27 Ianuarie, 2020

Munca cu zilieri are reglementări modificate!

Prin ordonanţă de urgenţă au fost aduse modificări şi completări la Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

O.U.G. nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 309 din 19 aprilie 2019. 

De ce a fost nevoie de aceste amendamente

Expunerea de motive invocă necesitatea reducerii muncii fără forme legale, asigurarea unor facilităţi pentru beneficiar în vederea recrutării rapide a forței de muncă, reducerea procedurilor birocratice și diminuarea ponderii muncii nedeclarate în domeniile reglementate. 

Domenii de activitate şi durata muncii cu zilieri

- A fost extinsă aria de activităţi în care poate fi folosită munca zilierilor de către instituţiile publice, ca beneficiari în regim de excepţie.

- Au fost adăugate domenii în care poate poate fi prestată munca necalificată, cu zilieri.

- În condiţiile lipsei forţei de muncă şi a nevoilor specifice în special în agricultură, prin modificarea adusă se prevede că niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul agriculturii, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic

Registrul electronic de evidenţă a zilierilor

Prin completările aduse la lege se prevede că, la data de 20 decembrie 2019 se înființează Registrul electronic de evidență a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidența zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidență a zilierilor se achiziționează de Inspecția Muncii, iar precizările vor veni prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, în termen de 60 de zile de la înființarea registrului.

Ca modificări la obligaţiile, sub acest aspect, ale beneficiarului, reţinem:

● să înființeze, să completeze și să transmită Registrul electronic de evidență a zilierilor conform metodologiei și modelului stabilite prin ordinul ministrului muncii și justiției sociale;

● să transmită Registrul electronic inspectoratului teritorial de muncă, zilnic, înainte de începerea activității de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu beneficiarul;

● să prezinte Registrul electronic de evidență a zilierilor organelor de control abilitate. 

Impozite şi contribuţii

- Remunerația primită de zilier pentru activitatea prestată este supusă impozitului pe venit, conform Codului fiscal.

- Calculul, plata și declararea impozitului pe venit datorat pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilier sunt în sarcina beneficiarului.

- Pentru remunerația plătită zilierilor, beneficiarul nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă prevăzută de Codul fiscal.

- Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se datorează contribuția de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. Calculul, plata și declararea CAS sunt în sarcina beneficiarului.

- Activitatea desfășurată NU conferă zilierului calitatea de asigurat:

în sistemul public de sănătate;

în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

- În situația producerii unui accident de muncă sau boală profesională beneficiarul este obligat să asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare.”

- Cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă la sfârșitul fiecărei zile de lucru sau la sfârșitul săptămânii. 

Modificări la Codul fiscal

Pentru validarea amendamentelor aduse la Legea nr. 52/2011, au fost aduse modificările corespunzătoare la Codul fiscal, din care reţinem prevederile privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuției.

- Persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate din cele prevăzute la art. 155 lit. b) -h), sub nivelul plafonului minim prevăzut la art. 170 alin. (2) datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:

a) dacă depun declarația până la împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la termenul legal prevăzut pentru depunerea declarației prevăzute la art. 120; sau

b) dacă depun declarația după împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la termenul legal de depunere a declarației prevăzute la art. 120, înmulțită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declarației prevăzute la art. 122, inclusiv luna în care se depune declarația.

- Persoanele fizice persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata CASS prevăzute la art. 154 alin. (1), precum şi persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155, pentru care nu se datorează CASS datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru 12 luni, la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară în vigoare la data depunerii declarației prevăzute la art. 174 alin. (3), indiferent de data depunerii acesteia.

Ai nevoie de O.U.G. nr. 26/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu