la data de 1 ianuarie 2018.
 

1.1. Forma art. 144 din Legea nr. 263/2010: ”Art. 144. – Constituie contravenție următoarele fapte:

 • k) neplata de către angajator, timp de 3 luni consecutiv, în condițiile legii, a contribuției de asigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat;
 • n) neplata, timp de 3 luni consecutiv, în condițiile legii, a contribuției de asigurări sociale datorate de asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. IV;
 • p) fapta persoanei de a nu vira, pentru o perioadă de 3 luni consecutiv, la bugetul asigurărilor sociale de stat contribuția de asigurări sociale reținută de la asigurat. “
 
1.2. Forma propusă prin proiectul de OUG:  ”1. La articolul 144, literele k), n) și p) se abrogă;“
 
1.3. Prin urmare, de la data de 1 ianuarie 2018, nu vor mai fi considerate fapte contravenţionale:
 • neplata de către angajator, timp de 3 luni consecutiv, în condițiile legii, a contribuției de asigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat;
 • neplata, timp de 3 luni consecutiv, în condițiile legii, a contribuției de asigurări sociale datorate de asigurații;
 • fapta persoanei de a nu vira, pentru o perioadă de 3 luni consecutiv, la bugetul asigurărilor sociale de stat contribuția de asigurări sociale reținută de la asigurat.
 
1.4. Coroborat cu modificările pe care legiuitorul doreşte a le aduce la art. 6 din Legea nr. 241/2005, rezultă că neplata CAS se transformă din sancţiune în infracţiune.  Amintim în acest sens:
 
 • Forma art. 6 din Legea nr. 241/2005: ”Art. 6. – Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 6 ani reținerea și nevărsarea, cu intenție, în cel mult 30 de zile de la scadență, a sumelor reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursă. ”
 • Forma propusă prin proiectul de OUG:  ”1. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 6 – (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani nereținerea sau neîncasarea, reţinerea şi neplata ori, după caz, încasarea şi neplata, în tot sau în parte, cu intenţie, în cel mult 30 zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege. (2) Neplata cu intenție, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și contribuțiilor prevăzute în anexă constituie infracțiune și atunci când neplata este consecința utilizării acestor sume în alte scopuri.”
 
2. Cuantumul amenzilor  nu se modifică începând cu data de 1 ianuarie 2018.
 
2.1. Forma art. 145 alineatul (1) din Legea nr. 263/2010:  ”(1) Contravențiile prevăzute la art. 144 se sancționează după cum urmează: a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. b), c), f), g), i), m), n) și o); b) cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. a), d), e), h), j), l) și p); c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cea prevăzută la lit. k).“
 
2.2. Forma propusă prin proiectul de OUG: ”La articolul 145, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: “(1) Contravențiile prevăzute la art. 144 se sancționează după cum urmează: a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. b), c), f), g), i), m) şi o); b) cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. a), d), e), h), j) și l)”; “
2.3. Aşadar,  cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei se sancţionează:
 • nedepunerea declarației individuale de asigurare;
 • nerespectarea cotelor de contribuție de asigurări sociale;
 • nerespectarea prevederilor privind neplata și calculul majorărilor de întârziere la plata contribuției de asigurări sociale;
 • nerespectarea prevederilor privind obligația comunicării modificărilor intervenite referitoare la condițiile de acordare a pensiei;
 • calculul și plata eronate ale ajutorului de deces de instituția care efectuează plata acestuia;
 • nerespectarea prevederilor privind eliberarea actelor prevăzute de lege, prin care se face dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori și a stagiului de cotizare, necesare stabilirii drepturilor de pensie;
 • fapta persoanei de a nu transmite, timp de 3 luni consecutiv, la casele teritoriale de pensii, respectiv la casele de pensii sectoriale declarația nominală de asigurare;
2.4. De asemenea, cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei se sancţionează:
 • nedepunerea la termen a declarației nominale de asigurare;
 • nerespectarea metodologiei și a criteriilor de încadrare în condiții deosebite de muncă;
 • nerespectarea prevederilor privind baza de calcul a contribuției de asigurări sociale;
 • neachitarea de către angajator, a ajutorului de deces;
 • nerespectarea termenelor prevăzute de lege pentru plata contribuției de asigurări sociale;
 • refuzul de a pune la dispoziția organelor de control ale CNPP, ale caselor teritoriale de pensii, precum și ale caselor de pensii sectoriale documentele justificative și actele de evidență necesare în vederea stabilirii obligațiilor de asigurări sociale, precum și în vederea recuperării creanțelor prin executare silită.

Ai nevoie de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale? O poți obține apăsând AICI!

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here