Se urmăreşte o mai bună monitorizare asupra agenţilor de plasare a forţei de muncă, prin modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001.

Amendamentele la Norme, pe care le semnalăm, au fost aprobate de Executiv prin H.G. nr. 723/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 815/2018. 

Înregistrarea agenților de plasare a forței de muncă

În Norme a fost introdusă obligaţia acestora de a se înregistra la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își au sediul social și de a notifica înființarea de sucursale, puncte de lucru ori alte sedii secundare inspectoratului teritorial de muncă unde sunt înregistrați și inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială funcționează respectivele sedii secundare, cu 5 zile lucrătoare anterior începerii prestării activității de plasare în acele locații.

Înregistrarea apare, astfel, ca o obligaţie suplimentară faţă de cele reglementate prin Legea societăţilor nr. 31/1990, în temeiul căreia sunt autorizaţi să se înfiinţeze şi să activeze agenţii de plasare a forţei de muncă.

Normele astfel completate stabilesc:

– formalităţile de înregistrare şi actele necesare;

– condiţia ca agentul de plasare să aibă încadrată cel puțin o persoană care este titulară a unei calificări profesionale în domeniul resurselor umane și care a desfășurat activitatea de recrutare personal în vederea angajării, pe teritoriul României sau în străinătate.

obligația agentului de plasare de a notifica inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială au înregistrat sediul permanent pe teritoriul României, cu 5 zile lucrătoare anterior începerii prestării serviciilor de plasare.

– obligaţia furnizorului de plasare a forței de muncă de a notifica inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială intenționează să desfășoare activitatea, cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea prestării serviciilor de plasare. Potrivit legii, furnizorul de servicii de plasare a forței de muncă este persoana juridică stabilită pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, sau al Spațiului Economic European, care are dreptul legal de a presta servicii de plasare a forței de muncă în baza legislației statului de stabilire, fiind supus, după caz, unei proceduri de acreditare, autorizare ori înregistrare pentru prestarea de astfel de servicii 

Medierea angajării cetăţenilor români în străinătate

– Activitățile de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate vor include obligatoriu şi consultanță și îndrumare pentru angajare, sprijin pentru redactarea unor documente necesare angajării, traduceri de acte, orice alte activități conexe.

Agenții de plasare a forței de muncă, precum și furnizorii de servicii de plasare a forței de muncă sunt obligaţi să încheie în formă scrisă, cu cetățenii români care solicită să lucreze în străinătate, contracte de mediere, potrivit modelului din anexa adăugată la Norme. 

– Agenţii de plasare a forţei de muncă NU mai pot pretinde acoperirea cheltuielilor cu demersurilor pentru angajarea persoanelor selectate pe locurile de muncă oferite.

– Au fost abrogate prevederile din Norme care stabileau următoarele:

Dacă tarifele pentru prestarea serviciilor de mediere sunt încasate de la angajatori străini, agenții de ocupare a forței de muncă nu pot pretinde plata serviciilor de mediere și de la solicitanții de locuri de muncă în străinătate;

Agenții de ocupare a forței de muncă vor restitui, parțial sau total, tariful serviciilor de mediere încasat de la solicitanți, dacă nu reușesc să le ofere locuri de muncă în termenul stabilit prin contractele de mediere sau dacă, înainte de expirarea duratei contractului de mediere, beneficiarul acestui contract renunță la mediere;

Agenții de ocupare a forței de muncă în străinătate nu vor percepe comisioane și nu vor pretinde garanții de la persoanele mediate, respectiv de la persoanele angajate în străinătate cu contract individual de muncă.  

Contravenții

Un capitol special privind contravenţiile au fost introdus în Norme, cu aplicare din 10 octombrie, fiind prevăzută sancţionarea cu amendă contravențională de la 10.000 la 20.000 lei a următoarelor fapte:

a) nerespectarea obligației de înregistrare, respectiv notificare;

b) neincluderea în contractul de mediere a tuturor elementelor prevăzute în anexa la Norme;

c) nerespectarea termenului de înregistrare, respectiv notificare;

d) încălcarea, de către agenții de plasare a forței de muncă, precum și de către furnizorii de servicii de plasare a forței de muncă cu sediu permanent în România a obligației de a transmite trimestrial, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului încheiat, inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își au sediul social, respectiv sediul permanent, situația privind persoanele mediate și angajate în străinătate.

Ai nevoie de H.G. nr. 723/2018? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here