Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetelor locale este reglementată prin dispoziţiile articolului 38 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În cele ce urmează, redăm operaţiunile contabile specifice bugetelor locale:

Operaţiunile contabile specifice bugetelor locale – Cont debitor – Cont creditor
Înregistrarea creanţelor bugetului local
Înregistrarea creanţelor bugetului local pentru veniturile stabilite prin declaraţie fiscală sau decizie emisă de organul fiscal 464 % 730, 732, 734, 735, 739, 750 751
Înregistrarea majorării creanţelor bugetului local cu dobânzile şi penalităţile de întârziere, potrivit legii 464 % 730, 732, 734, 735, 739, 750, 751
Înregistrarea majorării creanţelor bugetului local pe baza actelor de control sau a altor modalităţi legale 464 % 730, 732, 734, 735, 739, 750, 751
Stingerea creanţelor bugetului local
Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului local prin casierie, inclusiv dobânzi şi penalităţi şi depunerea în cont de trezorerie 531
521
464 531
Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului local prin intermediul trezoreriilor 521 464
Compensarea la cerere sau din oficiu, a creanţelor bugetului local (analitic distinct) – în roşu – 464 % 730, 732, 734, 735, 739, 750, 751
Sume de compensat sau de restituit contribuabilului 464 4672
Compensarea cu obligaţii de plată viitoare la solicitarea debitorului, a sumelor care exced creanţele bugetului local 4672 464
Sume de compensat cu obligaţii datorate altor bugete 464 4672
Virarea către alte bugete 4672 521
Trecerea bunurilor imobile în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, urmare procedurii de executare silită 212 103
Concomitent: stingerea creanţei bugetare – pentru creanţele care provin din anul curent (în roşu) 464 % 730, 732, 734, 735, 739, 750, 751
– pentru creanţele care provin din anul curent 117 464
Scutirea sau anularea creanţelor bugetului local din anul curent sau Scutirea, anularea sau prescripţia creanţelor bugetului local din anii precedenţi % 730, 732, 734, 735, 739, 750, 751 117 464
464
Înregistrarea pe cheltuieli a pierderilor din creanţele bugetului local neîncasate, potrivit legii. 654 464
Înregistrarea diferenţelor nefavorabile dintre valoarea contabilă a titlurilor de participare pe termen mediu şi lung vândute şi preţul de cesiune % 5211
664
260
Înregistrarea diferenţelor favorabile dintre valoarea contabilă a titlurilor de participaţie pe termen mediu şi lung vândute şi preţul de cesiune 5211 % 260
764
Înregistrarea creanţei reprezentând dividende aferente acţiunilor pe termen mediu şi lung, dobândite ca urmare a conversiei în acţiuni a creanţelor bugetare 464 750
Înregistrarea titlurilor de participare pe termen mediu şi lung achiziţionate de bugetul local 260
269
269
7702
Înregistrarea încasării dividendelor în contul 50.51 “Disponibil din dividende încasate de la societăţi comerciale” şi virarea în contul bugetului local 550
581
5211
464
550
581
Restituiri de sume
Înregistrarea, la cererea debitorului, sau din oficiu, a sumelor de restituit plătite în plus faţă de obligaţia fiscală, ca urmare a unei erori de calcul, a aplicării eronate a prevederilor legale, sau a celor stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau altor organe competente potrivit legii. 464 4672
Restituirea, la cererea debitorului, sau din oficiu, a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia fiscală, ca urmare a unei erori de calcul, a aplicării eronate a prevederilor legale, sau a celor stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau altor organe competente potrivit legii. 4672 5211
Înregistrarea obligaţiei de acordare, la cererea debitorului, a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite după termenul legal de plată. Acordarea, la cererea debitorului, a dobânzilor cuvenite pentru sumele restituite după termenul legal de plată. 666
4672
4672
5212
Ajustări pentru deprecierea creanţelor
Constituirea sau majorarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor bugetului local 681 496
Diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor bugetului local 496 781
Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local la finele perioadei
Închiderea conturilor de venituri 7xx 12102
Preluarea cheltuielilor, după natură, efectuate pentru activitatea proprie a unităţii administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul local 6xx 5211
Preluarea excedentului patrimonial înregistrat de activitatea proprie a unităţii administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul local (cheltuieli < finanţarea) 12101 5211
Preluarea deficitului patrimonial înregistrat de activitatea proprie a unităţii administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul local (cheltuieli > finanţarea) (în roşu) 12101 5211
Închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului local 12102 6xx
La sfârşitul anului, reflectarea rezultatului execuţiei bugetare din anul curent:
– excedent 5212 5211
– deficit 5211 5212
Rambursarea eventualelor împrumuturi restante plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri aferente acestora % 162, 165
5196
5212
Constituirea şi utilizarea fondului de rulment
Constituirea fondului de rulment din excedentul anual al bugetului local, rezultat la închiderea exerciţiului, potrivit legii 5221
12102
5212
131
Sumele acordate din fondul de rulment în timpul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile curente ale bugetului local 4687 5221
Sumele primite din fondul de rulment pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile curente ale bugetului local 5211 5197
Sumele restituite fondului de rulment în situaţia în care bugetul local nu mai înregistrează goluri temporare de casă 5197 5211
Sumele încasate în disponibilul din fondul de rulment din cele acordate pentru acoperirea golurilor temporare de casă 5221 4687
Sumele de încasat reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului pentru disponibilul curent al fondului de rulment 5187 766
Sumele încasate reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului pentru disponibilul curent al fondului de rulment 5221 5187
Sumele transferate pentru constituirea de depozite în condiţiile legii, din disponibilul curent al fondului de rulment 581
5222
5221
581
Sume de încasat reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului pentru depozitele constituite din fondul de rulment 5187 766
Sumele încasate reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului pentru depozitele constituite din fondul de rulment 5222 5187
Sumele avansate din disponibilităţile fondului de rulment furnizorilor şi antreprenorilor pentru realizarea de investiţii 232 5221
Valoarea bunurilor livrate sau a lucrărilor de investiţii executate după caz % 212, 213, 214, 231 404
Sumele achitate furnizorilor pentru active fixe livrate sau lucrări de investiţii executate 404 5221
La finalizarea investiţiei, în situaţia în care bunurile aparţin domeniului privat al unităţilor administrativ- teritoriale 212 231
La finalizarea investiţiei, în situaţia în care bunurile aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale 212
682
103
231
La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de cheltuieli 131 6xx
Constituirea şi utilizarea fondului pentru construcţii de locuinţe
Suma de plătit de către persoanele fizice deţinătoare de contracte, precontracte sau repartiţii reprezentând preţul iniţial al locuinţei 461 136
Suma plătită de persoanele fizice deţinătoare de contracte, precontracte sau repartiţii ca avans din surse proprii sau împrumutate, respectiv plata integrală din surse proprii al preţului iniţial al locuinţei 556 sau 556 461
136
Odată cu recepţia definitivă a locuinţelor în baza contractelor de împrumut sau de vânzare, după caz, suma care se mai datorează de către persoanele fizice deţinătoare de contracte, precontracte sau repartiţie determinată ca diferenţă între costul definitiv al apartamentului şi sumele achitate de beneficiari până în acest moment (după deducerea sumelor aprobate pentru a fi acordate ca subvenţii persoanelor îndreptăţite potrivit legii) 461 136
Sumele încasate de la persoanele beneficiare de locuinţe, în baza contractului de vânzare 556 461
Sumele încasate de la persoanele beneficiare de locuinţe, în baza contractelor de împrumut, reprezentând rate scadente la împrumutul acordat şi dobânzile aferente 556 461
Sumele încasate de la agenţi economici în a căror evidenţă se află investiţiile respective şi în a căror răspundere s-au preluat evidenţa, urmărirea şi încasarea ratelor la împrumuturile acordate şi a dobânzilor la împrumuturile respective (mai puţin comisionul reţinut din dobânzile plătite de împrumutaţi) 556 461
Avansuri acordate din contul de depozite speciale constituite pentru construcţii de locuinţe pentru realizarea de construcţii de locuinţe, potrivit legii 232 556
Lucrări executate la obiectivele de investiţii 231 404
Sumele achitate constructorilor pentru lucrările executate la obiective de investiţii pentru construirea de noi locuinţe 404 556
La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de cheltuieli 136 6xx
Constituirea şi utilizarea taxelor speciale
Taxe speciale datorate de beneficiarii de servicii publice 461 137
Sumele încasate reprezentând taxe speciale constituite 553 461
Sumele încasate în numerar reprezentând taxe speciale 531 461
Depunerea în contul de disponibil la trezorerie a taxelor speciale încasate în numerar 581
553
531
581
Avansuri acordate furnizorilor, potrivit legii % 232
409
553
Sumele achitate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate % 401
404
553
La finele lunii, drepturile personalului suportate din taxe speciale instituite, conform legii 641 421
Sumele reprezentând contribuţia datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, fondului de risc şi accidente de muncă suportate din taxe speciale instituite, conform legii 645 431
Sumele reprezentând contribuţia datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj suportată din taxe speciale instituite, conform legii 645 437
Valoarea lucrărilor executate şi serviciilor prestate 628 401
Valoarea materialelor consumate care au fost achiziţionate din taxe speciale 601 – 609 301 – 309
Valoarea activelor fixe şi a obiectivelor de investiţii în curs de execuţie 231 404
Plata furnizorilor de active fixe 404 553
La finalizarea investiţiei, recepţia activului fix, în situaţia în care bunurile aparţin domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale 212 231
Înregistrarea amortizării lunare a activelor fixe procurate din taxe speciale 681 281
La sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei, pentru închiderea conturilor de cheltuieli 137 6xx
Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale pe termen lung
Tragerile din împrumuturi intrate în contul de disponibil 516 162 (165)
Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevăzute în contract – din contul de disponibil 232
(234, 409)
516 (517)
Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevăzute în contract – din contul de împrumut 232
(234, 409)
162
(163, 165)
Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor 401 (404) % 232
234
409
Plata furnizorilor din contul de disponibil mai puţin avansurile acordate şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile % 401 (404) 665 516 (517)
Plata furnizorilor din contul de împrumut mai puţin avansurile acordate şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile % 401 (404) 665 162
(163, 165)
Plata furnizorilor din contul de disponibil mai puţin avansurile acordate şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile 401 (404) % 516
(517)
765
Plata furnizorilor din contul de împrumut mai puţin avansurile acordate şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile 401 (404) % 162
(163, 165)
765
La sfârşitul perioadei, reevaluarea împrumuturilor externe la cursul valutar din ultima zi a perioadei şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile 665 162
(163, 165)
La sfârşitul perioadei, reevaluarea împrumuturilor externe la cursul valutar din ultima zi a perioadei şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile 162
(163, 165)
765
La sfârşitul perioadei, reevaluarea soldului contului de disponibil şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile 665 516
La sfârşitul perioadei, reevaluarea soldului contului de disponibil şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile 516 765
Rambursarea la scadenţă a împrumuturilor pe termen lung 162
(163, 165)
7702
Evidenţierea dobânzilor datorate 666 168
Plata dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumuturilor pe termen lung % 168
627
7702
Împrumuturi interne şi externe contractate autorităţile administraţiei publice locale pe termen scurt
Tragerile din împrumuturi intrate în contul de disponibil 516 5196
Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevăzute în contract – din contul de disponibil 232 (234, 409) 516
Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevăzute în contract – din contul de împrumut 232
(234, 409)
5196
Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor 401 (404) % 232
234
409
Plata furnizorilor din contul de disponibil mai puţin avansurile acordate şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile % 401 (404) 665 516
Plata furnizorilor din contul de împrumut mai puţin avansurile acordate şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile % 401 (404) 665 5196
Plata furnizorilor din contul de disponibil mai puţin avansurile acordate şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile 401 (404) % 516
765
Plata furnizorilor din contul de împrumut mai puţin avansurile acordate şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile 401 (404) % 5196
765
La sfârşitul perioadei, reevaluarea împrumuturilor externe la cursul valutar din ultima zi a perioadei şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile 665 5196
La sfârşitul perioadei, reevaluarea împrumuturilor externe la cursul valutar din ultima zi a perioadei şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile 5196 765
La sfârşitul perioadei, reevaluarea soldului contului de disponibil şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile 665 516
La sfârşitul perioadei, reevaluarea soldului contului de disponibil şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile 516 765
Rambursarea la scadenţă a împrumuturilor pe termen scurt 5196 7702
Evidenţierea dobânzilor datorate 666 5181
Plata dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumuturilor pe termen scurt % 5181
627
7702
Împrumuturi primite din bugetele locale pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii
Împrumuturi pe termen scurt primite pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 560 (562) 5195
Rambursarea împrumuturilor pe termen scurt primite pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 5195 560 (562)
Sume primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă
Sume primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalaje între venituri şi cheltuieli 5211 5197
Sume restituite fondului de rulment în situaţia în care bugetul local nu înregistrează goluri temporare de casă 5197 5211
Sume primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului
Sume primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea golurilor temporare de casă, după utilizarea fondului de rulment 5211 5198
Sume restituite contului curent general al trezoreriei statului în situaţia în care bugetul local nu înregistrează goluri temporare de casă 5198 5211
Împrumuturi acordate din bugetele locale pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii
Împrumuturi pe termen scurt acordate din bugetul local pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 4682 7702
Împrumuturile pe termen scurt acordate din bugetul local pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, rambursate 5211 4682
Sume acordate din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă
Sume acordate în timpul anului din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalaje între venituri şi cheltuieli 4687 5221
Sume încasate în timpul anului reprezentând restituiri de sume acordate din fondul de rulment 5221 4687
Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
Sume alocate din impozitul pe venit, încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, în contul distinct deschis pe seama consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale 523 440
Sume virate bugetelor locale din contul distinct deschis pe seama consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale 440 523
Sume încasate de bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului de la consiliile judeţene reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrare 5211 7312
Constituirea şi utilizarea sumelor reprezentând amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local
Valoarea bunurilor livrate, lucrări executate şi servicii prestate de serviciile publice de interes local care desfăşoară activităţi de natură economică şi care au obligaţia calculării, înregistrării şi recuperării fizice şi morale a activelor fixe prin tarif sau preţ, potrivit legii, şi constituirea fondului de amortizare 411 134
Încasarea bunurilor livrate, lucrări executate şi servicii prestate 560 411
Sumele virate de serviciile publice de interes local care desfăşoară activităţi economice şi recuperează uzura fizică şi morală a activelor fixe aferentă acestor activităţi În cont distinct la unităţile trezoreriei statului 554
581
581
560
Sume datorate pentru active fixe şi obiective de investiţii în curs de execuţie 212 (213, 214, 231) 404
Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor de investiţii % 409
234
554
La finalizarea investiţiei, recepţia activului fix, în situaţia în care aparţine domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale 212 231
Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe procurate din sumele încasate reprezentând amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local 681 281
La sfârşitul perioadei închiderea conturilor de cheltuieli 134 6xx
Constituirea şi utilizarea fondului de risc
a. Constituirea şi utilizarea fondului de risc (în lei)
Comisioane datorate de beneficiarii împrumuturilor garantate 461 135
Comisioane încasate datorate de beneficiarii împrumuturilor garantate 555 461
Dobânzile şi penalităţile de întârziere aplicate pentru neplata în termen a obligaţiilor de către beneficiarii împrumuturilor garantate 461 135
Sumele încasate reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere 555 461
Sumele încasate de la bugetul local în completarea surselor de constituire a fondului de risc 555 135
Sumele achitate instituţiilor finanţatoare reprezentând rate scadente la împrumuturi garantate de unităţile administrativ-teritoriale 461 555
Sumele încasate reprezentând rambursări de rate achitate de unitatea administrativ-teritorială în contul beneficiarilor împrumuturilor garantate 555 461
Sumele încasate în plus, datorate agenţilor economici şi serviciilor publice de interes local 461 462
Sumele restituite agenţilor economici şi serviciilor publice reprezentând sumele încasate în plus 462 555
Sumele regularizate cu bugetul local la sfârşitul anului în limita sumelor primite şi diminuarea fondului de risc constituit 135 555
b. Constituirea şi utilizarea fondului de risc (în valută)
Comisioane datorate de beneficiarii împrumuturilor garantate 461 135
Comisioane încasate de la beneficiarii împrumuturilor garantate, potrivit legii şi înregistrarea diferenţelor de curs valutar favorabile 555 % 461
765
Comisioane încasate de la beneficiarii împrumuturilor garantate, potrivit legii şi înregistrarea diferenţelor de curs valutar nefavorabile % 555 665 461
Dobânzile şi penalităţile de întârziere aplicate pentru neplata în termen a obligaţiilor de către beneficiarii împrumuturilor garantate 461 135
Sumele încasate reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere şi înregistrarea diferenţelor de curs valutar favorabile 555 % 461
765
Sumele încasate reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere şi înregistrarea diferenţelor de curs valutar nefavorabile % 555
665
461
Sumele acordate din bugetul local în completarea surselor de constituire a fondului de risc 555 135
Sumele achitate instituţiilor finanţatoare reprezentând rate scadente la împrumuturi garantate de unitatea administrativ-teritorială 461 555
Sumele încasate de la beneficiarii împrumuturilor garantate reprezentând rambursări de rate achitate de unitatea administrativ-teritorială şi înregistrarea diferenţelor de curs valutar favorabile 555 % 461
765
Sumele încasate de la beneficiarii împrumuturilor garantate reprezentând rambursări de rate achitate de unitatea administrativ-teritorială şi înregistrarea diferenţelor de curs valutar nefavorabile % 555
665
461
Sumele încasate în plus, datorate agenţilor economici şi serviciilor publice de subordonare locală 461 462
Sumele restituite agenţilor economici şi serviciilor publice reprezentând sumele încasate în plus şi înregistrarea diferenţelor de curs valutar nefavorabile % 462
665
555
Sumele restituite agenţilor economici şi serviciilor publice reprezentând sumele încasate în plus şi înregistrarea diferenţelor de curs valutar favorabile 462 % 555
765
Sumele regularizate cu bugetul local la sfârşitul anului în limita sumelor primite şi diminuarea fondului de risc constituit 135 555
La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli din diferenţe de curs valutar 765 135 135
665
Constituirea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile
Cheltuieli efectuate de institutiile publice finantate din alte bugete locale prin contul 50.26 “Disponibil din finantarea din alte bugete locale”: La institutiile publice care alimenteaza cu mijloace banesti contul 50.26 deschis pe seama institutiilor publice subordonate pentru efectuarea cheltuielilor din bugetul Capitalei sau bugetul consiliilor judetene:
– alimentarea cu mijloace banesti; 481 7702
– la sfârsitul perioadei (trimestrial), preluarea cheltuielilor de la institutiile subordonate; 6xx 481
– la sfârsitul anului, încasarea sumelor acordate în plus. 7702 481
La institutiile publice care primesc mijloace banesti în contul 50.26 si efectueaza cheltuieli din bugetul Capitalei sau bugetul consiliilor judetene:
– alimentarea cu mijloace banesti; 5121 481
– efectuarea cheltuielilor prevazute în buget; % 404
404
6xx
6xx
5121
3xx
– la sfârsitul perioadei, închiderea conturilor de cheltuieli; 481 6xx
– la sfârsitul anului, restituirea sumelor neutilizate; 481 5121
În situatia în care institutiile subordonate înregistreaza venituri din efectuarea unor operatiuni cum ar fi: bunuri primite prin donatii, transfer cu titlu gratuit de la alte institutii, redistribuiri între unitati, bunuri constatate plus la inventar sau obtinute din productie proprie, anularea sau diminuarea de provizioane, ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, conturile de venituri se închid prin înregistrarea: 7xx 481
– Institutia superioara preia veniturile dupa natura, prin înregistrarea: 481 7xx
Fonduri primite pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente:
– Înregistrarea fondurilor primite pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente 550 776
Operatiuni referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului local: În scopul determinarii rezultatului patrimonial distinct pentru activitatea finantata din bugetul de stat de cea finantata din bugetul local, la institutiile publice contul 121.01 “Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din buget” se va detalia si prezenta în bilantul contabil pe urmatoarele analitice:
121.01.01 “Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul de stat”;
121.01.02 “Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul local”;
121.01.03 “Alte venituri si finantari din bugetul de stat”;
121.01.04 “Alte venituri si finantari din bugetul local”.
Detalierea de mai sus se aplica în mod corespunzator si contului 117.01 “Rezultatul reportat institutii publice finantate integral din buget”.
– Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul de stat (cont 121.01.01) pentru activitatea finantata din bugetul de stat: 7701 121.01.01 121.01.01 6xx
– Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul local (cont 121.01.02) pentru activitatea finantata din bugetul local: 7702 121.01.02 121.01.02 6xx
– Rezultatul patrimonial “Alte venituri si finantari din bugetul de stat” (cont 121.01.03) pentru sumele înregistrate în conturile de venituri urmare unor operatiuni care nu au legatura cu finantarea din bugetul de stat (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferente de curs favorabile, etc.): 7xx 121.01.03
– Rezultatul patrimonial “Alte venituri si finantari din bugetul local” (cont 121.01.04) pentru sumele înregistrate în conturile de venituri urmare unor operatiuni care nu au legatura cu finantarea din bugetul local (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferente de curs favorabile, etc.) 7xx 121.01.04
– Unitatile administrativ-teritoriale întocmesc bilantul centralizat pentru activitatea proprie si a institutiilor publice finantate din bugetul local dupa determinarea rezultatului patrimonial al bugetului local (ct. 121.02).
În vederea determinarii rezultatului patrimonial al bugetului local (ct. 121.02) unitatile administrativ-teritoriale vor avea în vedere urmatoarele:
– preluarea cheltuielilor, dupa natura, efectuate pentru activitatea proprie a unitatii administrativ-teritoriale si institutiile subordonate finantate din bugetul local (conturi de cheltuieli dupa natura 6xx);
– diminuarea contului de disponibil al bugetului local (contul 5211), urmare platilor efectuate de institutiile finantate din bugetul local, evidentiate de acestea în contul 7702;
– preluarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate din bugetul local din operatiuni cum ar fi: bunuri primite prin donatii, transfer cu titlu gratuit de la alte institutii, redistribuiri între unitati, bunuri constante plus la inventar sau obtinute din productie proprie, anularea sau diminuarea de provizioane, ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare. Înregistrarile contabile sunt:
– preluarea cheltuielilor efectuate de institutiile publice finantate din bugetul local care au fost închise de institutia publica prin contul 121.01.02: 6xx 5211
– preluarea excedentului patrimonial înregistrat de activitatea proprie a unitatii administrativ-teritoriale si de institutiile subordonate finantate din bugetul local (cheltuieli < finantarea bugetara) 121.01.02 5211
– preluarea deficitului patrimonial înregistrat de activitatea proprie a unitatii administrativ-teritoriale si de institutiile subordonate finantate din bugetul local (cheltuieli > finantarea bugetara) 121.01.02 5211
– în rosu –
– preluarea excedentului patrimonial înregistrat de activitatea proprie a unitatii administrativ- teritoriale si de institutiile subordonate finantate din bugetul local, rezultat din alte venituri si finantari ale bugetului local: 121.01.04 7xx
– închiderea conturilor de venituri ale bugetului local: 7xx 121.02
– închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului local: 121.02 6xx
Venituri realizate din taxa asupra camioanelor mai mari de 12 tone:
– evidentierea sumelor cuvenite bugetului local si bugetului Consiliului judetean: 461 4481
– încasarea sumelor cuvenite bugetelor 5292 461
– stingerea datoriei catre bugete 4481 5292
– încasarea veniturilor bugetului local sau Consiliului judetean, dupa caz 5211 7356
Vânzarea de spatii comerciale sau de prestari servicii:
– emiterea facturii pentru vânzarea de spatii comerciale sau de prestari servicii 411 %
– cu valoarea spatiului vândut 4481
– cu TVA colectata 4427
– cu TVA exigibila (în situatia în care vânzarea se efectueaza cu plata în rate) 4428
– încasarea facturii 529 411
– virarea sumelor datorate bugetului de stat si bugetului local 4481 529
– încasarea veniturilor bugetului local sau bugetului de stat, dupa caz 521
520
791
791
Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale:
– încasarea în contul 30.24 “Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale” deschis pe seama Consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti a sumelor reprezentând cote din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor 523 440
– virarea sumelor alocate în conditiile legii catre bugetele locale: 440 523
– în contabilitatea veniturilor bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor: 5211 7312
Sume de primit de la Agenţii/Autorităţi de Implementare pe baza cererilor de fonduri 458 774
Sumele încasate în contul de disponibil de la banca reprezentând fonduri externe nerambursabile – în valută 5152 458
Efectuarea schimbului valutar – în situaţia în care se Înregistrează diferenţa favorabilă de curs valutar (între cursul băncii comerciale şi cursul Băncii Centrale Europene) 5151 % 5152
Efectuarea schimbului valutar – în situaţia în care se înregistrează diferenţa nefavorabilă de curs valutar (între cursul băncii comerciale şi cursul Băncii Centrale Europene) % 5151
665
765
5152
Sume plătite furnizorilor reprezentând avansuri acordate pentru realizarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile % 409
232
234
5151
Valoarea materialelor achiziţionate, ce urmează a se achita din fonduri externe nerambursabile 301 – 309 401
Valoarea lucrărilor executate şi serviciilor prestate ce urmează a se achita din fonduri externe nerambursabile 610 – 629 401
Valoarea activelor fixe şi obiectivelor de investiţii în curs de execuţie 212 (213, 213, 231) 404
Sume plătite furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrări executate, servicii prestate % 401 404 5151
Sume plătite reprezentând rate la împrumuturi contractate de autorităţile locale (anterior, înregistrarea împrumutului primit 5151 = 1622 şi 1622 = 1621) 1621 5151
Sume plătite reprezentând dobânzi aferente împrumuturilor contractate de autorităţile locale (anterior, înregistrarea dobânzii datorate: (666 = 1682) 1682 5151
Valoarea materialelor consumabile achiziţionate din fonduri externe nerambursabile 601 – 609 301 – 309
La finalizarea investiţiei, recepţia activului fix, în situaţia în care activul fix aparţine domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale 212 231
Înregistrarea amortizării lunare a activelor fixe procurate din fonduri externe nerambursabile 681 281
La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de cheltuieli 121.08 % 601 – 609
610 – 629
665
681
La sfârşitul perioadei închiderea contului de venituri 774 121.08

Referinţe

* Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

* OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normei metodologică privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here