OUG nr. 111/2010 prevede, în art. 7 alin. (1), dreptul la un stimulent de inserţie pentru persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediu pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului. 

Stimulentul de inserţie

Concediul avut în vedere, aici, de legiuitor, se referă la persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit, aceste persoane avînd dreptul la concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Art. 3 din ordonanţă prevede că veniturile din salarii şi asimilate salariilor, din activităţi independente şi din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură în discuţie sunt cele definite la art. 67, art. 76 alin. (1) şi (2) şi art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi reprezintă valoarea obţinută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit.

Revenind la stimulentul de inserţie, acesta este reprezintă, lunar, 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei lunare care se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată. 

Sume încasate necuvenit

Art. 24 din ordonanţă, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 126/2014, prevede că sumele reprezentând drepturile încasate necuvenit, se recuperează de la beneficiarii acestora, în condiţiile legii, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenţiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripţie. Sumele se achită de către debitor, în termen de 180 de zile de la data comunicării deciziei.

Nepreluat în textul ordonanţei de urgenţă, Articolul III din Legea nr. 126/2014 dispune următoarele:

“(1) Debitele cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent/stimulent de inserţie acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, constituite din culpa debitorului, materializată în folosirea cu intenţie de către acesta a unor documente despre care cunoştea că au fost eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către acesta a unor date neconforme realităţii sau nedeclararea unor informaţii nu fac obiectul scutirii la plată, conform prevederilor art. II [din aceeaşi lege nr. 126/2014, de asemenea articolul propriu al respectivei legi].

(2) Debitele prevăzute la alin. (1) se recuperează integral de la persoanele care au încasat necuvenit drepturile, inclusiv sumele reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate.”

O interpretare din practică

În cadrul soluţionării unei cauze de contencios administrativ având ca obiect anularea deciziei prin care a încetat plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului, petenta A.F. a ridicat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) din Legea nr. 126/2014, pe care l-am citat mai sus.

În motivare, autoarea acesteia susţine că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 41, art. 47, art. 49 şi art. 53 alin. (2). În acest sens arată că:

  • a solicitat, în temeiul art. IV din Legea nr. 126/2014, amnistia sumei ce reprezintă constituire debit, însă cererea de amnistie fiscală i-a fost respinsă, deoarece nedeclararea unor informaţii nu face obiectul scutirii de plată, conform dispoziţiilor de lege criticate;
  • sumele obţinute ca operator de date nu au fost luate în considerare la stabilirea indemnizaţiei, însă Agenţia Judeţeană de Inspecţie şi Plăţi Sociale Braşov le-a apreciat ca venituri. Mai mult, acest câştig nu presupune o muncă efectivă cu prezenţa la serviciu, părăsirea minorului sau lăsarea lui în grija altuia;
  • dispoziţiile de lege criticate încalcă dreptul de muncă la domiciliu, iar măsura restituirii întregii indemnizaţii este disproporţionată;
  • Agenţia Judeţeană de Inspecţie şi Plăţi Sociale Braşov refuză dreptul său la amnistiere pe baza motivaţiei/sintagmei “nedeclararea unor informaţii“, fără a le preciza în concret şi fără a motiva în fapt, ceea ce contravine prevederilor constituţionale menţionate. Or, simpla utilizare a unei sintagme “nedeclararea unor informaţii” nu poate să conducă la suprimarea dreptului la muncă şi să aibă ca efect obligarea sa la restituirea indemnizaţiei.

Judecând excepţia de neconstituţionalitate, Completul CCR a reţinut că autoarea acesteia este nemulţumită de interpretarea dată dispoziţiilor de lege criticate de către Agenţia Judeţeană de Inspecţie şi Plăţi Sociale Braşov, mai exact de calificarea ca venituri a sumelor obţinute ca operator de date, în condiţiile în care acest câştig nu presupune o muncă efectivă cu prezenţa la serviciu, părăsirea minorului sau lăsarea lui în grija altuia. Pe de altă parte, autoarea excepţiei susţine că Agenţia Judeţeană de Inspecţie şi Plăţi Sociale Braşov i-a refuzat dreptul său la amnistiere pe baza motivaţiei/sintagmei “nedeclararea unor informaţii“, fără a le preciza în concret şi fără a motiva în fapt acest răspuns.

Or, Curtea a apreciat că aceste aspecte nu constituie veritabile critici de neconstituţionalitate a textului de lege criticat, ci vizează interpretarea şi aplicarea legii la cazul dedus judecăţii.

Curtea a respins, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate, prin Decizia nr. 350/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 587/2016.

Ai nevoie de OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here